27 mei 2019

Verantwoording afleggen: Jaarrekening 2018

Verantwoording afleggen 

Op woensdag (in verband met de Europese verkiezingen) was er een raadsvergadering. Op de agenda stond ook de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2018. De raad beoordeelt of het college haar werk goed gedaan heeft, of ze ‘opschieten’ met de uitvoering van het coalitieakkoord en of er goed wordt ‘ingegrepen’ als de exploitatie ‘uit de bocht vliegt’. 

Wanneer behandelen we de jaarrekening? 

VOOR MEER INFO EN DE BIJDRAGE VAN HET CDA: KLIK HIER

Dat doen wij als gewoon agendapunt, tussen andere gewone agendapunten ‘Bouwvergunning Jan Slotswijk’ en ‘Zuidwoldigerwaterlossing’ door. Er wordt op deze avond ook nog uitgebreid gesproken over de wijzigingen rondom de regiodeal en zeker ook over de gesprekken van college met bestuurders van de scholenstichtingen. Vervolgens snoept de viskraam-soap nog flink wat tijd op. Kortom er is uiteindelijk nog maar weinig tijd over om bij zoiets belangrijks als de verantwoording van het college over de grote verliezen van 2018 stil te staan. Rond 24.00 uur kwam ook de voorzitter tot deze conclusie. Echt kritisch bevragen van college zat er toen niet meer in. Uiteindelijk besloot de raad ‘te schorsen’ tot 11 juli en dan dus verder te gaan. Dat is ver weg!? Maar we moeten ook nog het eindoordeel van de controlerend accountant krijgen en die heeft zijn werk pas per begin juli gereed… dus zo komt het nog weer op z’n pootjes terecht. 

Wat behandelen we eigenlijk? 

De verantwoording van de gemeente bestaat eigenlijk uit twee delen. Er is de jaarrekening van de gemeente Hoogeveen en er is de jaarrekening van de SWO (de gezamenlijke backoffice van Hoogeveen en de Wolden). Via deze jaarrekeningen verantwoord het college de uitgaven van de gemeente. Alle fractievoorzitters houden een betoog over de jaarrekening. Wat ze ervan vinden en of het college zich dus goed verantwoord heeft. In de praktijk zie je dat de oppositiepartijen wat minder positief zijn over het uitgevoerde beleid dan de coalitiepartijen. CU, GB en CDA hebben in hun betogen ook een handjevol positieve punten. Volgens spreker Bisschop van de VVD kostte het erg veel moeite om een positief punt te vinden. Hij vond er één. De Tamboer bleef binnen de begroting! De andere partijen somden een hoop tegenvallers op. Die waren er ook zeker, maar de PvdA maakte het wel erg bond. De IJsbaan was met deze jaarrekening een utopie en een illusie. De vraag van CDA wat nu precies het verband is tussen IJZ-combi en de bezuinigingen op het sociaal domein werd door PvdA erg matig behandeld. Het antwoord was namelijk dat de scholen belangrijker zijn dan de IJZ-combi. Hoe dit verder moet was onduidelijk bij PvdA. Kortom: er was ruimte genoeg om diverse frames de media in te slingeren, maar niet om collega’s op die frames aan te spreken en aan te tonen dat de wereld toch wat anders in elkaar zit. 

Kan verantwoording niet anders? 

Naar de mening van het CDA is het huidige ‘verantwoorden’ niet van deze tijd. Het verantwoorden kan in Hoogeveen geactualiseerd worden! Laten we dat in 2020 VEEL beter doen. CDA is dan ook helemaal niet content dat de jaarrekening en technische vragenavond nog tot zoveel onduidelijkheden leiden[1]. Zeker omdat de analyse van de grootste tegenvaller van de jaarrekening pas op 18 juni duidelijk gaat worden… Dat bevestigd de zorg over het lekkende dak van het huis van Hoogeveen, zie bijgevoegd betoog van het CDA over de jaarrekening. Op later tijdstip zullen wij officieel het college en raad nogmaals suggesties[2]doen om het verantwoorden in Hoogeveen naar onze mening te actualiseren. 

Wat voor mogelijkheden zijn er? 

Als we het huidige proces van verantwoorden analyseren, dan zien we mogelijkheden om in de voorbereiding efficiencyvoordeel te behalen, maar we willen ook andere opties onderzoeken: 

·      Verantwoording in de vorm van klassieke jaarrekening vervangen door (interactieve) website; 

·      Inwoners betrekken bij beleidsevaluatie; 

·      Splitsing technische en bestuurlijke controlerend onderzoek; 

·      Vragen bundelen en schriftelijk aanleveren; 

·      Geen algemene beschouwingen door fractievoorzitters; 

·      Hoofdverantwoording door de wethouder van financiën; 

·      Verantwoording per programma en per wethouder; 

·      Raad bevraagt het college en raad trekt duidelijke conclusies;

CDA zal zich beraden en dan via de fractievoorzitters en uiteindelijk de raad voorstellen voor verbetering doen. Als u verbetervoorstellen heeft op dit vlak dan houden wij ons aanbevolen om daar kennis van te nemen en mailt u ons! 

EJK 

[email protected]

[1]Antwoorden als ‘weten we niet want we zijn afhankelijk van derden’. Of ‘gemiddelden van BDO zijn bij ons niet bekend’ (terwijl de wethouder daar net een vlammend betoog over heeft gehouden) en zeker ‘analyse volgt per 18 juni bij de jeugdzorg’ zijn NIET de verantwoording zoals wij dat zouden willen zien.!

[2]DNA is het motto. CDA Hoogeveen ziet van het college graag meer AMBITIE als het gaat om verantwoordingen. Er zijn voorbeelden genoeg in het land. Kijk naar de verantwoording van de gemeente Nijmegen (interactieve website). Kijk bijvoorbeeld naar de 3dedinsdag van Mei in de tweede kamer. Vanuit die benadering van de TK zouden wij graag zien dat het college ook aan de slag wil met het verantwoorden via zaken als de ‘monitor brede welvaart’, monitor vestigingsklimaat  en andere ideeën zijn welkom…want geld is maar geld…! Het gaat om lerend vermogen met als doel vermeerdering van welvaart en welzijn!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.