Bestuur

Slagvaardig transparant provinciaal bestuur op basis van gezonde financiën

De provincie is voor de individuele burger weinig zichtbaar. Provinciale Staten van Drenthe kunnen slechts sturen in de besteding van minder dan 10% van het totale budget van ca.350 miljoen, dat hoofdzakelijk al vast ligt via nationale wettelijke regelingen. Provinciale Staten kunnen dan alleen nog invloed uitoefenen door het controleren van de manier waarop het provinciale apparaat acteert in de samenleving. Dit vormt voor de provinciale organisatie de belangrijkste uitdaging voor de komende vier jaar: hoe kunnen we een kleiner provinciaal ambtenarenapparaat toch slagvaardiger en effectiever maken in het ondersteunen van economische initiatieven? Daarnaast moet ook serieus gekeken worden welke uitvoerende taken samengevoegd kunnen worden al dan niet in samenwerking met andere provincies waardoor efficiënt gewerkt kan worden.

Dus geen rigide handhaving van regelgeving maar kennis delen waardoor de ondernemers de bomen door het bos kunnen zien en begrijpen wat het doel is van de vele regels. Ondernemers helpen bij het vergunningenstelsel om de noodzakelijke papieren snel (en eenmalig) te krijgen (van grenzen stellen naar ruimte creëren). Daar waar maatregelen over de gemeentegrenzen heen gaan zal de provincie een coördinerende en een richtinggevende rol vervullen. De provincie zal dit doen in goed overleg met de gemeenten (van polariseren naar participeren). Dat betekent dat de provincie zich concentreert op haar kerntaken: ruimtelijk-economische ontwikkeling, infrastructuur, openbaar vervoer, water, milieu en energie.

Ook heeft de provincie een taak op die terreinen die voor iedere gemeente te kleinschalig zijn om daarin zelf te kunnen voorzien. Hiervoor is een slagvaardig provinciebestuur noodzakelijk, dat werkt vanuit een gezonde financiële basis (voorzorg i.p.v. nazorg). De financiële middelen van de provincie zullen naar verwachting in de komende jaren onder druk staan. Dat de burger meer betrokken zal moeten zijn bij initiatieven die haar eigen woon / werkgebied betreffen blijft een leidraad (van vrijblijvend naar betrokken).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.