12 juni 2018

CDA: Brede visie op Alescon-Zuid

CDA Hoogeveen heeft brede visie op Alescon-Zuid 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 mei jl. gaf CDA Hoogeveen haar mening over het koersdocument van Alescon-Zuid (werktitel).  CDA is positief over de koers die wordt verkend en ingezet voor dit nieuwe ‘werk-leer-bedrijf’, maar met een duidelijke boodschap: ‘ook zorg te dragen voor voldoende stimulans om te komen tot een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ door ‘privaat sociaal ondernemen’.  Tot slot gaf het CDA 5 heldere kaders mee aan de vormgevers en bestuurders van de nieuwe organisatie. “We zullen aanstaande donderdag vaststellen of onze aanbevelingen en kaders goed zijn geborgd”, aldus Erik Jan Kreuze, raadslid en woordvoerder van het CDA op dit dossier. 

Het nieuwe ‘Alescon-Zuid’ moet een sociaal vangnet worden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het koersdocument en de Jaarrekening 2017 van Alescon laten zien:

1.    dat een integrale benadering wordt nagestreefd voor mensen die moeilijk zelfstandig aan werk kunnen komen;.

2.    een tussenstation te zijn voor door- en uitstroom voor inwoners met een specifieke arbeidsbenadering en –vraag;

3.    een omgeving te bieden waar geleerd wordt om te werken of waar gewerkt wordt met perspectief op een zinvolle en effectieve daginvulling. 

4.    maatwerk, bijvoorbeeld door aangepast tempo, beschutte omgeving, arbeidsmatige dagbesteding en focus op individuele talentontwikkeling. 

5.    dat de in het verleden door Alescon gestarte dochterbedrijven (participaties) worden verkocht (op één na. Het bedrijf Almed BV in Hoogeveen blijft bestaan);

6.    Alescon Noord en Alescon Zuid gezamenlijk leiden de komende jaren serieuze verliezen volgens hun meerjarenbegroting; 

Solidariteit 
Voor een christelijke democratische partij als CDA Hoogeveen is solidariteit met hen die in de participatiemaatschappij niet goed zelf tot een vruchtbare arbeidsplaats kunnen komen van groot belang. We dragen zorg voor kwetsbaren in de samenleving vanuit naastenliefde en barmhartigheid. Werk met voldoening is van grote betekenis voor het welzijn en de zelfwaarde van alle mensen. CDA Hoogeveen heeft de indruk dat dit aspect in de voornemens van Alescon Zuid op een passende manier aandacht krijgt en geïntegreerd wordt. 

Gespreide verantwoordelijkheid
CDA Hoogeveen gaat uit van het principe dat verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de samenleving bij verschillendepersonen en organisaties ligt en niet bij één organisatie. De verantwoordelijkheid moet daar liggen waar die het beste aansluit en genomen kan worden, en bij voorkeur op een zo laag mogelijk niveau ofwel zo dicht mogelijk bij de mensen die het aangaat.  

Erik Jan Kreuze: “Op grond van genoemde CDA-principes gaan wij in Hoogeveen voor een sociaal stelsel waarin overheid én ondernemers samen zorgdragen voor gezonde en zinvolle werkgelegenheid voor iedereen. Voor Hoogeveen vooral MKB-ondernemers. Wij zijn groot voorstander van ‘privaat sociaal ondernemerschap’; gekoppelde solidaire en gespreide verantwoordelijkheid. We missen in het koersdocument het stimuleren van privaat sociaal ondernemerschap. Wij roepen de Raad en het College dan ook op om kaders op te stellen voor Alescon Zuid opdat het stimuleren van privaat of semi-privaat[1]sociaal ondernemerschap in acht wordt genomen in verbinding met economische zaken van de betrokken gemeenten.” 

En er zijn voorbeelden genoeg van gemeenten die hier wel volop op inzetten en hier succesvol in zijn. Waarom zou de nieuwe Tony Chocolony of Van Hulley niet het onze werkgebied kunnen komen. 

CDA Hoogeveen is zich er zeer van bewust dat investeringen noodzakelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief te ondersteunen. Maar ook dat meer dan alleen een overheidsbijdrage gewenst is.  Samen mogelijk maken dat ‘privaat sociaal ondernemen’ in Hoogeveen leidraad wordt, als middel om te komen tot meer werk in dit domein. Dat zorgt voor integratie en voor productieve samenwerking en creëert bovenal bewustwording en wederzijds begrip. Een hart van een bedrijf wordt gevormd vanuit individuele context en intrinsieke waarden van de mensen, alle mensen, die samen werkzaam zijn in of verbonden zijn aan dat bedrijf. 

