17 juni 2021

Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe

In de Regionale Energie Strategie staat hoeveel en welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod is opgebouwd uit de
bestaande initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op hernieuwbare elektriciteit. Samen zijn we in Drenthe goed voor een opgave van 3,45 TWh (ongeveer 10% van de landelijke doelstelling van 35 TWh). De ambitie van Meppel in deze opgave is 0,15 TWh, onder verdeelt in:

  • maximaal 0,1 TWh wind, en
  • 60 hectare zon-op-dak-systemen met een vermogen van minimaal 15 kWp.

Hoe wij dit in Meppel gaan invullen, wordt vanaf nu bekeken. De bestaande en geplande initiatieven in Meppel voor grootschalige hernieuwbare elektriciteit zijn goed voor 0,02 TWh.

Rentmeesterschap is één van de uitgangspunten van het CDA. Rentmeesterschap houdt in dat we zorgvuldig omgaan met de aarde, die we in bruikleen hebben en die ook toekomstige generaties een toekomst moet kunnen bieden. Rentmeesterschap betekent voor het CDA: niet de kop in het zand steken maar zorgen voor een duurzame toekomst. Het past ook bij de centrale vraag in ons verkiezingsprogramma: “Welk Meppel willen we doorgeven”.

Iedere gemeente in Drenthe geeft aan op welke wijze wordt bijgedragen aan het duurzaam opwekken van energie. Meppel kiest voor een mix van zon-op-dak en windenergie. Het is een doordachte keuze, omdat het belangrijk is te kiezen voor een mix; zon en wind vullen elkaar aan en je hebt beide nodig. Het is alleen geen makkelijke keuze. Windmolens staan ter discussie en de gemeente Meppel zal haar stinkende best moeten doen om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen. Uitleggen waarom dit nodig is, in gesprek gaan met tegenstanders en zoeken naar mogelijkheden om dit landschappelijk op een goede manier in te passen. De CDA-fractie heeft dit nogmaals benadrukt in de raadsvergadering van 17 juni.

Of het ook gaat lukken om de ambitie te realiseren is nu nog niet met zekerheid te zeggen. In het raadsvoorstel geeft het college aan voorlopig geen ruimte te bieden voor aanvullende zon op land projecten. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat Meppel de ogen open houdt voor alternatieven en heeft daarom het initiatief genomen, samen met Groen Links, om een voorstel (motie) in te dienen, waarin het college wordt opgeroepen te blijven zoeken naar (kleinschalige) alternatieven om energie op te wekken. Dit voorstel is door de raad aangenomen.

Een ander punt is betaalbaarheid. De energietransitie raakt ons allemaal en het is belangrijk dat we allemaal mee kunnen doen, ook mensen met een smalle beurs. Betaalbaarheid voor iedereen is heel belangrijk voor het CDA. Samen met de PvdA heeft de CDA-fractie daarom een voorstel (motie) ingediend waarin het college wordt opgeroepen om bij de uitwerking van de RES er bij initiatiefnemers en stakeholders op aan te dringen dat oplossingen betaalbaar en woonlasten neutraal moeten zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.