Financiële beleid

Hieronder vindt u de belangrijkste afwegingen van het CDA met betrekking tot het financieel beleid.

 

Vanaf de tweede helft van 2008 bevindt Nederland zich in een economisch-financiële recessie. Hierdoor zijn de investeringen en de consumentenbestedingen sterk gedaald.

Verder gevolg hiervan is een daling van de omzet en winst van bedrijven en een toename van de werkloosheid. De gevolgen van de recessie treffen zowel het bedrijfsleven, de burgers als de overheden.

Door de recessie dreigen op gemeentelijk niveau de komende jaren tekorten te ontstaan als er niet alert wordt opgetreden. Dit omdat inkomsten van bijvoorbeeld het Rijk uit het Gemeentefonds zullen afnemen. Aan de andere kant zullen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), overheveling van taken ten aanzien van jeugdzorg, AWBZ begeleiding en de participatiewet lastige financiële keuzes met zich meebrengen.

 

Door bovengenoemde omstandigheden zullen er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Ondanks de lastige financiële situatie kiest het CDA voor een ruimhartige invulling van de WMO, voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor stimulering van de lokale economie.

Het CDA is voorstander van een solide financieel beleid in de gemeente. Inkomsten en uitgaven van de gemeente behoren in evenwicht te blijven.

 

De gemeente mag wat het CDA betreft de lasten voor de burger in de jaren van de recessie niet zonder meer verzwaren. Alleen bij de gemeentelijke tarieven kunnen prijsverhogingen plaatsvinden wanneer duidelijk ook de waarde van de diensten toeneemt of wanneer

aantoonbaar de tarieven niet de door de gemeente te maken kosten dekken.

 

Een solide financieel beleid kan in de komende jaren betekenen, dat de gemeente niet alle plannen kan uitvoeren die in dit programma genoemd worden. De gemeente zal op een aantal punten ook de tering naar de nering moeten zetten. Inhoudelijk kiest het CDA daarbij nadrukkelijk voor een gemeenschap waar de burger centraal staat en vanuit dat vertrekpunt belangen worden afgewogen.

 

•       Het CDA is voor een verantwoord en degelijk financieel beleid, waarbij een weerstandsvermogen behoort dat is afgestemd op de risico’s. Bij nieuwe investeringen zal steeds de vraag moeten worden  gesteld of het aangaan van nog meer schulden voor nieuwe investeringen verantwoord is.

 

•       Het CDA pleit voor een financieel beleid van de gemeente Noordenveld dat gericht is op de gemeentelijke kerntaken en op een efficiënte/effectieve besteding van middelen.

 

•       Het CDA wil dat er steeds kritisch naar de omvang van de gemeentelijke organisatie wordt gekeken.

 

•       Naar mening van het CDA dienen inwoners bij het gebruik van de niet verplichte gemeentelijke diensten en voorzieningen, zelf in de kosten bij te dragen.

 

•       Het CDA is van mening dat gemeentelijke tarieven  kostendekkend dienen te zijn; de begrafenisrechten vormen hierop een uitzondering.

 

•       Het CDA is voor een vroegtijdig overleg met de recreatieondernemers om de toeristenbelasting ten bate van de recreatiesector in te zetten.

 

•       Het CDA wil ook voor mensen met minder financiële draagkracht mogelijkheden behouden om de kosten te drukken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.