Financiën

Het CDA staat voor een solide en degelijk provinciaal financieel beleid. De rekening wordt niet doorgeschoven naar de volgende generatie. Het CDA vindt lastenverhoging voor de burger niet wenselijk. Een gezond financieel beleid van de overheid is een voorwaarde voor een goed functionerende, toekomstgerichte en solidaire samenleving. Overheidsfinanciën die uit het lood staan, zetten de solidariteit onder druk.
Het CDA wil zich inzetten om lastenverhoging voor de burgers zoveel als mogelijk te ontzien. Indien het voorzieningenniveau ernstig dreigt te worden aangetast, zullen binnen de provincie prioriteiten worden gesteld. Om de bekostiging van essentiële voorzieningen op peil te houden zal de financiële ondersteuning van andere activiteiten worden afgebouwd of verminderd.

Voorkomen is beter. Het is van belang dat voortdurend en systematisch gekeken wordt of de gestelde doelen via de meest effectieve weg worden bereikt. Een heldere begroting, waarbij het verband tussen product en kosten inzichtelijk wordt gemaakt, is voorwaarde voor het maken van goede afwegingen. Om slagvaardig te kunnen opereren moet de provincie voldoende eigen middelen hebben waarover men zelfstandig kan beslissen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.