30 augustus 2020

FractieFlits Zomer 2020

Geachte CDA leden binnen de gemeente Tynaarlo,

De fractie van het CDA Tynaarlo kijkt terug op een succesvol politiek jaar en kijkt met veel energie, positiviteit en vertrouwen uit naar het komende. In deze fractieflits nemen we u mee door ons afgelopen half jaar en beschouwen we een aantal grote onderwerpen in het aanstaande politieke seizoen.

Door de vreselijke Corona pandemie zien en horen we elkaar wat mij betreft niet genoeg. De gezondheid van ons allen staat echter voorop dus we zullen digitaal of via de email met elkaar moeten communiceren. Hieronder staan onze contactgegevens zodat u ons altijd kunt bereiken met vragen en advies. Dat wordt gewaardeerd!

Als fractie wensen u veel plezier bij het lezen van deze FractieFlits!

Ik sluit deze korte inleiding graag af met een voor mij inspirerend gebed:

“Moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden”

Franciscus van Assisi

Met vriendelijke groet,

Henk Middendorp

Fractievoorzitter

De komende periode:

Om maar met de deur in huis te vallen: de komende periode zal helaas (!) voornamelijk in het teken staan van de financiële problemen binnen het sociale domein. Net als andere gemeenten worstelt ook de gemeente Tynaarlo met de uit de hand lopende kosten door de gedecentraliseerde (jeugd)zorg. De kosten lopen op door onder andere doorgeslagen marktwerking en ongebreidelde indicering van zorgbehoevenden. Dit ondanks een pleidooi tot financiële ondersteuning door het Rijk. Helaas houdt minister Ollongren vooralsnog de hand op de knip waardoor we tegen wil en dank lokaal de gevolgen zullen moeten gaan dragen. En dat gaat pijn doen. De uitwerking binnen de begroting zal op korte termijn duidelijk gaan worden. U mag binnen deze discussie van het CDA Tynaarlo verwachten dat we als uw vertegenwoordigers via onze kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit het christendemocratische geluid zullen laten horen!

We zullen als fractie, ook in financieel uitdagende tijden, blijven wijzen op het belang van cultuur en onderwijs. Musea, dorpshuizen, onze bibliotheken en “wereldberoemde” evenementen als het Corso en de Zuidlaardermarkt zijn van het hoogste belang binnen onze samenleving en dienen om die reden beschermd te worden.

In de komende periode zal ook duidelijkheid komen over de plannen op de “Doedens locatie” in Eelde. Na jarenlange verloedering en leegstand wordt het wat ons betreft tijd voor een passende invulling van het gebied om en nabij de kerk. We zullen de (nog te presenteren) plannen met veel interesse beoordelen. In onze ogen krijg je als gemeente maar één kans om het goed te doen, één kans om het centrum van een dorp vorm te geven met respect voor de monumentale en cultuurhistorische omgeving.

En wat het CDA betreft is dit een erg eenvoudig besluit, we doen het goed of we doen het niet!

Naar aanleiding van de participatieprocedure voor de invulling van het Prins Bernhardhoeve terrein te Zuidlaren en het centrum / winkellint is inmiddels is besloten en opdracht gegeven voor de uitwerking van de bestemmingsplannen. Door de raad is besloten om deze plannen in twee stukken te knippen, te weten de voor- en afzonderlijk de achterzijde. Dit om te voorkomen dat de ene locatie in ontwikkeling wordt opgehouden door de andere. De behoefte aan snelle besluitvorming is hier van belang omdat de vraag naar woningen groot is. Onze prioriteit in Zuidlaren is de uitvoering van onze motie die het college de opdracht geeft om invulling te geven aan het zogenaamde “haltermodel”: het winkellint dient aan weerszijden (oude Ah locatie en de brink) versterkt te worden door publiekstrekkers. Zo blijft het lint levendig en vitaal.

De aanstaande woonwijk “Vries Zuid” is binnen de procedure in een vergevorderd stadium. De hoop is erop gevestigd dat hier binnenkort een start kan worden gemaakt met woningbouw. Dit is van belang omdat ook in Vries er erg veel belangstelling is voor de bouw van betaalbare woonruimte voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen in reguliere en bijzondere woonvormen zoals (wat ons betreft) onder andere een Knarrenhof.

De hoogste prioriteit voor ons in de aanstaande periode zal dus onmiskenbaar (ouderen)huisvesting zijn, hierover verder in deze FractieFlits meer.

