Volkshuisvesting

Het wonen (in brede zin) wordt in toenemende mate ervaren als bepalend voor de kwaliteit van leven van mensen. Goed wonen is voor iedereen een wezenlijke levensvoorziening. Het CDA wil een evenwichtige en levensloopbestendige ontwikkeling op het terrein van de volkshuisvesting met aandacht voor die groepen op de woningmarkt die niet of onvoldoende hun woonwensen kunnen vervullen. Voor starters is er een tekort aan woningen en staat de betaalbaarheid onder druk. Voor ouderen voldoet de kwaliteit van de woningen in de lokale situatie vaak niet aan de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door onder andere de individualisering en de relatieve welvaart neemt de diversiteit aan woonwensen toe. Mensen willen keuzevrijheid, duurzaamheid en veiligheid in wonen en in hun woonomgeving. Dit maakt een kwaliteitsslag nodig in steden, wijken en dorpen. De ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid vragen om kwalitatieve verbeteringen van het woningbestand om deze toekomstbestendig te maken.

Tegelijkertijd ontstaat er in de meer stedelijke gebieden een kwantitatieve druk op de woningmarkt. Door de nog sterk toenemende vergrijzing, de wens om langer zelfstandig te wonen in de eigen omgeving (ook voor gehandicapten) en de toename van het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen blijft de vraag naar doelgroepwoningen groot. In gebieden waar men nog te maken heeft met krimp in de bevolkingsaantallen, is herontwikkeling van bestaande woningvoorraad geboden in plaats van uitbreiding

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.