Cultuur

Cultuur is een beleidsterrein dat alle inwoners van Drenthe raakt, want het is nauw verbonden met de eigen leefomgeving. Wij zijn trots op onze Drentse cultuur en daarom wil het CDA dat de provincie de gemeenten ondersteunt bij het uitdragen van die Drentse cultuur. Ook de in nationaal opzicht unieke natuurgebieden en cultuurlandschappen in combinatie met de authentieke dorpen rekent het CDA onder het begrip cultuur. Behoud en versterking daarvan zijn van wezenlijk belang voor het toerisme in Drenthe.
Er zijn culturele belangen die de gemeentegrenzen overstijgen, zoals de grote Drentse musea en (incidentele) culturele evenementen. In die gevallen is er een rol voor de provincie. Cultuur is immers van belang voor de leefbaarheid en het bevorderen van het toerisme. De provincie heeft ook een rol als het gaat om cultuurhistorische zaken die het gemeentelijk budget overstijgt. Daaronder rekenen wij ook het Drents cultureel erfgoed.

Het CDA wil dat er een lijst van Drents cultureel erfgoed wordt opgesteld. Er is een fonds nodig om onderhoudsachterstanden van het Drents Erfgoed weg te werken. Het ondersteunen van de kleine musea Platform Drentse Musea wordt voortgezet. Het platform gaat na of en in hoeverre meer onderlinge samenwerking van kleine musea tot kostenvoordelen en of inkomstenvergroting kan leiden.

Het CDA wil dat het fenomeen ‘Culturele Gemeente’ in goed overleg met de gemeenten wordt voortgezet. Van belang zijn daarbij de cofinanciering tussen gemeente en provincie en de kennisuitwisseling van gemeente en provincie op cultureel gebied. Het CDA gaat voor de Culturele Gemeente Nieuwe Stijl. Dat betekent vernieuwende culturele impulsen in samenhang met de bestaande cultuur en het culturele landschap.

In veel dorpen zijn kleine musea, die een aspect van het Drentse cultuurhistorische erfgoed vertegenwoordigen. Op basis van cofinanciering kan de provincie incidenteel financieel bijdragen, mits het duidelijk gaat om het behoud van de Drentse cultuur en geschiedenis. Het moet zichzelf hebben bewezen door continuïteit en een geregelde stroom bezoekers en draagvlak bij de lokale omgeving hebben. De provincie maakt daarbij een onderscheid tussen ‘instandhoudingssubsidies’ en zogenaamde (incidentele) beleidssubsidies.

In veel Drentse dorpen is de bibliotheek een onderdeel van het culturele leven en een ontmoetingsplaats. De bibliotheek draagt bij aan de leefbaarheid in een krimpende omgeving door faciliteiten te bieden op het gebied van taal en computergebruik. Het CDA wil dit werk blijven ondersteunen. Zij gaat er daarbij vanuit dat de bibliotheken zich zodanig aan de veranderende omstandigheden aanpassen dat zij haar kerntaken kunnen blijven uitvoeren. Het CDA wil ook geld vrij maken voor innovatieve ontwikkelingen bij de bibliotheek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.