03 november 2022

Bijdrage begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026

Samen Leven, samen doen!

Voorzitter, leden van de raad en college en inwoners van Midden-Drenthe.

Wij zijn nu ongeveer iets meer dan een half jaar op pad na de verkiezingen. We lijken in een samenleving te leven die boordevol zit met crisissen. Laten wij er in Midden-Drenthe voor zorgen dat we voortvarend aan de slag gaan met de dingen die ertoe doen.
Handvatten daarvoor zijn het raadsprogramma en het bestuursakkoord.

We hebben het begrotingsproces over 2 sporen aangeboden gekregen. Spoor 1 – de begroting voor 2023, is beleidsarm. Alles wat we moeten doen om te voldoen aan onze bestaande verplichtingen zijn opgenomen en uitgewerkt in de begroting 2023.
Met deze begroting voeren we onze werkzaamheden als gemeente uit, maar meer ook niet. Een goede strategie van het college, want dat geeft ons precies inzicht in wat we kunnen met ons vastgestelde raadsprogramma en coalitieakkoord/bestuursakkoord. College, dank daarvoor en ook dank aan de medewerkers

In spoor 2, de meerjarenbegroting tot 2026, wordt het raadsprogramma en bestuursakkoord verder uitgewerkt. Het financiële plaatje is duidelijk en we zijn benieuwd naar uw plan voor 2026, want daar zien we wel een probleem ontstaan.

En dan nu over naar de inhoud:
Er zijn een aantal thema’s die voor het CDA belangrijk zijn:
1. De organisatie op orde, de dienstverlening
2. Wonen en leefbaarheid
3. Het sociale aspect
4. Duurzaamheid

1. De organisatie op orde, de dienstverlening:
De organisatie op orde is een randvoorwaarde. We zien dat u veel gaat investeren in de organisatie. Dan gaat het om handjes, maar ook om dienstbaarheid. Want het vertrouwen is laag en dat moet beter. Daar zijn wij als inwoners bij gebaat.

Wij gaan als gehele raad en commissieleden de inwoners meer bij de planvorming en uitvoering betrekken. We kunnen en willen samen optrekken met de inwoners. Daarom dienen we ook de ‘motie Kinderraad’ mede in. Bij Democrazy hebben we heel erg betrokken kinderen gezien die iets te vertellen hebben en goed verbinding maken met anderen als het gaat om plannen.

De arbeidsmarkt is krap, zeker voor een middelgrote gemeente als de onze. Daarom: ga door met de samenwerking met omliggende gemeenten en provincie op bijvoorbeeld gebied van ruimtelijke ordening.

We zijn benieuwd of de nieuwe website gaat bijdragen op waar het CDA al jaren om vraagt: communicatie op maat voor de inwoners, goed toegankelijke informatie en makkelijk vindbare onderwerpen.
Om de aansluiting met de inwoners te hebben en te houden is het heel simpel: stel de mens centraal, niet de regels en doe wat je belooft. Investeer in goede systemen en processen die hierbij kunnen ondersteunen.

Ten tweede, wonen en leefbaarheid:
Dit is voor het CDA altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. De opgave is groot, niet alleen om onze jongeren en ouderen betaalbaar onderdak te kunnen bieden. Maar we zien de druk op wonen ook terug door bijvoorbeeld de grote instroom van asielzoekers en statushouders. Het CDA vindt het belangrijk dat we ook voor ontheemden een veilige plek bieden.

Waar wonen voor ons ook om gaat is hebben van een goede visie voor de komende 10 jaar. Met dit proces is de gemeente nu bezig. Als alles meezit krijgen wij eind dit jaar een uitgewerkte visie.
O zo belangrijk, die visie. Maar daadkracht voorzitter, dat is waar het in dit dossier om gaat. Het CDA wil graag werk maken. Ten eerste willen we dat de gemeente het in 2021 vastgestelde grondbeleid uitvoert. Zet daarnaast in op kleine inbreidingen in onze dorpen. Voorbeelden zijn samen bouwen met het dorp, collectief-particulier opdrachtgeverschap en kleine initiatieven die vanuit de samenleving komen moeten ook goed bediend worden. Voor wat betreft het CDA heeft thema Wonen prioriteit. Het beschikbare budget moet hiervoor gebruikt worden.

