28 juni 2019

CDA wil nullijn Gemeenschappelijke Regelingen

CDA wil nullijn gemeenschappelijke regelingen

Op een aantal belangrijke terreinen, zoals veiligheid, gezondheid en milieu, werkt Hoogeveen samen met andere gemeenten in zogeheten gemeenschappelijke regelingen (GR). De GR’en hebben een eigen begroting en jaarrekening. De deelnemende gemeenten betalen allemaal jaarlijks een bijdrage om de GR draaiende te houden. Het bestuur van zo’n GR wordt vaak gevormd door leden van de colleges van Burgemeester en wethouders (B&W)  vanuit de deelnemende gemeenten. Dat werkt erg praktisch maar het betekent wel dat de gemeenteraad daardoor op grotere afstand komt te staan van wat er in die GR gebeurt. En vooral ook als het om de financiën gaat moet de raad goed bij de les zijn om te voorkomen dat de bijdrage die aan de GR moet worden betaald steeds maar oploopt.

Op donderdag 27 juni 2019 sprak de gemeenteraad over de jaarrekeningen en begrotingen van deze GR'en. B&W van Hoogeveen hebben bedacht dat de bijdragen van Hoogeveen aan de GR'en in Drenthe met maximaal 0% mogen groeien, de nullijn hanteren dus. Dit omdat de gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan door onder andere grote tekorten binnen het sociaal domein.

De CDA-fractie vindt dit een verstandig standpunt: Het is logisch dat als (bijna) alle gemeenten in de regio financieel de tering naar de nering moeten zetten, een GR dan ook een pas op de plaats maakt.


D66/SGP waren van mening dat de GR'en zelfs wel 5% zouden moeten kunnen bezuinigen en dienden daarvoor een amendement in. Bovendien wilden deze partijen per GR een projectgroep (in Hoogeveen of zelfs Drenthe) instellen. Zo’n projectgroep zou dan als taak krijgen om te gaan onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn door na te denken over de kerntaken van de GR en de efficiëntie. Ofwel: wat moet die GR nu écht doen en hoe kan dat op de meest efficiënte manier?

De CDA-fractie was over dit amendement op voorhand niet negatief. Maar de fractie is van mening dat de collegeleden als bestuurders van GR'en altijd kritisch moeten zijn op de uitgaven binnen de GR. En voortdurend moeten opletten of de GR geen dingen aan het doen is die niet tot de kerntaak van die GR behoren. En of de GR de taken wel efficiënt uitvoert. De CDA-fractie riep het college op om daar de raad eens over bij te praten. Dat was dus geen oproep onderzoek te doen of om projectgroepen in te stellen, maar om gewoon goed te besturen.

Het CDA vond dus per saldo de 0%-lijn van het college een goede lijn. Wij kwamen tot dat standpunt omdat de GR’en door stijgende kosten (bijvoorbeeld CAO's), zelfs bij hanteren van de nullijn door de deelnemende gemeenten feitelijk al moeten bezuinigen. Daarnaast bleek bij onderzoek onder de CDA-fracties in Drenthe dat er geen draagvlak is voor de -5%-lijn zoals door D66 en SGP werd voorgesteld.

Het amendement van SGP en D66 kreeg bij de stemmingen geen meerderheid. Vervolgens stemden onder andere de SGP en D66 ook tegen de 0%-lijn van het college. Daarmee leken zij plotseling aan te geven dat deze GR'en nu helemaal niet meer hoefden bij te dragen aan het oplossen van de financiële problemen van de gemeente Hoogeveen………

Hieronder vindt u een link naar de website van de Gemeente Hoogeveen. Daar kunt u meer te weten komen over de GR'en waarin Hoogeveen deelneemt.

Zie https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Regelgeving/Gemeenschappelijke_regelingen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.