Standpunten verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u een aantal van onze belangrijkste standpunten. Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER.

Hebt u vragen over onze standpunten? Of mist u een standpunt over een voor u belangrijk onderwerp? Op DEZE pagina vindt u de contactgegevens van onze fractieleden en een overzicht van de verdeling van woordvoerderschappen binnen de fractie.

PGB en collectieve zorg

Het PGB (persoonsgebonden budget) geeft mensen de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en daar grip op te houden. De afgelopen is helaas ook gebleken dat het PGB erg gevoelig is voor misbruik en fraude. Om dit te voorkomen heeft collectieve zorg en zorg in nature onze voorkeur boven PGB.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Onze samenleving drijft voor een groot deel op de tomeloze inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Dit vinden we belangrijk en we zijn blij met deze inzet maar we moeten ervoor waken dat zij te veel doen en zichzelf overwerken. Daarom zijn wij voorstander van goede ondersteuning van deze bijzondere inwoners van Hoogeveen.

Theater de Tamboer en poppodium

Ons theater is gebouwd in een tijd waarin er geen grote theaters waren in Drenthe en waarin Hoogeveen volop groeide. Sindsdien zijn er theaters bij gekomen en hebben onze inwoners steeds meer keuze waaraan zijn hun vrije tijd besteden. Daarom denken we na over de toekomst van ons theater. Het CDA vindt het belangrijk dat De Tamboer de komende jaren een plek is waar iedere Hoogevener graag en regelmatig komt. Bovendien willen we een nieuw poppodium in Hoogeveen.

Bentinckspark

Sinds eind vorige eeuw is er enorm veel gedaan om van het Bentinckspark een prachtige plek voor sport, bewegen en onderwijs te maken. Maar het Bentinckspark is nog niet af. Zo heeft een gedeelte langs de Vos van Steenwijklaan nog geen invulling. Het CDA wil een goede afronding van dit project.

Kunstijsbaan

In 2017 won Hoogeveen de strijd met Assen om de provinciale subsidie voor een Drentse kunstijsbaan, de opvolger van de Bonte Wever in Assen. Het CDA is groot voorstander van de komst van deze baan naar Hoogeveen omdat we geloven dat dit een mooie voorziening wordt voor onze inwoners en een publiekstrekker voor mensen van buiten Hoogeveen. We helpen de initiatiefnemers de ijsbaan te bouwen maar daarna moet de baan op eigen krachten draaien. Wij willen de baan niet draaiende houden met subsidie.

Minima en sociale zekerheid

Voor veel mensen is financiële overheidssteun onmisbaar. Voor die mensen houden we een goed sociaal vangnet in stand. Maar dat vangnet is er alleen voor wie het echt nodig heeft. Ons uitgangspunt is namelijk nog steeds dat voor iedereen betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid is. Iedereen die kan, werkt dus of volgt een opleiding of doet vrijwilligerswerk. De gemeente helpt mensen die het lastig vinden om passend werk te vinden actief op weg. Fraude met uitkeringen ondermijnt onze sociale zekerheid en die fraude accepteren wij dus niet.

Openbaar vervoer

Treinen en bussen helpen mensen zich te verplaatsen, helpen onze gemeente bereikbaar te houden en helpen de verduurzaming van onze samenleving. Onze gemeente moet daarom goed openbaar vervoer hebben. We zetten daarom in op een rechtstreekse treinverbinding met de Randstad, een nieuwe rechtstreekse spoorverbinding met Emmen (en Duitsland) en een goede, vraaggerichte busdienstregeling in en rondom Hoogeveen.

A-weg Drenthe-Twente

Twente is een belangrijke economie- en onderwijsregio, waar ook Hoogeveen profijt van kan hebben. Maar Twente is vanuit Drenthe slecht bereikbaar doordat er alleen tweebaans-autowegen naartoe liggen. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk een snelweg komt van Hoogeveen naar Twente, bijvoorbeeld door de verbreding van de N48 naar Ommen en de N36 van Ommen naar Almelo. We noemen deze weg de A-weg Drenthe-Twente. Hiermee wordt Twente beter bereikbaar en wordt Hoogeveen nog belangrijk als logistiek knooppunt van Zuid-Drenthe.

Glasvezel

Internet is niet meer weg te denken en snel internet eigenlijk ook niet. Het MKB (midden- en kleinbedrijf), boeren, ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel), recreatieondernemers en thuiswerkers zijn afhankelijk van snel internet om hun bedrijf te runnen. We willen dat heel gemeente Hoogeveen uiterlijk 2020 een volledig dekkend glasvezelnetwerk heeft.

Drugs en alcohol

Verslavende middelen als drugs en alcohol zijn zeer schadelijk, zeker voor kinderen en jongeren. We willen het gebruik van deze middelen daarom zoveel mogelijk tegengaan. Daarom blijven wij tegenstander van een coffeeshop in onze gemeente en willen we niet meer dat er alcohol geschonken wordt bij sportverenigingen op de momenten dat er jeugd aan het sporten is.

