26 februari 2019

Waterschapsverkiezingen DOD. Bert Otten, CDA, Lijst 8, nr. 5

BERT OTTEN OP NR.5 (CDA  = Lijst 8)

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Verkiezingen algemeen bestuur 20 maart 2019

Waterschappen vervullen in Nederland een essentiële rol. Als kandidaat voor het CDA wil ik mij graag inzetten voor een efficiënt een praktisch bestuur. Toen het CDA Drenthe mij vroeg om kandidaat te zijn heb ik daar dan ook niet lang over hoeven nadenken. Het openbaar bestuur in de brede zin van het woord heeft altijd al mijn interesse gehad

Voor het beheer van oppervlaktewater, het grondwater en de waterkwaliteit is een waterschap verantwoordelijk. Onder normale omstandigheden merk je daar als inwoner niet zo veel van. Maar in tijden van droogte en veel (plens-) buien komt het waterbeheer wel duidelijk in beeld. Het CDA staat voor een sober en efficiënt waterbeheer. Dat betekent dat je moet doen wat nodig is zonder toeters en bellen, maar, zo zeg ik altijd, ‘om de functie in goed beheer uit te voeren.’ 

Ik zal dat met enkele concrete voorbeelden proberen duidelijk te maken. Drenthe is geologisch een omgekeerd soepbord. Het water stroomt naar de lager gelegen gebieden. Dat is op zich geen probleem maar in droge tijden betekent dat een vergroot risico op verdroging. Meer kleine stuwtjes in de hoger gelegen waterlopen kunnen ervoor zorgen dat het water langer wordt vastgehouden en dat het meer tijd heeft om de bodem in te trekken. Dit zorgt voor een stabielere grondwaterstand zodat gewassen niet zo snel verdrogen. 

In veenweidegebieden wordt momenteel veel gesproken over bodemdaling.  Dit is van alle tijden. Veen leeft en is constant in beweging. Het CDA wil de veenweidegebieden NIET onder water zetten zoals sommige andere partijen willen maar het CDA wil samen met de omgeving zoeken naar de beste oplossing voor de mensen die er wonen en werken.

In steden ligt ook nog een belangrijke opgave. Rioleringen lopen met plensbuien snel vol en het water staat op straat. Natte voeten wil niemand. De hoofdoorzaak is dat de straatkolken op de riolering zijn aangesloten. Vroeger was dat gebruikelijk maar met de kennis van nu is dit een achterhaalde methode. Het vieze rioolwater moet niet vermengd worden met het schone regenwater. Het CDA vind dat in gezamenlijkheid met gemeenten en inwoners naar praktische oplossingen moet worden gezocht om dit te verminderen. Hiervoor zijn vaak natuurlijke momenten voldoende. Je kunt dat bijvoorbeeld realiseren bij renovatie of herstraten in wijken.

Dingen doen op logische, natuurlijke momenten zorgt er ook voor dat kosten beperkt en over de jaren verdeeld worden. Het CDA is voor een sober financieel beleid, we gaan immers om met publieke middelen. Overschotten bij de jaarrekening moeten volgens het CDA terug naar de inwoners. Kwijtschelding van de waterschapheffing voor de minima moet volgens het CDA in stand blijven. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Ik ben altijd bereid met u in gesprek te gaan over het ‘hoe, wat en waarom’. Ook om uw mening te horen over maatregelen die u in wijk, dorp en platteland aangaan. De inwoners zijn in mijn optiek de beste (ervarings-) specialisten die er in het “veld” rondlopen.

Graag sta ik naast u.  

Stem bij de verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta op:
Bert Otten, lijst 8 (CDA), nummer 5

 

b.otten@hoogeveen.nl

Klik HIER voor het verkiezingsprogramma!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.