Brouwersdam

Ruimtelijk gebied

Kwaliteit van het ruimtelijk gebied, gebruikt voor zowel natuur, landbouw en toerisme.

Mensen moeten in een schone omgeving prettig kunnen wonen, werken en recreëren en zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. De ruimte in Nederland wordt schaarser. Verbeteren en optimaliseren van de bestaande bebouwde ruimte en het wegennet hebben prioriteit boven uitbreiding van het stedelijke gebied. Het CDA kiest voor een toedeling van de schaarse ruimte, die zowel uit een oogpunt van duurzaamheid als in sociaaleconomisch opzicht verantwoord is.

Het CDA kiest daarbij ook voor een aanpak die bij het vormgeven van het ruimtelijk en milieubeleid meer verantwoordelijkheid legt bij burgers en bedrijven. Het ruimtelijk beleid krijgt meer een ondersteunend en minder een sturend karakter. Omgaan met de schaarse ruimte vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het CDA ziet veel perspectief in het combineren van functies zoals combinaties van water en landbouw, wonen en werken, toerisme en natuur. Een integrale gebiedsontwikkeling die rekening houdt met milieu, natuur, landschap en water. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bestemmingsplannen op hun eigen grondgebied. De provincie stelt vast welke waarden zij wil beschermen, bepaalt op hoofdlijnen waar ruimte is voor gebruiksfuncties als landbouw, natuur, recreatie en water en stimuleert dat gemeenten onderling afstemmen waar gebouwd wordt. In 1990 is de nationale overheid gestart met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat de ruggengraat is van het natuurnetwerk in Nederland (NNN). De in Drenthe geactualiseerde omgevingsvisie en de visie op natuur, waar rekening wordt gehouden met ecologische en economische overwegingen, is leidend voor het CDA. In samenhang met het water- en milieubeleid wordt een bijbehorende omgevingskwaliteit nagestreefd. Provinciegrenzen mogen niet beperkend zijn bij de inzet op grensoverschrijdende natuurgebieden en ecologische verbindingen met natuurgebieden in buurprovincies en Duitsland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.