28 december 2021

Voornemen om kinderhartchirurgie in UMCG te sluiten

Wij maken ons grote zorgen over het voornemen om de kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten. We hebben daarom onderstaande vragen gesteld:

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van het CDA Tynaarlo, evenals de CDA Statenfracties in Groningen, Drenthe en Fryslân, heeft met verontrusting kennisgenomen van de berichtgeving in de media over het voornemen om de academische ziekenhuiszorg in Noord-Nederland te beperken. Het op niveau houden van de kwaliteit c.q. kwantitatief genormeerde ingrepen moet volgens de media, althans voor wat betreft het ministerie van Volksgezondheid, brengen tot centralisatie van de (kinder)hartchirurgie en -cardiologie in respectievelijk Rotterdam (Erasmus MC) en Utrecht (UMCU). 

De implicatie van dit voorgenomen besluit van de Minister van Volksgezondheid om daarmee de centra voor (kinder)hartchirurgie -en cardiologie in respectievelijk Leiden en Groningen te sluiten is niet te billijken. Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van de (intramurale) zorg levert in Noord-Nederland, naast de beste spreiding van deze zorg, voor ons een noodzaak op tot een heroverweging. Noord-Nederland wordt onevenredig zwaar getroffen bij het verder afschalen van dit soort van cruciale ziekenhuiszorg. De (kinder)hartchirurgie en -cardiologie moeten op academisch niveau voor Noord-Nederland regionaal goed bereikbaar blijven voor de patiënten. Het doorvoeren van dit voorgenomen besluit betekent een onaanvaardbare verslechtering van zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten. Het CDA heeft daarom de volgende vragen.

Onze vragen:

  1. Bent u bereid om bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te informeren of de berichtgeving juist is en zo ja dan aan te dringen op een heroverweging met betrekking tot dit voorgenomen besluit?
  2. Wilt u de minister verzoeken bij die heroverweging de spreiding van de (kinder)hartchirurgie - cardiologie en de beschikbare kwaliteit, kennis en kunde van het UMCG mee te wegen om te komen tot het standpunt dat deze zorg in Noord-Nederland i.c. fysiek in Groningen dient te blijven?
  3. Bent u bereid de formateur te verzoeken deze discussie te betrekken in de mogelijkheden voor regionale ontwikkelingen rondom leefbaarheid en gezondheidszorg zoals die zich aandienen vanuit het nu voorliggend regeerakkoord?

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Henk Middendorp, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.