27 mei 2021

Kwaliteitsmanifest

Het Kwaliteitsmanifest is opgesteld omdat dit in het Coalitieakkoord is opgenomen met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

De CDA- fractie hecht veel waarde aan een kwaliteitsmanifest. Hierin staat hoe de ruimtelijke omgeving in onze gemeente verder wordt vormgegeven. Wat de visie is op de gewenste kwaliteit en vooral...wat onze ambities zijn. Dit manifest moet richtinggevend voor beleid en beslissingen in de (nabije) toekomst.

Daarbij is het verstandig dat niet alles van te voren vastligt, en dat er ruimte is en blijft voor initiatiefnemers om ontwikkelingen in gang te zetten. Daarvoor moeten de visie en ambities duidelijk zijn en niet vrij te interpreteren. Nu staan er in het manifest te veel termen als “we willen koesteren” en “we willen kansen benutten”, “we willen kwaliteit toevoegen” en “we willen aantrekkelijk maken”. Maar wie is het daar niet mee eens.? De CDA-fractie vind dat dit scherper en duidelijker uitgewerkt moet worden. Want ook bij dit raadscoorstel hanteren wij als uitgangspunt de vraag: Welk Meppel willen wij doorgeven?

Daarom heeft de CDA-fractie een motie ingediend waarin het college wordt verzocht bij de totstandkoming van de omgevingsvisie de ambities in het kwaliteitsmanifest concreter te maken. En omdat deze motie te weinig steun vond bin de andere raadsfracties heeft de CDA-fractie uiteindelijk tegen dit kwaliteitsmanifest gestemd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.