Nadrukkelijke opdracht
CDA Hoogeveen wil de auteurs/ontwikkelaars van de nieuwe organisatie nadrukkelijk de opdracht meegeven ‘Alescon Zuid’, naast detachering, ook ‘privaat sociaal ondernemen’ in onze regio op de kaart te zetten. CDA wil graag dat dit wordt toegevoegd aan het koersdocument. Hoe kun je dat als organisatie (met daar achter 3 gemeenten) doen? 

1.    Gemeenten als sociale werkgever door zelf mensen van Alescon-Zuid aan te nemen. Dit gebeurd al bij groenvoorziening en in de kantine van het gemeentehuis, maar mag best nog meer gebeuren.  

2.    Inzet van sociale voorwaarden bij gemeentelijke opdrachtverstrekkingen (zie CDA Hoogeveen motie MVI – maart 2016-) waardoor gemeente zaken doet met sociale ondernemingen; 

3.    Stimuleren van sociaal ondernemen in onze regio[2]

4.    Bevorderen van de integrale werkwijze en structuur rondom sociaal ondernemen[3]

Tot slot, de vijf kaders van CDA Hoogeveen 

Vanuit voorgenoemde overdenkingen, overwegingen en stellingen, geven wij vijf kaders mee voor de uitwerking van nieuwe organisatie Alescon Zuid voor de volgende inhoudelijke discussie: 

1.    Er moet sprake zijn van een solidair bedrijf, met ruimte voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt (waarbij gelijk de 1b) vraag opkomt of je maatwerk wel kunt specificeren of kaderen?). 

2.    Binnen de kaders van de huidige financiële kaders van de gemeente Hoogeveen te blijven, en binnen de Rijksbijdrage met verantwoording hoe dit gerealiseerd wordt?

3.    Hoe voorkomen we dat, uit de boedel van Alescon, tegenvallers voordoen die voor een valse start kunnen zorgen? In dat kader willen wij in het splitsingsplan graag onderbouwing zien van waarderingen en risico’s (doelstelling: volledigheid) en een toelichting en/of onderbouwing van de nabetaling van regio Noord aan Zuid? 

4.    CDA Hoogeveen wil in het volgende document graag concrete doelen van het college teruglezen in relatie tot de Participatiewet. Hoeveel procent participatie gaan we in met de realisatie van ‘Alescon Zuid’ realiseren en effectueren? Wat zijn de concrete doelen?. 

5.    Wij willen graag vroegtijdig de opties inzake juridische structuur en Governance ontvangen en meenemen in onze afweging. Graag concreet aangeven hoe u denkt dit te gaan doen? Wat zijn de mogelijkheden en wanneer krijgen wij deze voorgelegd ter beoordeling?

Kanttekeningen 
Tot slot maakt CDA Hoogeveen, in het kader van onze bredere kijk op het komen tot een inclusieve samenleving, twee kritische kanttekeningen: 

1.    Wat is eigenlijk de stand van de uitvoering van de motie MVI, de wethouder economische zaken heeft op 23 maart 2016 toegezegd met een actieplan te komen. Waar staat de gemeente Hoogeveen zelf als sociaal verantwoord inkoper? 

2.    Gemeente moet zelf meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Om te meten waar gemeenten staan is er de PSO-ladder[4]. Hoogeveen staat daar helemaal nog niet op. CDA wil graag dat de gemeente daarop vermeld wordt en dan moet je ook wat te melden hebben. 

 

[1]Ondernemerschap met de overheid als aandeelhouder of één van de aandeelhouders 

[2]Dat kan zelfs door in te stellen dat ‘ALESCON-ZUID’ i.s.m. ‘haar’ gemeenten startsubsidies verstrekt, inhoudelijke ondersteuning bijvoorbeeld met begeleiding werknemers met ‘handleiding’ of ontsluiten van doelgroep(-en). Maar ook voorbeelden en PR zijn belangrijke middelen. 

[3]Samenwerken tussen gemeenten o.l.v. ‘ALESCON-ZUID’, maar ook aansluiting bij landelijke netwerken en verankeringen in verschillende programma’s.

[4]www.pso-nederland.nl

In Hoogeveen zijn drie bedrijven gecertificeerd: Klaver, DonkerGroen en (voor faillissement) Nomadis. Dus allemaal onderdeel van Alescon. Ook gemeenten? Ja, bijv. Rijssen, Wierden of Twenterand. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.