Provinciale weg

Verkeer en Vervoer

Drenthe is intern en extern goed ontsloten maar de verbinding met Twente verdient verbetering. Gegeven de bevolkingsdichtheid en de afstanden in Drenthe is het gebruik van de auto niet weg te denken. Door de combinatie van openbaarvervoerstromen en verbetering van technologie moet de balans tussen privé en openbaar vervoer geoptimaliseerd worden. Bij alle verkeersmaatregelen is duurzaamheid en veiligheid in brede zin een belangrijk uitgangspunt.

Drenthe heeft een wegennet dat redelijk op orde is maar het CDA vindt het wegennet niet compleet. Op de A28 bij knooppunt Lankhorst en tussen De Wijk en Hoogeveen zijn regelmatig files en ongelukken. De provinciale inzet dient ertoe te leiden dat deze problematiek door het betreffende ministerie wordt aangepakt. De N34 zou geheel verdubbeld moeten worden. Dit is een zaak van lange adem. Wij beschouwen de gedeeltelijke verdubbeling in verband met de veiligheid als een eerste stap. Deze verdubbeling is ook van belang voor de snelle verbinding tussen Emmen en Groningen.Het CDA wil samen met CDA Overijssel bevorderen dat een trajectstudie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van een volwaardige autosnelweg tussen Drenthe en Twente. Deze studie moet leiden tot een keuze van het meest kansrijke traject en een onderlegger zijn voor het verdere lobbytraject bij het Rijk. Een snelle verbinding met Twente bevordert de economische groei van Drenthe.

Eigen vervoer levert in de dunbevolkte provincie Drenthe een niet weg te denken bijdrage aan de vervoersstromen. Het CDA wil dat in overleg met de gemeenten het openbaar vervoer gekoppeld wordt aan vervoer voor scholen, ziekenhuizen en sociaal/maatschappelijke voorzieningen. Sommige kleine kernen hebben een eigen vervoersstructuren opgezet. Het CDA wil dat deze “geslaagde aanpak” (best practices) aansluit bij het Openbaar Vervoer zodat iedere inwoner van Drenthe in een redelijke tijd kan komen waar hij/zij naar toe wil. Ook de samenwerking met de provincie Groningen moet intensief worden voortgezet. Het CDA wil dat het OV-bureau Groningen Drenthe bij het uitgeven van concessies verplicht wordt meer aandacht te besteden aan reizigersinformatie. Het CDA wil dat er een informatiekoppeling tussen Publiek Vervoer en Openbaar Vervoer plaats vindt, zodat een betere planning van een reis mogelijk wordt. Deze informatie moet via een eenvoudige website makkelijk vindbaar zijn. Voor het dun bevolkte Drentse platteland mag de afstand naar het busstation geen belemmering vormen.

Het CDA zet zich in om te komen tot betere spoorverbindingen regionaal maar ook met het Westen van Nederland. Het tot stand komen van een (snelle) spoorverbinding Randstad - Noord Nederland is voor Drenthe van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.