10 oktober 2019

Aanpakken! Bijdrage CDA-fractie Algemene Beschouwingen 2020-2023

BIJDRAGE CDA-FRACTIE ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2020-2023

Klik HIER om de tekst te downloaden

 

Aanpakken a.u.b.

Geachte inwoners, geachte collega’s en geacht college,

De Hoogeveners staan bekend om hun aanpakkersmentaliteit. Hier in het veen van Drenthe hebben we geleerd hard te werken en verantwoordelijk om te gaan met geld.

De handen uit de mouwen en aanpakken dat is wat Hoogeveen in 2020 en verder nodig heeft. In goed politiek jargon: Hoogeveen staat voor grote uitdagingen. Daar laten wij ons niet door uit het veld slaan. Wij stropen de mouwen op en pakken de zaken aan. Het CDA is een partij van ‘aanpakken’  en verantwoordelijkheid nemen, maar CDA staat ook voor rechtvaardigheid en omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar betekent voor ons dat we er zijn voor mensen die ons nodig hebben. Voor Roelof van 82 die het niet meer lukt om zelf zijn huis schoon te houden. Voor Floor van 54 die plotseling haar baan verliest. Voor Sander van 34 die sinds zijn 3e al in een rolstoel zit. En ook voor Kim van 14 die even niet meer bij haar ouders thuis kan wonen omdat dat gewoon niet meer gaat. Voor die mensen zijn we er.

Maar het dilemma is dat mensen niet afhankelijk willen zijn van de overheid. Zij willen niet aan moeten kloppen bij instanties. En zij willen zich niet overgeven aan hulpverleners die ze niet kennen. Mensen willen hun problemen zelf oplossen met de mensen die dichtbij hen staan, van familie, buurt of kerk. Maar dat lukt niet altijd, soms is de omgeving te zwak of zijn de problemen te zwaar.

En dan moet de overheid er zijn. Dan moeten we er als gemeente voor deze mensen zijn. Voor Roelof, Floor, Sander en Kim en voor al die andere mensen die ons om hulp vragen. En die hulp moet rechtvaardig zijn. Ieder moet krijgen wat hij of zij nodig heeft om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Het is niet rechtvaardig als al onze hulp gaat naar de mensen die handig gebruik maken van alle regelingen simpelweg omdat zij goed de weg weten en daar ‘recht’ op hebben. Het is niet rechtvaardig dat als mensen uit de bijstand gaan werken en daardoor plotseling zoveel regelingen mislopen dat ze daardoor armer worden dan als ze werkloos thuis waren gebleven. Het is niet rechtvaardig als zorginstellingen ons zorggeld niet besteden aan zorg, maar aan winst, directeuren en dure kantoorpanden. Het is niet rechtvaardig als jongeren in de jeugdzorg van instelling naar instelling worden gesleept en er ondertussen alleen maar slechter van worden. Het is niet rechtvaardig dat mensen met een laag inkomen die wel werk hebben niet meer uren willen of kunnen werken omdat ze dan regeling mislopen. Het is niet rechtvaardig als... we kunnen nog wel even doorgaan. 

Het CDA staat voor omzien naar elkaar, op een rechtvaardige en menselijke manier. Hoogeveen is een sociale gemeente. Dat zijn we al heel lang en dat blijven we, ook als we de voorliggende begroting vaststellen. Hoogeveen blijft een sociale gemeente! Met rechtvaardige verhoudingen.

Maar er zijn veel misstanden in de zorg, ook in Hoogeveen. Het CDA wil dat we daar nu echt werk van gaan maken, liefst samen met de mensen die de zorg het beste kennen. Zorg dat ons geld terecht komt bij de mensen die ons nodig hebben en zorg dat ons geld niet weg lekt naar de verkeerde dingen. Daarom moet de gemeente ook naar zichzelf kijken. Hebben we duidelijk afgesproken wat zorg is? Hebben we bureaucratie op bureaucratie gestapeld?

Aanpakken!

Wat willen we aanpakken?

       I.         Onterechte en ondoelmatige zorgkosten

     II.         Het verschil tussen werken en niet werken;

    III.         Het wegzinken in schulden

   IV.         De hogere lasten voor burgers

     V.         Meer kindvriendelijkheid in Hoogeveen

   VI.         Verduurzamen met weinig middelen

Onterechte en ondoelmatige zorgkosten

Het heeft even geduurd, maar Hoogeveen in Drents verband gaat de zorgkosten aanpakken. Juist om het systeem voor kwetsbaren overeind te houden!  De SWO krijgt in 2020 462k extra voor nieuw beleid. Wij roepen college op om data-analyse zo in te zetten dat onterechte posten achterhaald kunnen worden. Stel hoge doelen aan deze vernieuwing en sluit aan op de pilot van VNG. Definieer dan wat zorg wel en niet is.

Daarnaast op 24 september lazen we 30% zorgbudget gaat op aan overheadkosten. Ook Hoogeveen is druk doende met (achteraf) controleren van zorgkosten. CDA roept college op in te zetten op een goed systeem van controle vooraf (HT) en facturen zelf te controleren en niet op externe accountants te wachten!

Het verschil tussen werken en niet werken;

Door rijks- en gemeentelijke regelingen is de stap om te gaan werken onhaalbaar groot. Als je gaat werken of meer gaat werken, verdien je minder. Dat staat het CDA erg tegen. Dus Hoogeveen moet deze inkomensterugval NIET vergroten! Daarbij mogen de regelingen ook eenvoudiger. Daarmee helpen we de kwetsbare inwoners en de SWO die minder moeilijke controles hoeft uit te voeren. Hierin kunnen we de oproep van de cliëntenraad afgelopen donderdag ook meenemen. Combineer dat met kanteling van de regelingen en zodanig dat de oplossing voor het individu voorop staat.

