Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw vormen, naast de industrie en de recreatieve sector, een belangrijke economische sector. Als voedselproducent, als leverancier van grondstoffen en als beheerder van natuur en landschap, levert de land- en tuinbouw een grote bijdrage aan de welvaart en aan de leefbaarheid. Deze sector is daarom van grote betekenis voor de Drentse samenleving. Het CDA wil een duurzame versterking van de landbouwketen. Een goede wisselwerking tussen kennis, beleid en praktijk is bij uitstek een succesfactor voor verduurzaming en innovatie. Het CDA hecht grote waarde aan een eigentijdse landbouw met ruimte voor ondernemerschap, waarbij een boer nog echt bedrijfseconomisch moet kunnen boeren. Het CDA wil ruimtelijke belemmeringen verminderen, zorgen voor structuurverbetering via landinrichting en kavelruil, en ondersteuning geven bij investeringen in bedrijfsvernieuwing.

De land- en tuinbouw zijn in Drenthe goed voor ca. 10% van de werkgelegenheid. De sector zal ook in de toekomst over voldoende ontwikkelingsruimte moeten kunnen beschikken. Het platteland mag niet op slot. Daarom vraagt het Drentse platteland, met daarin moderne veehouderij- en akkerbouwbedrijven, om een stimulerend provinciaal beleid. In de sector is veel dynamiek, jonge enthousiaste ondernemers zijn op zoek naar nieuwe producten die meer toegevoegde waarde opleveren dan de traditionele bulkproducten. De provincie heeft als taak voorwaarden te scheppen voor een veilige, duurzame en concurrerende landbouw. Door allerlei maatregelen op het gebied van de mest- en ammoniakwetgeving en de uitwerking van Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, is provinciale aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Drentse land- en tuinbouw van groot belang. Het CDA vindt dat vanuit het in 2013 met het Rijk gesloten natuurpact voldoende middelen aangewend moeten kunnen worden om de sector de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Dat geldt ook voor het stimuleren van de biologische landbouw. Met een doelmatige afstemming tussen het beleid voor de ruimtelijke ordening, het milieu en het water kan de provincie goede omstandigheden creëren voor een perspectiefrijke bedrijfstak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.