21 juni 2022

Amendement over Gemeentelijke kredietbank aangenomen.

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni jongstleden heeft Femke Koekoek namens het CDA Hoogeveen samen met D66, GroenLinks, PvdA, SP en SGP een amendement ingediend over de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). In het amendement dat bijna unaniem werd aangenomen wordt opgeroepen om te kijken naar alternatieven voor de Gemeentelijke Kredietbank, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening die onze meest kwetsbare inwoners treft wordt gewaarborgd en waarbij ervaren risico’s worden verminderd. Het gehele amendement valt hieronder te lezen:

Amendement “Principiële keuzes zijn des raads, ook over de GKB” Vergadering van : 16 juni 2022

Fractie : CDA, D66, GroenLinks, SGP, PvdA en SP

Onderwerp : Naam raadsvoorstel Ondergetekenden stelt het volgende amendement voor:

Besluit 2 B. Gemeentelijke Kredietbank Op dit moment nog geen zienswijze in te dienen.

Wordt als volgt gewijzigd:

Besluit
2 B. Gemeentelijke Kredietbank De volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de Gemeentelijke Kredietbank: “de gemeenteraad van Hoogeveen heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2023. Naast de financiële onzekerheden die er zijn vanwege de toekomst van de GKB, verzoekt de raad van Hoogeveen om nogmaals te kijken naar de alternatieven die in het verleden zijn onderzocht en daarnaast de volgende opties te betrekken in het onderzoek naar de toekomst van de dienstverlening van de GKB, zoals het overnemen van deze taken door de gemeenten die eigenaren zijn van de GKB, of een organisatievorm die het midden houdt tussen overheid en markt. Een organisatievorm in ieder geval waarbij de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt is en de ervaren (financiële) risico’s vermindert. Daarnaast verzoekt de raad van Hoogeveen dat de uitkomsten van de impactanalyse voorgelegd worden aan de raad en dat de raad dan in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze te geven alvorens het bestuur een definitief besluit neemt”.

Toelichting: Wij constateren dat:
a) Dat het college voorstelt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GKB, omdat hiermee vooruitgelopen zou worden op de besluitvorming inzake de toekomst van de GKB;
b) In januari 2022 het bestuur van de GKB ingestemd heeft met het voorgenomen besluit dat de toekomst van de GKB ligt in het vervreemden van de GKB;
c) De raad alleen bij de liquidatie van de GKB een rol heeft, nadat de daadwerkelijke vervreemding al heeft plaatsgevonden. Wij overwegen dat:
d) De dienstverlening van de GKB onze meest kwetsbare inwoners treft, namelijk die inwoners die te maken hebben met schulden en daarmee aanverwante problematiek;
e) Vanwege het behoud van een gezonde dienstverlening is nagedacht over de toekomst van de GKB, waarbij de optie verkend wordt om deze dienstverlening aan de markt over te willen laten;
f) Het naar de markt brengen van de tweedelijns schuldhulpverlening risico’s kent;
g) Het kabinet overweegt de tweedelijns schuldhulpverlening tot een overheidstaak te maken in de vorm van de “nationale schuldenwet”
h) Het wetsvoorstel maatschappelijke onderneming nu voorligt in de Eerste Kamer;
i) De onrechtmatigheid, het behoud van kwalitatieve dienstverlening en de zorgelijke financiën van de GKB aanleiding zijn geweest om te komen tot het voorgenomen besluit tot vervreemding van de GKB;
j) Het al dan niet overbrengen van deze dienstverlening aan de markt geen negatieve maatschappelijke effecten kan en mag hebben voor onze inwoners en om die reden het zeer wenselijk is dat hier een politieke uitspraak over gevraagd wordt;

Naam fractie: Naam raadslid:

CDA Femke Koekoek
D66 Marin Rutgers
GroenLinks Harrie van der Meer
SGP Brand van Rijn
PvdA Stan van Eck
SP Jutta van den Oord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.