Volgend jaar staan de landelijke en het jaar erop de gemeenteraadsverkiezingen weer op de kalender. Samen met het bestuur zullen we u uiteraard betrekken bij de aanstaande campagnes en de manier waarop u het CDA kunt helpen om ons christendemocratische geluid te verspreiden.

Wat hebben we in het afgelopen half jaar bereikt?

Glasvezel voor iedereen

Als slotakkoord heeft vertrekkend wethouder Henk Lammers in januari 2020 met succes het raadsvoorstel voor de aanleg (subsidie) van glasvezel in onze buitengebieden door de unaniem positieve raad geloodst.

Via dit raadsbesluit kan iedere inwoner binnenkort beschikken over een betaalbare en toekomstbestendige internetverbinding via glasvezel. Een snel en betrouwbaar internet is immers belangrijk voor ondernemerschap, voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland. Dit succes draagt bij aan onze prioriteit in het verkiezingsprogramma: leefbaarheid door bereikbaarheid!

Stoelendans

In dezelfde raadsvergadering in januari is, na het afscheid van Henk Lammers, Hanneke Wiersema als ónze wethouder beëdigd. Henk Middendorp heeft de zetel en fractievoorzittershamer van Hanneke overgenomen en om het CDA feestje helemaal compleet te maken werd Egbertje Koekoek als steunfractielid beëdigd. Het CDA smaldeel is zo weer op volle sterkte om met vertrouwen en energie de toekomst tegemoet te treden!

De Kimme

Toen sprake bleek van dreigende sluiting van de Kimme te Zuidlaren vroeg het CDA bij monde van Klaas Knot zich af of het slopen van deze mooie multifunctionele accommodatie, met een unieke theaterzaal, voor onze gemeente een verstandige beslissing is, zeker als dat bezien wordt in het kader van duurzaam verantwoord besturen. De inhoud en mogelijkheden van de MFC de Kimme zouden in onze ogen wellicht goed in te zetten zijn als nieuw cultureel centrum in Zuidlaren.  We hebben het college verzocht om te bezien of behoud van de Kimme een haalbaar traject kan zijn, wellicht in combinatie met de toekomst van MFC de Ludinge.

Recent heeft het college gereageerd op ons verzoek. Samengevat ligt een gemeentelijke investering niet voor de hand. Desondanks zullen we deze reactie agenderen tot bespreking in de raad, we leggen ons vooralsnog niet neer bij mogelijke sloop van de Kimme. Een kernwaarde als “gespreide verantwoordelijkheid” sterkt ons in dit standpunt, wellicht kunnen overheid, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers samen een realistisch plan tot behoud opstellen!

En toen, Corona…

Halverwege maart bereikten ook de gevolgen van de Coronapandemie de gemeenteraad van Tynaarlo. Vanaf 16 maart werden zonder uitzondering alle fysieke bijeenkomsten geannuleerd. Al vrij snel werd door onze doortastende Griffie digitale vergaderalternatieven aangereikt waardoor we als fractie, maar ook als raad geen moment stil hebben gezeten. Tot juni hebben we als raad digitaal vergaderd, als fractie doen we dat nog steeds, het bevalt ons erg goed.

De gevolgen van Corona voor onze inwoners en ondernemers baren ons overigens grote zorgen. Ouderen, of ze nu zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, hebben hun familie lange tijd niet kunnen zien, laat staan mogen omhelzen. Nog steeds niet overigens. Deze fysieke en emotionele afstand valt ons allen zwaar. Ondernemers en ZZP’ers hebben het ook zwaar, in alle sectoren vallen de gevolgen van de pandemie zwaar.

Gelukkig zien we de veerkracht van onze ondernemers ook duidelijk naar voren komen, stap voor stap weten ze om te gaan met de werkelijk unieke uitdagingen die ze moeten overkomen. Samen zullen we als samenleving nieuwe wegen vinden om samen te leven, werken en geloven.

Met mededogen en noaberschap zullen we ook deze situatie weer overwinnen.

(Ouderen)huisvesting

Dat er in de gemeente Tynaarlo een huisvestingsprobleem is mag geen verassing zijn. Doordat er voor ouderen geen geschikte levensloopbestendige woningen zijn ligt de doorstroom op zijn gat. Het is bekend dat wanneer ouderen doorstromen naar een geschikte woning er drie woningen in de opwaartse keten beschikbaar komen. Voldoende reden dus om ons maximaal in te gaan zetten voor ouderenhuisvesting, met stip onze topprioriteit de komende jaren!

