Onze inbreng bij de jaarrekening van 2021
09 juli 2022

CDA Hoogeveen is tevreden met jaarrekening 2021, maar er blijft werk aan de winkel

Op dinsdag 5 juli vond de eerste verantwoordingsdag plaats van het inmiddels vertrokken zakencollege. Op deze dag legt het college verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2021. Dat is voor de gemeenteraad een belangrijk moment, omdat de raad op deze wijze het college kan controleren en mogelijke trends kan bespeuren, wat in tijden van inflatie van groot belang is. De CDA-fractie legde aan de hand van haar doelstellingen uit het raadsakkoord van zomer 2020 het beleid van het college langs de meetlat: wat is gelukt en wat niet? Waarom zijn bepaalde doelstellingen niet behaald en wat zijn zorgen en verbeterpunten? Raadslid Erik-Jan Kreuze kwam namens CDA Hoogeveen met een tweeledige boodschap: er zijn weliswaar mooie resultaten behaald, maar tegelijkertijd zijn er zorgen en uitdagingen. In dit artikel staan we bij de resultaten van deze doelstellingen, vastgesteld op donderdag 2 juli 2020, kort stil om zo de boodschap van het CDA uiteen te zetten.  

De eerste doelstelling gaat over het verbeteren van de onderlinge verhoudingen – in de raad, in het college en in de wisselwerking tussen de raad en het college. Dat is volgens CDA Hoogeveen gelukt in 2021. In het document ‘Input college voor verantwoordingsdag 5 juli 2022’ is op pagina 3 te lezen dat het gemeentebestuur weer tot rust kwam, het vertrouwen tussen raad en college werd hersteld en er een breed gevoelde verantwoordelijkheid ontstond om samen Hoogeveen er weer bovenop te helpen. Dat gevoel deelt het CDA.

Het volgende doel is gericht op het oplossen van de financiële problemen. In 2020 had de gemeente Hoogeveen een eigen vermogen van minder dan een miljoen euro en in de begroting van 2021 zou er een licht overschot zijn van 39 duizend euro. De CDA-fractie was tijdens de bespreking van de begroting van 2021 – tijdens de raadsvergadering van 26 november 2020, optimistischer ingesteld: ‘we nemen u mee naar het voorjaar 2022, de jaarrekening 2021 op basis van pessimistisch-realistisch begroten valt op de mat. Een voordeel van 3,5 miljoen euro en Hoogeveen is weer boven jan.’ En inderdaad, met de kennis van vandaag is er geen voordeel van 3,5 miljoen, maar 12,1 miljoen euro – drieënhalf keer beter dan onze eigen voorspelling. Dat werpt zijn vruchten af: er is momenteel een eigen vermogen van nagenoeg 26 miljoen euro, een solvabiliteitsratio van 17 procent en onze weerstandsvermogen-ratio is 1,76. Dat is ruim voldoende. Ook deze doelstelling heeft het college behaald!

Het laatste doeleinde, een goed koersvast bestuur, probeert verder te kijken dan de waan van de dag, het resultaat onder de streep en kijkt naar de wijze waarop er bestuurd is in 2021. Daarvoor heeft de CDA-fractie een aantal meetpunten bedacht, te weten de mate van zelfreflectie, sturing (is er sprake van goede sturing op financiële resultaten?), de mate van redelijkheid omtrent lasten, ontwikkelingen van beleidsindicatoren en brede welvaart. Op het gebied van zelfreflectie verdient het college een pluim van de CDA-fractie: het zakencollege is erin geslaagd om duidelijk te reflecteren op hun eigen handelen. Als het gaat om de andere meetpunten is er echter werk aan de winkel. Zo is het college niet in staat geweest om goed grip te krijgen op de financiën. Het overschot van ruim 12 miljoen euro bestaat immers grotendeels uit incidentele meevallers. Daarnaast zijn de lasten niet als redelijk te betitelen: Hoogeveen staat in de top 3 van de hoogste OZB-lasten in Drenthe, begraafrechten en vergunningen zijn niet goedkoop en het sociaal domein is niet structureel in evenwicht. Verder laten slechts 13 van de 39 beleidsindicatoren een verbetering zien en doet de gemeente Hoogeveen het niet goed op het gebied van Brede Welvaart. Er valt zo bezien nog veel te verbeteren.

De jaarrekening van 2021 geeft dus op het eerste gezicht een goede indruk: een spaarrekening van 25 miljoen euro en een weerstandsvermogen-ratio van 1,76 zijn plezierig. Toch zijn er ook veel zorgpunten die onze aandacht blijven verdienen, waaronder het gebrek aan sturing op de financiën. CDA Hoogeveen houdt de vinger, zoals altijd, aan de pols en zal dat blijven doen. Dat mogen leden, kiezers en inwoners van ons verwachten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.