Wij dienen samen met PvdA en GB de motie ‘onderzoek herziening regelingen in’.

Het wegzinken in schulden

CDA ziet dat mensen wegzinken in schulden. Dat voorkomen moet een speerpunt zijn. We zijn blij met platform financiële zelfredzaamheid. Vele schuldhulpmaatjes helpen. Een goed voorbeeld van liever minder overheid en meer samenleving.

College laat deze deskundigen één plan maken en onderzoek met hen hoe we gezamenlijk de schuldproblematiek kunnen aanpakken. Graag zien we als CDA doorzettingskracht op dit dossier. Wij zien elders dat het maatschappelijk middenveld de handen in een slaat en over schotten heen samenwerking organiseert. Wij roepen college op daarbij de schulden onder jongeren extra aandacht te geven. Horen graag uw reactie op beide punten.

De hogere lasten voor burgers

Vorig jaar heeft CDA initiatief genomen om de OZB-verhoging niet door te laten gaan. Dit jaar zien wij dat het college in verschillende ronden uitgebreid heeft gekeken naar bezuinigingen en dat alle programma’s hun bijdrage leveren. De kosten zijn met + € 9,6 mln realistischer begroot en het college heeft ingegrepen door voor € 9,2 ombuigingen door te voeren. Velen leveren een bijdrage om zoals de heer Storm vorige week zei: het huishoudboekje op orde te krijgen. Er komt meer evenwicht. Daarom hebben wij voor deze keer besloten om niet tegen de bijdrage via de OZB verhoging te stemmen. Echter niet zonder meer. Deze hoge verhoging is in onze ogen eenmalig. Daarom overwegen we een amendement zodat een automatische doorlopende verhoging geen gewoonste zaak van de wereld is. Wij constateren namelijk ook:

·      SWO (CAO en nieuwe beleid) groeit door naar bijna 60 mln.

·      Woonlasten worden sterk geraakt door afvalstoffen.

Daarom hebben wij in ons amendement de OZB en de SWO gekoppeld.  Kortweg komt het op het volgende neer: nu eenmalig een OZB verhoging en in 2021 en 2022 0% verhoging van de OZB, Het tekort waar hierdoor ontstaat is dan een taakstelling voor de SWO in 2021 en 2022. En CDA wil niet weer de SWO-begroting vaststellen voor onze eigen begroting!

Daarnaast hebben we gezien dat een groot hap van onze woonlasten veroorzaakt wordt door de afvalkosten. Meerdere partijen hebben daar jl. maandag ook bij aangegeven dat daar kritisch naar gekeken moet worden. CDA en VVD roepen met motie ‘naar gemiddelde afvalstoffen’ college op om diepgaand te onderzoeken waarom Hoogeveen (met Emmen en Coevorden) zo veel afwijkt van de gemiddelde kosten in Drenthe en bij de raad terug te komen met een aanpak om naar gemiddelde niveau te komen.

Meer kindvriendelijkheid in Hoogeveen

CDA wil meer aandacht voor Hoogeveen als recreatiestad voor kinderen. Daarom roepen wij het college om dit profiel van Hoogeveen concreter en duidelijker te maken en met ervaringsdeskundigen (kinderen en ouders?) en inwoners het gesprek over aan te gaan.

Het verduurzamen met weinig middelen

CDA is zich bewust van noodzaak tot inzetten van alternatieve energiebronnen maar realiseert zich ook dat vandaag de dag van de verduurzaming dat voor velen om financiële redenen niet de eerste prioriteit heeft. CDA wil kijken of via financiering door de gemeente woninggebonden duurzaamheidsinvesteringen mogelijk zijn. Daartoe dienen wij de motie: ‘onderzoek verduurzamen via baatbelasting’ in.

Afsluitend

Wij begonnen dit betoog van het CDA over een gemeente die verantwoordelijk en rechtvaardig is. Er liggen 78 bezuinigingen voor, daarvan 28  in het sociaal domein. CDA heeft alle insprekers gehoord, maar heeft ook zelf in de samenleving navraag gedaan. Wij lezen over maatwerk en weten dat er veel mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn, maar wij roepen het college op: investeer in goede communicatie door uw consulenten, wees alert op willekeur en hanteer een hardheidsclausule. Doe ons tijdig verslag van de uitkomsten van de (her-) indicaties. En naar de inwoners: betrek de politiek als u naar eigen zeggen onrechtvaardig wordt behandeld.

Wij hebben op 6 punten opgeroepen als Hoogeveen zaken aan te pakken.

Wij denken als CDA dat de mensen, de samenleving elkaar nodig heeft. Hoogeveen mag trots zijn dat zo velen, uit verschillende overtuigingen,  de handen voor de kwetsbaren uit de mouwen steken.  Wij roepen daarom het college op om te onderzoeken of de samenleving daarbij geholpen kan worden. Wij denken aan initiatieven als een sociaal investeringsfonds zoals we dat elders zien, dit zou kunnen helpen als steun in de rug voor grote initiatieven uit de samenleving. Innovatie van uit de praktijk. Een dergelijk fonds kan de rol van Smederijen versterken!  

Dat is ook Nieuw Drents Denken!

Horen hier graag uw reactie op deze suggestie.

Investeren moet, ook in sociale vernieuwing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.