25 maart 2021

Beleidsvisie Sociaal Domein en Mobiliteit

Directe aanleiding voor deze beleidsvisie was het besluit van de gemeenteraad (2019) om te stoppen met de Stadsbus in de huidige vorm. Er ging relatief veel WMO-geld naar deze Stadsbus, in verhouding tot het gebruik. Daarom is het college opdracht gegeven om met een alternatief te komen. Dat heeft geleid tot een visie op een duurzame en betaalbare vervoersoplossing voor kwetbare groepen, leerlingenvervoer en de Stadsbus.

In februari heeft de raadscommissie deze visie voor de eerste keer besproken, maar toen waren er zoveel vragen dat besloten is om in de raadscommissie van maart er nog een keer over te spreken. Toen waren alle vragen door het College beantwoord. De CDA-fractie had in eerste instantie ook een behoorlijk aantal vragen, onder andere over hoe de gemeenteraad straks kan zien wat de (maatschappelijke) effecten daadwerkelijk zullen zijn, als deze visie wordt uitgevoerd. Die vraag is in de raadscommisse van maart verder aangescherpt en uiteindelijk naar tevredenheid beantwoord. De effecten worden gemeten en aan de gemeenteraad gerapporteerd in een passende frequentie, waarbij ook meetbare en realistiche doelen gesteld worden. Ook daarbij zal de gemeeteraad een rol krijgen.

Een tweede vraag en kritiekpunt was het innovatieve karakter van deze visie. Het leek er op dat het College wat dat betreft niet voorin de bus zat, maar achterin. Meer volgen van (technologische) ontwikkelingen en kansen, dan daarin het voortouw nemen en al bestaande innovaties inzetten. Maar uit de beantwoording bleek dat dit weliswaar geen onderdeel was van de visie, maar dat het wel degelijk de bedoeling is om in de uitvoering innovatief te zijn, zonder daarbij het wiel opnieuw uit te vinden.

Nadat de wethouder namens het College alle vragen had beantwoord en de nodige uitleg had gegeven, kon de CDA-fractie instemmen met deze beleidsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.