Energie

Energie raakt mensen, is cruciaal voor het functioneren van de maatschappij, het beïnvloedt de leefomgeving en is een internationale kwestie geworden. Hoe komen we aan voldoende, betaalbare energiebronnen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Energie moet betaalbaar, betrouwbaar en schoon zijn. Een volledige omschakeling naar duurzame bronnen van energie zal enkele decennia kosten. Daarom moet nu begonnen worden met energiebesparing, schoner gebruik van fossiele energiebronnen en de inzet van klimaat neutrale bronnen. Het stimuleren van energiebesparing en duurzame energieproductie bij de eigen leden en buurtgenoten is een manier om zowel gemeenschappelijke activiteiten te ontwikkelen als om de energierekening betaalbaar te houden. Ook om de lokale installateur werk te verschaffen en de leefomgeving aantrekkelijker te maken. Draagvlak bij omwonenden is van essentieel belang voor het slagen van duurzame energie-initiatieven. Als CDA zien we toekomst in niet alleen energie consumeren en produceren maar ook in een combinatie daarvan (prosumeren) zowel als inwoners als bedrijven. Nog meer inzetten op zonne-energie op daken van (verhuur)woningen, landbouwschuren, industrieterreinen en de ontwikkeling van zonne-akkers. Om als samenleving écht de omslag te maken naar duurzame energie zal veel meer ruimte gegeven moeten worden om lokaal en kleinschalig energie op te wekken. Omwonenden moet de gelegenheid gegeven worden om hier ook profijt uit te halen. Het CDA wil een energiebeleid dat zekerheid biedt voor de lange termijn en eenvoudig en houdbaar is. Zo dragen bijvoorbeeld gesloten kassen met warmteopslag in de bodem bij aan een duurzaam energiebeleid.

De landbouw kan bij duurzaamheid een hoofdrol spelen door de productie van bio ethanol, van koolzaad voor biodiesel en van biomassa voor elektriciteit. Einddoel is de overstap naar duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en geo-energie. Deze overstap of transitie biedt ook kansen voor innovatie en nieuwe werkgelegenheid. In de landbouw mogen de energiegewassen de voedselgewassen niet gaan verdringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.