02 november 2019

Trots op de boer!

Hoogeveen is trots op zijn boeren!
Motie CDA / VVD overgenomen door college

Met deze titel heeft CDA Hoogeveen een motie opgesteld ter behandeling op de raadsvergadering van vanavond met mede indieners SGP, ChristenUnie en Gemeentebelangen.

Er zijn in de afgelopen weken verschillende boerenprotesten geweest. Boeren voelen zich door de overheid en andere organisaties onvoldoende gewaardeerd. Het vertrouwen in o.a. de overheid is tot een dieptepunt gedaald. Er vindt de komende maanden overleg plaats tussen o.a. het ministerie van LNV, Provincies en de VNG over de manier waarop stikstofreductie wetgeving ingevuld gaat worden.

De boeren geven ons hoogwaardig voedsel met oog voor milieu en dierenwelzijn. De gemeente Hoogeveen heeft een groot buitengebied. De onderhouden mede dit prachtige groene buitengebied. CDA vindt dat de boeren daarvoor respect en waardering verdienen.

“Het vertrouwen van de boeren in de overheid moet snel hersteld worden”, aldus Bert Otten, raadslid CDA Hoogeveen. “De gemeente Hoogeveen kan hierin de eerste stap zetten door waardering uit te spreken richting de boeren.”
Minister Schouten is niet voornemens agrarische bedrijven gedwongen uit te kopen ten behoeve van stikstofreductie, maar de Provincie kan beslissen dit wel te doen.

De motie stelt het onbespreekbaar te vinden dat agrarische ondernemers gedwongen hun bedrijf zouden moeten verplaatsten ten behoeve van de stikstofreductie wetgeving. Deze wetgeving dient samen met de boeren op te trekken bij het vormgeven van de stikstofreductie wetgeving om zo de toekomst van boeren in de gemeente Hoogeveen beter te waarborgen.

Partijen roepen college op om bovenstaande over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en bij alle overleggen waarin bepaald wordt hoe de stikstofreductie wetgeving ingevuld gaat worden. 

Bert Otten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.