19 mei 2020

Bruisende kernen en beheer openbare ruimte

Hieronder vindt u onze schriftelijke vragen over de stand van zaken van onze motie “Bruisende kernen” waarin het college €250,000,- ter beschikking heeft tot het verfraaien van onze kernen in de gemeente. Al drie jaar lang zien we geen noemenswaardige voortgang. Daar zijn we benieuwd naar.

Daarnaast roepen we het college op om te onderzoeken in hoeverre (kleine) dorpen, wijken, buurtverenigingen, corsowijken, ondernemersverenigingen, etc. zelf het onderhoud van hun eigen omgeving ter hand kunnen nemen. Het getuigt in onze ogen van goed noaberschap wanneer, ondersteund door de gemeente, inwoners en bedrijven zelf een (grote) rol kunnen spelen in het beheer van hun omgeving. Dit biedt grote voordelen op gebied van sociale cohesie (met en voor elkaar) en biodiversiteit wanneer er kleinschalig en met respect voor lokale vegetatie gemaaid zal worden. 

 

Geacht College, 

We hebben onlangs een brief van “Verenigd Ondernemend Zuidlaren” ontvangen over de entree en het onderhoud van het winkellint te Zuidlaren. Op deze vragen willen we hier niet specifiek ingaan, we zijn uiteraard wel benieuwd naar wat de reactie van het College zal zijn en waarom deze beantwoording zo lang moet duren. 

We zijn overigens van mening, zeker in deze tijden waarin ondernemers, verenigingen, etc. het zwaar hebben, dat alle beetjes kunnen helpen. Aantrekkelijke kernen die kleurrijk en uitnodigend ogen kunnen net dat kleine verschil maken. 

We hebben op basis van de brief twee specifieke onderwerpen die we zouden willen bespreken: 

Onderwerp 1: Bruisende kernen: 

In bovengenoemde brief wordt gesproken over het project “Bruisende kernen”. Een motie opgesteld door het CDA die half 2017 is aangenomen. In deze motie is €250.000,- beschikbaar gesteld voor het verfraaien van dorpskernen. In de genoemde brief van “VOZ” wordt aangegeven dat u investeren in Zuidlaren wilt uitstellen totdat de centrumplannen in uitvoering komen. 

Onze vragen:

-       Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van het project “Bruisende kernen”?

-       Waarom kan er in Zuidlaren niet vanuit het project “Bruisende kernen” geïnvesteerd worden? Er zijn vast zaken die wél kunnen.

-       Geldt voor het centrum van Eelde dat er ook met investeren gewacht dient te worden tot de uitvoering van dát centrumplan?

-       Welke initiatieven hebben u in de afgelopen drie jaar bereikt? Hoe zijn deze behandeld en wat was de uitkomst?

-       Bent u proactief in het promoten van het project “Bruisende kernen” in de gesprekken die u heeft met dorpsverenigingen? Zo ja, kunt u daar voorbeelden van noemen? Zo nee, waarom niet?”

 Er ligt een fors bedrag tot investeren in onze kernen op de plank. In onze ogen wordt het de hoogste tijd om onze kernen nog meer te laten stralen dan dat ze al doen! 

 

Onderwerp 2: Beheer openbare ruimte: 

In de brief van “VOZ” wordt aangegeven dat ondernemers zelf het onderhoud van, in dit geval een rotonde, ter hand willen nemen. Een dergelijk idee raakt een van de kernwaarden waar wij als CDA Tynaarlo voor staan, namelijk “gespreide verantwoordelijkheid”. We zijn van mening dat initiatieven die uit de samenleving ontstaan redelijkerwijs ondersteund moeten worden in plaats van dat de “overheid” bepaalt wat goed voor deze samenleving is. Het zijn de inwoners, verenigingen en ondernemingen die zo samen de omgeving vorm kunnen geven. Dat is een van onze kernwaarden als CDA. 

Via deze brief willen wij u vragen of u na wilt denken over hoe ondernemersverenigingen, wijken, dorpsverenigingen, corsowijken, etc. een praktische rol kunnen spelen in het beheer en onderhoud van hun eigen omgeving. We kunnen ons voorstellen dat wanneer er door deze buurten, dorpen etc. een gedegen plan met vrijwilligers wordt opgesteld, dat dit wel eens een besparing op het gemeentelijke beheer zou kunnen betekenen, maar dat is niet voorwaardelijk. 

Met een betrokken dorpsgemeenschap, een vergoeding voor het juiste materieel en afspraken over het ophalen van maai- en snoeiafval zullen we flinke stappen kunnen zetten in onder andere burgerparticipatie, sociale cohesie en het zal zelfs een flinke impuls voor de biodiversiteit zijn. Het maaien zal immers handmatig en dus met respect voor de (bloeiende) vegetatie plaats kunnen vinden. Mozaiekbeheer op gedetailleerd niveau! 

Een instantie als het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en “heel Drenthe zoemt” kunnen hierbij heel erg goed adviseren!

Een win, win, win situatie!

Wat zullen de voors- en tegens en voorwaarden kunnen zijn waarop het lokale onderhoud, verfraaiing van de omgeving en het verhogen van de biodiversiteit door dorpen, (corso)wijken, (ondernemers)verenigingen, etc. ter hand genomen kan worden? Kunt u daar een inhoudelijke reactie op formuleren?

De CDA-fractie denkt graag met u mee, wij zijn er namelijk écht van overtuigd dat deze vorm van praktische participatie een grootse toekomst heeft. Op vele fysieke, culturele en sociale aspecten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.