Heide

Natuur en ruimte

Mensen zijn voor hun welbevinden afhankelijk van de leef- en werkomgeving, die ze zelf tot stand brengen. De regelgeving en beleidsinvulling dienen dat mogelijk te maken, te ondersteunen en te faciliteren. Regelgeving dient minder sturend en beperkend te zijn maar meer stimulerend. Belangengroepen bepleiten niet alleen hun rechten maar dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel. Het provinciale bestuur waakt voor onevenwichtigheden in al die belangenafwegingen.

In de nieuwe omgevingswet zijn veel beleidsterreinen die met de woon- en leefomgeving te maken hebben geïntegreerd. De totstandkoming van de omgevingsvisie is daardoor bij uitstek een traject waarbij inwoners maximaal betrokken moeten worden. Daarbij is een evenwichtige afweging van alle beleidsterreinen wezenlijk. Een goede leefomgeving van en voor de inwoners van Drenthe is daarbij het uitgangspunt. De maatregelen voor opwekking van alternatieve energie moeten een plek krijgen in het landschap. Het eerdergenoemde Deltaplan dient ook afwegingen op dit punt te maken om verrommeling van het landschap te voorkomen.

Natuur, recreatie, landbouw en economie vragen om verschillend gebruik van het Drentse landschap. De provincie stimuleert de onderlinge samenwerking en bevordert oplossingen die in de eigen buurt gezamenlijk worden ontwikkeld. Op de ene plek leidt dat tot meer ruimte voor landbouw, op de andere plek verdwijnt wellicht een verouderde recreatieve accommodatie ten gunste van de natuur en weer ergens anders wordt een weg verbreed. Met elkaar en naast elkaar kan er veel gerealiseerd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.