03 maart 2020

CDA Drenthe in gesprek over ziekenhuiszorg in Drenthe

CDA Drenthe in gesprek over ziekenhuiszorg in Drenthe

Maandagavond 2 maart jl. organiseerde CDA Drenthe in Echten een avond voor leden over ziekenhuiszorg in Drenthe. Tweede Kamerlid voor het CDA Joba van den Berg (onder meer woordvoerder medische zorg, gehandicaptenbeleid en de GGZ) en Hans Kuipers (GroenLinks), gedeputeerde van de Provincie Drenthe (o.a. portefeuillehouder van zorg en welzijn) waren aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan.

Joba van den Berg vertelde in haar inleiding welke ontwikkelingen of knelpunten aandacht verdienen in Nederland als het gaat over de curatieve zorg. Zij deed dit aan de hand van de 3 B’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid. “Met name dat laatste is een belangrijk thema in Drenthe”, aldus het Tweede Kamerlid.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid

Wat betreft beschikbaarheid sprak zij over onder meer het tekort aan medicijnen, wachtlijsten in de GGZ, toename aantal stops Spoed Eisende Hulp (SEH) en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat de betaalbaarheid onder druk staat werd toegelicht met voorbeelden als de grote achterstand op het gebied van ICT, de niet bewezen effectiviteit van maar liefst 50% van geleverde zorg, medicalisering/consumptiegedrag en het feit dat zelfs de basis nog niet overal op orde is.

De sluiting van Huisartsen Posten (HAP’s) en afdelingen SEH, als ook de aanrijtijden van ambulances, zetten de bereikbaarheid enorm onder druk. Hierover heeft mevrouw van den Berg een Initiatiefnota geschreven, waarin zij onderscheid maakt tussen acute hoogcomplexe en laagcomplexe zorg en planbare hoogcomplexe en laagcomplexe zorg. Onderzoek wijst uit dat circa 20% van de zorg op SEH-afdelingen acute hoogcomplexe zorg betreft en 80% dus niet. Samenwerking is volgens het Tweede Kamerlid het sleutelwoord. In het dynamische zorgveld, moeten de krachten worden gebundeld om oplossingen te vinden; van zorgverzekeraar, ziekenhuizen, Provincie, huisartsen en zorgcentra tot aan thuiszorg, patiënten- en belangenorganisaties als ook de lokale, regionale en landelijke politiek.

Drentse Zorgtafel

In Drenthe is hiervoor de ‘Drentse Zorgtafel’ ingericht. Hans Kuipers ging dieper in op de werkwijze van deze Drentse Zorgtafel: “Het betreft een unieke samenwerkingsvorm, waar binnen inmiddels al vele partijen een stoel aan tafel hebben ingenomen. Er komen allerlei onderwerpen ter tafel en dan kijken we samen welke partijen om nader onderzoek kunnen verrichten of met ideeën en/of oplossingen kunnen komen”, aldus de gedeputeerde. Al diverse andere Provincies hebben de Drentse samenwerkingsmethode overgenomen.

Als verwacht kwamen er veel zorgen en ook veel vragen uit het publiek. Zowel verduidelijkingsvragen als ook zeer kritische vragen over bijvoorbeeld het ontstaan van de situatie in Drenthe, de rol van de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen hierin en of de burger zelf überhaupt nog iets te zeggen heeft? Beide gastsprekers beantwoorden de vragen uit het publiek met alle ruimte voor discussie. Aanwezigen gaven aan de avond zinvol en verhelderend te vinden.

De inleidingen van Joba van den Berg en Hans Kuipers maakten duidelijk dat provinciale en lokale bestuurders geen zeggenschap hebben over de instelling, de sluiting en de te leveren zorg van ziekenhuizen. Zelfs de minister staat min of meer aan de zijlijn. De oproep was dan ook, “bestuurders en bewoners werk samen want dan kan er invloed uitgeoefend worden op de gang van zaken rondom ziekenhuiszorg in Drenthe.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.