Zorg efficiënt én dichtbij

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl. Het vraagt vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan.

De CDA-benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven.

De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfstandigheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor senioren en voor hen die leven met beperkingen. Gedacht wordt aan: deelname aan activiteiten en het tegengaan van vereenzaming, stimulering van participatie aan de samenleving van jong en oud. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.

 

Buurtzorg

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau of op dorpsniveau maakt het mogelijk om de vitaliteit van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken bij de zorgvrager.

 

 

Mantelzorgers ontlasten

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg (de zorg die wordt gegeven om de mantelzorger te ontlasten), emotionele en praktische hulp zijn voor het CDA van groot belang. De gemeente ontwikkelt eigen gemeentelijk beleid om mantelzorgers te faciliteren.

 

Slimme zorg

Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen.

De gemeente zorgt via een website voor een overzicht van alle voorzieningen in de gemeente. Steeds meer inwoners, ook senioren, kunnen uit de voeten met internet en zijn in staat om zo hun sociale contacten (deels) te onderhouden.

 

Bereikbaarheid voorzieningen

Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn voor de inwoners, jong en oud, met goede parkeermogelijkheden.

De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht, met plekken voor ontmoeting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.