19 december 2019

FractieFlits december 2019

 

Tynaarlo: een fijne plek om te wonen. Tevens een veilige plek voor kwetsbare mensen en daarmee is goede zorg voor oud en jong onontbeerlijk.

We hebben in de afgelopen periode flink van ons laten horen om, stap voor stap, de gemeente Tynaarlo een nóg gezondere, leefbaarder en veiliger gemeente te laten zijn.

 

Nieuwbouw voor ouderen, starters en voor de middenklasse heeft daarin wat het CDA betreft prioriteit! In Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde worden in die richting al de nodige stappen gezet.

Het verzorgingshuis was een prima voorziening voor ouderen die nog semi-zelfstandig konden wonen. Een eigen woonruimte, zelfbeschikking maar wel in een beschermde omgeving waar zorg op maat aanwezig is.

In de grotere kernen zou het wat het CDA Tynaarlo betreft tevens een goed idee zijn om kleinschalige projecten op te starten waarbij in de buurt laagdrempelige buurt-of dorpshuiskamers worden gerealiseerd voor een zorgvraag, een kop koffie of gewoon voor de gezelligheid. Tijdens de algemene beschouwingen hebben we het college gevraagd wat daarvan de mogelijkheden zijn.

 

Het CDA-Tynaarlo blijft zich inzetten op bereikbaarheid vanwege de leefbaarheid. Bereikbaarheid is, o.a. met de komst van glasvezel in de buitengebieden en de Fietssnelweg in wording tussen Assen en Groningen door Tynaarlo, in ontwikkeling. De berichten over snellere spoorverbindingen, waar mogelijk ook Groningen Airport Eelde haar voordeel mee kan doen, verheugen ons.

Bereikbaarheid en leefbaarheid staan ook in de wijk het Groote Veen te Eelde volop in de belangstelling. Door bouwwerkzaamheden van het scholencomplex, het parkeren in de bermen van de wijk en de samenloop van diverse verkeersstromen ontstaan risicovolle situaties voor leerlingen, ouders en buurtbewoners. We hebben hier het college meermalen om actie gevraagd wat uiteindelijk heeft geleid tot inzet van onze gemeentelijke toezichthouders, ondersteund door de Politie. We zien verbetering maar houden de situatie scherp in de gaten.

 

Als gemeente zijn wij het groene hart tussen Assen en Groningen. Natuur, ecologie en biodiversiteit spelen daarin een cruciale rol, uiteraard met inachtneming van de samenloop met agrarisch gebruik!

Met de door ons voorgestelde aanpak van wegwerpplastics op festivals, het verbod op het oplaten van ballonnen, en de 45 kilometer aangelegde bloeiende bermen alsmede een aangepast maaibeleid, zijn we qua biodiversiteit een goede weg ingeslagen.

Het aanplanten van meer bomen en groen de komende jaren is wat het CDA betreft belangrijk vanwege de CO2 reductie. Mooi dat Brussel die gedachte intussen omarmt en miljarden bomen daartoe in Europa wil aanplanten. De Green Deal in Tynaarlo!

Over de centrumplannen van Zuidlaren oftewel de ontwikkelrichting is veel en lang gesproken in de raad van Tynaarlo. Door een aangenomen amendement van het CDA-Tynaarlo kan het college nu eindelijk naar ieders tevredenheid aan de slag in Zuidlaren en verder werken aan de invulling van de planologische plannen op basis van de vele ingebrachte suggesties. c.q. de uitkomsten van de ontwikkelrichting. Duidelijk is dat er grote behoefte is aan uitbreiding van het woningbestand voor de verschillende doelgroepen. We wachten met belangstelling de verdere ontwikkelingen af.

De aanpak van de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en daarmee ook het ‘slechtste fietspad van Drenthe’ in Eelde-Paterswolde is al op de rol gezet en de schop zal, als alle lichten op groen staan, mogelijk in 2020 de grond in gaan. De ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw in het centrum van Eelde lopen weer vertraging op door een uitgesproken faillissement van de projectontwikkelaar. Wij hopen dat er binnen niet al te lange tijd duidelijkheid komt over de voortgang van de invulling van deze locatie.

De plannen voor woningbouw op enkele locaties in Vries zijn in een gevorderd stadium.

 

De fractie heeft het college vragen gesteld om een regeling te ontwerpen waarin de toekenning van waardering voor het werk van de mantelzorgers wordt geregeld. Aangegeven is dat dit nader zal worden bekeken. De uiteindelijke resultaten moeten nog even worden afgewacht.

 

Samen met het 2e Kamerlid Agnes Mulder hebben fractieleden een werkbezoek gebracht aan het drijvend zonnepark in Tynaarlo. Een initiatief dat naar ons idee een beeld naar de toekomst geeft.

Verder bracht de fractie een werkbezoek aan de Stichting Eelder Woningbouw. De inzet blijft om door werkbezoeken op de hoogte te blijven van de verschillende activiteiten die spelen bij organisaties etc. Waar nodig en mogelijk zullen aan de hand van de uitkomsten de nodige acties worden ondernomen.

 

Wethouder Henk Lammers heeft aangegeven dat hij in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden als wethouder van Tynaarlo met ingang van 28 januari wil beëindigen. De fractie heeft in overleg met het bestuur besloten om Hanneke Wiersema voor te stellen als kandidaat voor de openvallende vacature.

 

Tenslotte, op de valreep van 2019, hebben we het college gevraagd om te komen met maatregelen om het gebruik en overlast van lachgas als drugs te verbieden. Het oneigenlijk gebruik van lachgas is een gevaar is voor de volksgezondheid en hoort geen plaats te hebben in onze gemeente! Naar onze mening evenmin in de rest van ons land.

 

Als CDA fractie kijken we terug op een zeer succesvol jaar waarin we regelmatig en positief in het nieuws zijn gekomen. We zijn van mening dat we, samen met het advies van onze leden, werkelijk inhoud hebben kunnen geven aan onze gemeenschappelijke kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.