Jacobaea vulgaris plants.
30 juni 2020

Bestrijden invasieve en giftige plantensoorten, het college gaat alsnog uitvoeren!

Door onderstaande motie van het CDA Tynaarlo zal het college alsnog de bestrijding van invasieve en giftige soorten als de Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en St. Jacobskruiskruid ter hand nemen.

Het beleidsplan was in eerste instantie op de lange baan geschoven aangezien het "Sociale domein" een flinke wissel trekt op de begroting van de gemeente. Desondanks waren wij van mening dat het uitstellen van de invasieve soorten geen uitsteld duldt. De groei is exponentieel en zal naar mate de tijd vordert seeds duurder worden, nog los van de gevaren voor mens en dier op dit moment!

De coalitiepartijen Leefbaar Tynaarlo, D66, GroenLinks en de ChristenUnie steunden onze motie, de oppositie (VVD, PvdA er Gemeentebelangen) hebben tegengestemd.

De motie:

 

Inleiding:

Invasieve planten zijn exoten. Ze komen hier van nature niet voor en hebben weinig tot geen natuurlijke vijanden. Ze kunnen zich explosief vermeerderen en daarmee de inheemse soorten verdringen.

Een beperkt aantal exoten zoals de bekende Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw vertonen invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen daardoor een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid. Soorten als Jakobskruiskruid staan daarnaast bekend om de giftigheid die voornamelijk voor vee dodelijk kan zijn. Een groot probleem voor agrarische ondernemers en paardenhouders.

Het is belangrijk om steeds te blijven werken aan ecologisch evenwicht. Daarvoor is biodiversiteit nodig en evenwicht in de plant- en diersoorten. Dat wil zeggen dat iedere soort voldoende kans heeft om te ontwikkelen en niet weggeconcurreerd wordt. Om dit te bereiken moeten we langdurig inzetten op o.a. ecologisch bermbeheer, (inheemse) kruidenmengsels, beheer met maatwerk, soortenvariatie bij nieuwe aanplant en sturen op structuur in de natuur; een opbouw van kruiden, heesters en bomen en houtwallen. Ook bijenbosjes, vlindertuinen en natuurlijk ingerichte gebieden zijn belangrijk.

Tot slot is het van belang om ook aan te geven dat vrijwilligers kunnen meehelpen om invasieve soorten te beheren. Dit kan bij verschillende verenigingen en instanties. Denk daarbij aan onze lokale IVN-verenigingen, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Nu niet investeren in het bestrijden van invasieve soorten zal in de komende jaren leiden tot een verergering van het probleem. Bestaande populaties zullen explosief groeien en zo leiden tot grotere risico’s voor mens en dier.

Daarnaast zijn de bestrijdingskosten gerelateerd aan de populatie. Wanneer het areaal aan invasieve soorten explosief zal stijgen, dan zullen de toekomstige bestrijdingskosten meegroeien. Nu investeren zal dus op termijn goedkoper uitvallen.

 

MOTIE BESTRIJDING INVASIEVE EN GIFTIGE PLANTENSOORTEN

(Ingediend door de fracties van het CDA, Leefbaar Tynaarlo, Christen Unie, D66 en GroenLinks)

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 30 juni 2020;

Overwegende dat:

  • in de gemeente beleid is geschreven rondom invasieve plantensoorten;
  • het college in de Perspectievennota heeft aangegeven er op dit moment niet voor te kiezen om vanaf 2021 structureel te starten met het beheer van genoemde plantensoorten doch dit beheer tot nader order uit te stellen;
  • mondiaal invasieve soorten in de Millennium Ecosystem Assessment zijn aangemerkt als één van de zes grootste uitdagingen die significante negatieve effecten op ecosystemen hebben of zullen hebben;
  • de noodzaak om invasieve soorten te bestrijden ook in Artikel 8h van het verdrag  inzake Biologische Diversiteit is vastgelegd;
  • de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbereklauw als voorbeeld invasieve plantensoorten zijn die steeds meer ecologische en economische schade in den lande aanbrengen met als gevolg dat deze planten onze inheemse soorten gaan verdringen;
  • Jakobskruiskruid bekend staat om de giftigheid en voornamelijk voor vee dodelijk kan zijn;
  • het daarom gewenst is om snel met de bestrijding van deze plantensoorten te beginnen om zo te voorkomen dat de explosieve groei op een zeker moment niet meer in de hand te houden is;

Draagt het college op:

Om in de begroting van 2021 een bedrag van € 15.000 als structureel beleid op te nemen voor het beheer van invasieve en giftige plantensoorten.

En gaat over tot de orde van dag.

Vries,  30 juni 2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.