Als je spreekt over wonen dan is leefbaarheid ook een thema dat daarbij hoort. Leefbare dorpen betekent: voorzieningen dichtbij. Voor dichtbij heb je ook een goede bereikbaarheid nodig. We zien dat het OV-bureau enorm bezuinigt. Hier liggen wat betreft het CDA kansen om samen te werken met het publiek vervoer. We zijn blij dat het college ook inzet op de kwaliteit van fietspaden en fietsroutes. Want we zijn een belangrijke fietsgemeente. De bewoners van de broekstreek hebben een uitgewerkt plan voor een fietspad langs de Garmingerstukken. Wat is de status hiervan?

En goed om te lezen dat u aan de slag gaat met de uitvoering van de dorpsvisies, bijvoorbeeld die van Smilde.

Het derde thema dat we belangrijk vinden is het sociale aspect:
Samenleven door samen te doen. Dat komt samen in dat er aandacht is voor iedereen die dat nodig heeft. We hebben de afgelopen jaren gebouwd aan een stevig sociaal netwerk om mensen zelfstandig en zelfredzaam te maken en te houden. Welzijnswerk en Welwozo dragen daaraan bij. En niet te vergeten al die vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA vindt het niet meer dan normaal en wenselijk dat we doorgaan met al die programma’s in het Sociaal Domein. Wat zit er een kracht in deze samenleving.
We gaan niet achteroverleunen. Zo zijn er binnenkort bijeenkomsten om te kijken hoe we de mensen met een krappe beurs maximaal kunnen helpen. En dat is heel erg nodig in deze tijd van grote inflatie en financiële onzekerheid. Dat hebben we afgelopen dinsdag gehoord van de voorzitter van de Minimaraad. Zij doet een oproep om de grens te verhogen naar 130%. We zijn benieuwd hoe de wethouder dit ziet.

Ten slotte Duurzaamheid en klimaat:
Een ontzettend belangrijk en veelomvattend en breed begrip. Voor het CDA zijn er wel een paar aandachtspunten te benoemen over dit thema. We willen inzetten op die zaken die voor de inwoner van belang zijn. Omdat het ons om de mensen gaat. In deze onzekere tijden door hogere energiekosten, vinden wij dat we moeten inzetten op isoleren van woningen en voor mensen die dat willen het afsluiten van aardgas. Vorige week is net bekend geworden dat Minister Jetten gemeenten fors tegemoetkomt met energie- en klimaatmiddelen voor personele en materiële kosten van gemeenten. Voor Midden-Drenthe betekent dit de komende jaren een extra bedrag van 660.000 euro jaarlijks. Sowieso stelt de overheid de komende jaren veel geld beschikbaar, zoals met het Nationale Isolatieprogramma. Gemeente: onderzoek de mogelijkheden en houd de vinger aan de pols.

En voor alles geldt, voer de plannen met daadkracht uit. Om daadkrachtig te kunnen opereren zijn een visie en voldoende capaciteit nodig.

Wij juichen ontwikkelingen als kennisuitwisseling en samenwerking met andere gemeenten onder regie van de provincie toe, maar laat dit niet leiden tot verslapping en verbureaucratisering. Toon hierin ondernemingsdrift.

Voorzitter, leden van de raad en college en inwoners. Deze vier punten zijn wat ons betreft de grote thema’s die opgepakt of voortgezet moeten worden met de hoogste urgentie.

En college wat betreft uw vragen aan ons:
- Het CDA kan instemmen met de begroting van 2023 zoals die voorligt.
- Dat geldt ook voor de voorstellen die u heeft in de meerjarenbegroting 2023-2026 zoals bv voor de
investeringswensen rondom het sociaal domein het naar voren halen van de OZB.
En dan de overige onderwerpen: Wij maken nu geen keuze daaruit. Wij doen een oproep aan u om
bij ons terug te komen als u daarmee aan de slag wilt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.