Een uniek concept waar we ons met overtuiging achter hebben geschaard is het zogenaamde Knarrenhof. Dit is een woonvorm waar ouderen en jongeren in koop en (sociale) huurwoningen samen leven en voor elkaar zorgen. Werkelijk uitvoering geven aan het ons welbekende noaberschap. In het dorp Eelde-Paterswolde zijn op het moment van schrijven 140 geïnteresseerden voor het wonen in een Knarrenhof, werkelijk een overweldigend aantal! We hebben en zullen de wethouder verantwoordelijk voor huisvesting uitgedaagd om dergelijke woonvormen actief mogelijk te maken, actief met initiatiefnemers om tafel om de randvoorwaarden dusdanig vorm te geven zodat we snel over kunnen gaan tot realisatie van ons (eerste) Knarrenhof!

Lokaal beheer openbare ruimte

We hebben het college gevraagd of ze na willen denken over hoe ondernemersverenigingen, wijken, dorpsverenigingen, corsowijken, etc. een praktische rol kunnen spelen in het beheer en onderhoud van hun eigen omgeving. We kunnen ons voorstellen dat wanneer er door deze buurten, dorpen etc. een gedegen plan met vrijwilligers wordt opgesteld, dat dit wel eens een besparing op het gemeentelijke beheer zou kunnen betekenen, maar dat is niet voorwaardelijk.

Met een betrokken dorpsgemeenschap, een vergoeding voor het juiste materieel en afspraken over het ophalen van maai- en snoeiafval zullen we flinke stappen kunnen zetten in onder andere burgerparticipatie, sociale cohesie en het zal zelfs een flinke impuls voor de biodiversiteit zijn. Het maaien zal immers handmatig en dus met respect voor de (bloeiende) vegetatie plaats kunnen vinden. Mozaiekbeheer op gedetailleerd niveau! Instanties als het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en “heel Drenthe zoemt” ondersteunen onze oproep en kunnen hierbij heel erg goed adviseren! Een win, win, win situatie! We wachten nog op een reactie van het college.

Operatie Steenbreek

Door het veranderende klimaat komen steeds vaker perioden van droogte en perioden met extreme neerslag voor, we maken op dit moment in Nederland weer een lange periode zonder neerslag mee.

Een goede spons- en bufferwerking van bodems wordt daarom steeds belangrijker.

Bij hevige neerslag infiltreert het water immers niet snel genoeg in de bodem waardoor plassen op verhardingen ontstaan en regenwater versneld naar het riool stroomt. Het grondwaterpeil zal dalen met alle gevolgen voor flora en fauna. Operatie Steenbreek biedt een oplossing door bovengenoemde verhardingen weg te nemen en daarnaast bij aanleg van onder andere wegen en parkeren rekening te houden met infiltratie van regenwater. We hebben het college nogmaals gevraagd om invulling te geven aan deze maatregelen. In de raadswerkgroep duurzaamheid zullen we hier verder over gaan spreken.

Zelfbewoningsplicht

Nu er nieuwbouwplannen in Vries, Eelde en Zuidlaren op stapel staan zijn wij van mening dat deze te bouwen woningen ook daadwerkelijk door onze inwoners bewoond kunnen gaan worden. Om die reden hebben we het college verzocht om een zogenaamd zelfbewoningsplicht in te gaan voeren. Op deze wijze wordt voorkomen dat beleggers en speculanten de woningen op gaan kopen om vervolgens te verhuren aan toeristen of expats.

In de praktijk wordt volgens het college hieraan voldaan via verkoopvoorwaarden bij bouwkavels bleek als antwoord op onze vraag.

Motie bestrijding beheer van invasieve en giftige plantensoorten

Ondanks de zware financiële tijden die aanbreken hebben we tijdens het behandelen van de perspectievennota met succes gepleit voor het wél uitvoeren van de bestrijding van giftige en invasieve plantensoorten. Het beleid was door het college vanwege de kosten op de lange termijn gezet. Wij zijn van mening dat het niet bestrijden tot exponentieel stijgende kosten zal gaan leiden.

Invasieve planten zijn exoten. Ze komen hier van nature niet voor en hebben weinig tot geen natuurlijke vijanden. Ze kunnen zich explosief vermeerderen en daarmee de inheemse soorten verdringen.

Een beperkt aantal exoten zoals de bekende Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw vertonen invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen daardoor een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid. Soorten als Jakobskruiskruid staan daarnaast bekend om de giftigheid die voornamelijk voor vee dodelijk kan zijn.

De bestrijding wordt nu, door interventie van het CDA, wel opgepakt het komende jaar. Goed nieuws voor onze agrarische ondernemers en paardenhouders!

 

 

Tot zover ons overzicht. Op naar de komende periode…!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.