Cultuur

Cultuur verbindt mensen. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij elkaar brengen. Het CDA kiest voor een cultuurbeleid voor iedereen maar vooral gericht op mensen die tot nu toe weinig deelnemen aan cultuur en kunst. Vooral deelname van jongeren, zowel actief als passief, aan culturele evenementen moet bevorderd worden.

Cultuur neemt een belangrijke plaats in binnen de Drentse samenleving. Culturele evenementen en festivals vervullen daarin een grote rol. Het provinciale uitgangspunt voor kunst en cultuur is vraaggericht werken. Er zal aandacht moeten zijn voor een goede spreiding van het culturele aanbod. Samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines is van groot belang om de voorzieningen te versterken. Voor de herkenbaarheid en identiteit van Drenthe is het behoud en versterken van de eigen cultuur en historie belangrijk. Het Drents Museum, Hunebedinformatie Centrum en het Drents Archief vervullen hierin een heel belangrijke rol. Dat geldt ook voor RTV- Drenthe, die niet alleen een waardevolle bijdrage levert aan de Drentse cultuur maar ook zorgt voor betrokkenheid van mensen bij hun directe leefomgeving en bij het openbaar bestuur.

Het Drentse erfgoed heeft een belangrijke functie in het ontwikkelen van de (Drentse) identiteit. De Provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult de provincie als regisseur een aanjagende rol. Erfgoed draagt bij aan toerisme en werkgelegenheid en het vergoot de betrokkenheid.

Iedere plek of gebied heeft een eigen achtergrond, geschiedenis, kwaliteiten en waarden, kortom een eigen verhaal. Dit verhaal maakt dat mensen betrokken zijn bij de plek, deze graag bezoeken en er zorgvuldig mee omgaan. Het geeft betekenis, identiteit en vaak een gevoel van trots. Dit “Verhaal van Drenthe” verdient nadere uitwerking zowel voor de erfgoededucatie, voor de ruimtelijke ontwikkeling als voor het vermarkten van het toeristisch product.

Ten slotte hebben culturele instellingen met een sterk maatschappelijke functie een verbindend karakter. Internet en sociale media hebben het landschap van het lezen, ontmoeten en leren volledig veranderd. Hierdoor worden instellingen en netwerken zoals bibliotheken gedwongen om zich te heroriënteren op hun rol, pakket van diensten en vorm van het aanbod. Initiatieven die betrokkenheid en participatie van burgers verhogen en ruimte geven aan zelfstandig ondernemerschap (ontmoetingsplaatsen voor MKB en zzp-ers) moeten sterk worden gestimuleerd. Het CDA zal alle initiatieven, die mensen ruimte geeft om te leren en te ontdekken, sterk ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.