Dienstverlening gemeente

Wanneer mensen aankloppen bij de gemeente voor advies of hulp moeten zij zo goed en snel mogelijk geholpen worden. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij natuurlijk helpen. Maar  de gemeente moet altijd het contact persoonlijk houden. Inwoners moeten in hun contact met de gemeente het gevoel houden contact te hebben met mensen en niet alleen met computer en systemen. Daarom vinden we persoonlijk contact belangrijk. Mensen mogen niet steeds met andere medewerkers te maken krijgen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Kinderen en jongeren

We willen dat Hoogeveen een goede gemeente is om in op te groeien. In 2014 zijn we daarom gestart met het programma ‘Jong Hoogeveen’. In de periode 2018-2022 willen we daar nog extra op inzetten. Kinderen en jongeren worden betrokken bij het maken van plannen en in samenwerking met hen, met ouders en instellingen worden de kansen voor Hoogeveense kinderen verder vergroot.

Asielzoeker

Asielzoekers die volgens de Nederlandse wetgeving in Hoogeveen mogen verblijven, zien en behandelen wij als nieuwe Hoogeveners. Dat betekent dat voor hen dezelfde rechten en plichten gelden als voor iedereen. We accepteren geen overlast van zich misdragende asielzoekers zoals we dat ook niet accepteren van andere Hoogeveners. En we helpen nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen benen te staan zodat ze volop mee kunnen doen in onze samenleving.

OZB en andere woonlasten

Voor veel mensen is de hoogte van de rekeningen die betaald moeten worden voor OZB (Onroerend Zaakbelasting) en het inzamelen van afval erg belangrijk. Van oudsher is het CDA terughoudend met het verhogen van deze rekeningen. Ook in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 staat daarom weer dat de woonlasten in Hoogeveen moeten blijven behoren tot de drie laagste in Drenthe.

Ziekenhuis Bethesda

Al jaren is er grote onrust over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. Die onrust begrijpt het CDA heel goed Daarom maken wij ons ook al jaren sterk voor behoud van een volwaardig ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Ook de komende jaren blijven we ons daarvoor inzetten.

Duurzaamheid

Rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke uitgangspunten voor het CDA. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed beheer van onze planeet. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 is daarom een apart hoofdstuk gewijd aan het onderwerp duurzaamheid. Daarin staan maatregelen om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, om onze energiebronnen te verduurzamen en ons afval te hergebruiken. We vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft maar dat de samenleving uiteindelijk zelf aan zet is om de stap naar een duurzamere samenleving te zetten.

Zorg en jeugdzorg

De (jeugd)zorg moet altijd uitgaan van de hulpvraag die mensen hebben en niet van regelingen en budgetten die de overheid en instanties bedacht hebben. We willen goede, vindbare en bereikbare zorg die erop gericht is mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

Onderwijs

Ruimte voor eigen identiteit in het onderwijs vindt het CDA al sinds zijn oprichting belangrijk, net als de kwaliteit van onderwijs. Samenwerking tussen scholen, ook tussen christelijke en openbare scholen vinden we goed, zo lang dit de kwaliteit ten goede komt en er ruimte blijft voor eigen identiteit. Kleine scholen hoeven, wat ons betreft, niet te sluiten op basis van leerlingenaantallen, maar alleen als blijkt dat een goede kwaliteit niet meer geleverd kan worden.

Koopzondag

Na een lange maatschappelijke en politieke discussie zijn in 2017 de regels voor de openstelling van winkels op zondag verruimd. Het CDA maakt zich zorgen over de trend waarbij alle dagen van de week steeds meer gelijk worden en mensen voortdurend bezig zijn met werk en geld. Wij zijn geen voorstander van de 24-uurseconomie, waarin de economie voortdurend maar doordraait. Toch merkten we de afgelopen jaren dat ook in onze eigen achterban steeds meer stemmen op gingen om de tegenstand tegen het openstellen van winkels op zondag op te geven. Omdat zelfs onze eigen kiezers en leden verschillend denken over dit onderwerp, heeft de fractie in 2017 ook besloten verschillend te stemmen in de gemeenteraad. Zes fractieleden stemden tegen de verdere openstelling van winkels, twee stemden voor. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben we wel opnieuw opgenomen dat we tegen de verdere uitbreiding van de 24-uurseconomie zijn.

Begraven en cremeren

Het onderwerp begraven is een emotioneel onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen de vrijheid hebben zich te laten begraven of cremeren zoals zij dat zelf willen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat begraven voor iedereen in Hoogeveen betaalbaar is en dat steeds duidelijk is wat de regels en kosten zijn. Bovendien willen wij in Hoogeveen een natuurbegraafplaats realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.