Sociaal beleid

Vitaliteit gaat ook over een samenleving waarin leefbaarheid en nabuurschap een centrale rol innemen, waar men naar vermogen deelnemer is aan de samenleving en zich daarvoor inzet en zich medeverantwoordelijk voelt. Veel taken op sociaal terrein zijn de laatste jaren de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Tegelijkertijd is de beleidsmatige rol van de provincie hier kleiner geworden. Het betreft nog voornamelijk het signaleren, het monitoren en het vraaggericht stimuleren van vraagstukken op het gebied van het onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt en de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. De provincie voert geen eigen sociaal beleid uit. Alleen voor regionale voorzieningen en projecten die de slagkracht van gemeenten te boven gaan zal de provincie zich vanuit haar regiefunctie inzetten. De provincie zal zich blijven inzetten om voldoende kennis te vergaren over de gehele breedte van het sociale terrein. Het CDA wil hierin zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van op provinciaal georganiseerde organisaties en instellingen. Zodra op deze terreinen provinciaal beleid tot uitvoering komt gaat het initiatief over naar de gemeenten. Als partij en als provincie zullen we luisteren naar de burger om tijdig te kunnen inspringen voordat er zaken echt mislopen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.