17 december 2019

Green deal in Tynaarlo!

Het CDA Tynaarlo heeft op eerdere momenten over bomenaanplant vragen gesteld vanwege onder andere de CO2 opvang.

Nu ook vanuit de Europese Unie (Frans Timmermans met de Green Deal) hierop wordt ingezet is dit wat ons betreft een goed moment om nogmaals de vraag aan het college voor te leggen.

Bijgaand een schriftelijke vraag aan B&W van Tynaarlo met als onderwerp: minder kappen, meer bomen aanplanten oftewel the green deal in Tynaarlo.

 

Geacht College,

De afgelopen jaren hebben wij u als CDA fractie meerdere keren verzocht om op zoek te gaan naar plekken in de gemeente Tynaarlo waar meer bomen kunnen worden aangeplant.

Op woensdag 11 december werd door Frans Timmermans in de Europese commissie de Green Deal  bekend gemaakt waarin als een van de prioriteiten het aanplanten van miljarden bomen werd genoemd. Staatsbosbeheer heeft eveneens 2 jaar geleden gesteld dat in Nederland 200 duizend voetbalvelden vol bomen moeten worden aangeplant in Nederland, ook omdat er nog steeds veel bomen worden gekapt.

Als CDA Tynaarlo zijn wij van mening dat met het aanplanten van veel bomen wij ons in de voorste gelederen van deze groene wending kunnen plaatsen. In samenwerking met onze eigen boomkwekerijen, hoveniers en vergelijkbare MKB zal de aanleg van deze velden / bossen met jonge aanplant tevens leiden tot goede nieuwe economische mogelijkheden voor onze lokale ondernemers.

Van een inwoner kregen we kort geleden enkele tips voor mogelijk geschikte plekken voor nieuwe boomaanplant in Tynaarlo die we u hierbij ter inspiratie voorleggen:

- Langs het Noord-Willemskanaal is aan weerzijden voldoende gelegenheid

- Langs de aan te leggen fietssnelweg tussen Vries en De Punt.

- Langs op- en afritten van de A28 en N34 (in afstemming met provincie en Rijkswaterstaat)

-  Langs onder andere de Borchsingel in de wijk Ter Borch

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van locaties  die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor de aanplant van bomen.

Wij gaan er vanuit dat er op meerdere plaatsen in de gemeente mogelijkheden zijn die hiervoor eveneens in aanmerking komen en geschikt zijn voor de aanplant van bomen. Wij vragen u of bereid bent de mogelijkheden te onderzoeken die in dit kader geschikt zijn zodat onze groene gemeente nog groener kan worden.

Het zou wat ons betreft een goed idee zijn om in elk geval het standpunt in te nemen dat het kappen van grote dan wel monumentale bomen voorkomen moet worden, indien deze kap (bedrijfsmatig dan wel van overheidswege) toch niet te voorkomen is dient de gemeente dan wel ondernemer in ieder geval per boom bijvoorbeeld 30 exemplaren nieuw aan te planten. Kunt u in de geest van dit idee een voorstel hiertoe uitwerken? Zo nee, waarom niet?

Daarnaast, om het areaal aan bomen in de gemeente te doen toenemen: wilt u met een voorstel komen om, met inachtneming van de verleende kapvergunningen, te komen tot een uitvoeringsplan met financiële gevolgen waarin maatregelen tot eigen aanplant, herplantverplichting en kapbeleid gaan leiden tot een significante toename van ons bomen areaal. Zo nee, waarom niet?

Tenslotte, kunt u de herplantplicht dusdanig aanpassen zodat er, waar mogelijk uiteraard, áltijd meer bomen worden terug geplant dan dat er worden gekapt? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.