Welkom op de site van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Via de tabs hierboven kun je de informatie op de diverse pagina's bekijken. Gaandeweg zullen we meer informatie toevoegen. Informatie die recent is toegevoegd vindt je hier op het voorblad. Deels ook in het menu onder het kopje "Actueel" , en dan "Nieuws" of "Agenda". De site blijft steeds  in bewerking. Wij zijn de site hernieuwd aan het opschonen.

Je kunt deze site eenvoudig vinden via www.cdaduurzaamheidsberaad.nl . Vragen of opmerkingen kun je melden op onze website : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl Wil jij het duurzaamheidsberaad steunen? Jouw steun is voor ons van grote betekenis. Verdere informatie over steun mogelijkheden vind je onder het kopje "Organisatie".

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is aangemerkt als NETWERKORGANISATIE binnen het  CDA . _____________________________________________________________

Actieledenvergadering 22 september 2018

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de actieleden vergadering van 22  september 2018 welke te Utrecht zal worden gehouden.

Locatie : Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht, lokaal 017. Het tijdstip is van 13.30 tot 15.45 uur.

Je kunt globaal vanaf 13.10 terecht. De agenda met (loop)route beschrijving vanaf Utrecht CS en de verdere stukken kun je vinden hier op onze website onder het kopje deelnemers en dan actieledenvergadering 22 september. (Mogelijk moet je nog onder het kopje 24 februari klikken als het systeem de correcte datum nog niet verwerkt heeft.)

Wij hebben voor deze bijeenkomst een tweetal eminente sprekers weten vast te leggen. Marjolein de Kreij manager Milk Supply van Vreugdenhil Dairy Foods zal ons informeren over duurzaam zuivelbeleid , waarop aansluitend Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van de WUR, een toelichting zal geven over de relatie met circulaire landbouw. Er is gelegenheid tot vragen en discussie.        De uitnodiging met de stukken vind je onder het kopje deelnemers en dan actieledenvergadering 22 september aanklikken. 

 DUURZAME DAG 2018, 26 mei

 Aangenaam verrast op duurzame dag

Het was een warme zaterdagmiddag in Utrecht, maar dat weerhield de deelnemers aan de Duurzame Dag niet van een goede discussie over circulaire economie. Voorzitter Klaasjan de Jong dankt de deelnemers voor hun waardering, en spreekt van een groot succes. Praktijkvoorbeelden uit de wereld van papier, water en afval werden moeiteloos verbonden met de politieke opgaven, de nationale en soms internationale dimensie van beleidskeuzen. Deze geslaagde combinatie viel in goede aarde. De aansluitende borrel op een zomers terras maakte de beleving voor velen compleet.

 Ruud Lubbers – een duurzame pionier

De middag startte met een terugblik van de voorzitter op de baanbrekende rol van oud-premier Ruud Lubbers in het denken over duurzaamheid. Zijn leven stond in het teken van bijdragen aan bijdragen aan een duurzame wereld. Hij handelde vanuit een oprechte bezorgdheid, zocht de samenhang (klimaat of milieu staan niet op zichzelf), en was daarin een pionier. Daarbij stond Lubbers voor een praktische instelling met altijd concrete stappen. Het NMP was in 1989 wereldwijd het eerste integrale Natuur- en Milieubeleidsplan.

Circulaire economie – wat is dat?

De opgaven van een circulaire economie kijken naar de toekomst. In een circulaire economie komt het woord ‘afval’ niet meer voor. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Afval is dé nieuwe grondstof. In een circulaire economie stappen we af van de lijn ‘produceren – consumeren – en daarna weggooien’; we maken de cirkel rond. Deze ambities komen tot uiting in het programma Nederland Circulair 2050 (september 2016), en het Grondstoffenakkoord (2017). Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking in de vorm van 5 transitie-agenda’s (thema’s: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen).

Papier – hergebruik en energie-intensief

Raymond Jolink (CEO van papierproducent Parenco) vertelde dat papierproduktie een energie-intensieve industrie is. Het hergebruik van papier staat in Nederland op ongekende hoogte, maar de energiebehoefte organiseren met duurzame bronnen vraagt nog nieuwe stappen. Parenco is er volop mee bezig, en zet daarbij in op ultradiepe Geothermie. Als het slaagt, dan profiteert de omgeving mee.

 Water – zuivering als grondstoffenfabriek  

Luc Pennings (Algemeen Bestuurslid van het Waterschap Veluwe en Vallei) vertelde hoe binnen zijn waterschap met een minderheidsbestuur grote stappen gezet worden door duidelijke keuzen te maken. In het AB wordt gekozen voor sturen op hoofdlijnen, en dat nemen ze heel serieus. Verduurzamen met ambitie gaat hierbij hand in hand met kostenbewustzijn. Door bewust te kiezen voor die duurzame investeringen die zich snel terugverdienen, ontstaat daarna ruimte om de tarieven te drukken. Waterzuiveringen veranderen daarbij in energie- en grondstoffenfabrieken.

Afval – de rest van de rest

Robert Hageman (Vestigingsmanager van afvalverwerker AVR) zoekt de interactie, en stelt zijn publiek volop vragen. Hoeveel keer kun je douchen uit een ¾ gevulde grijze kliko-afvalzak? Zijn bedrijf verbrandt alleen de rest van de rest (datgene wat niet hergebruikt kan worden). De vrijkomende warmte wordt hergebruikt als restwarmte.

 Provincie – facilitator van innovatie

De bijdrage van Daisy Vliegenthart (Statenlid in de provincie Gelderland) is doorspekt met praktijkvoorbeelden. Ze schetst het probleem met plastic: in een simpel product als een Senseo-apparaat zitten wel 100 soorten plastic; goede plastics en minder goede door elkaar. Het is nogal complex om het hergebruik hiervan te organiseren. Haar oproep: denk al aan de voorkant van het produktieproces goed na over je restprodukt. Een ander voorbeeld: afval over de grens transporten, dat mag niet zomaar. Maar in de circulaire economie is afval een grondstof om de kring sluitend te krijgen. Dit vraagt een nieuwe kijk op regelgeving. Een punt van zorg is hoe we duurzame keuzen voor iedereen toegankelijk maken.

Europa – de rol van de schoonmoeder

Ester de Lange (voorzitter Europese CDA-fractie in het Europarlement) haakt in op de toegankelijkheid voor een groot publiek. Daarbij schetst zij het dilemma dat veel mensen vinden dat Europa zich moet beperken tot dossiers met grote problemen; duurzaamheid geldt bij uitstek als voorbeeld van veel detailafspraken. Hoe vervelend ook, soms is het gewoon nodig. Ze typeert de rol van Europa als de ‘schoonmoeder’, die ingrijpt waar anderen dat nalaten. Veel van de onderwerpen waarover vanmiddag gesproken is hebben een relatie met Europees beleid. Zo zijn internationale afspraken gemaakt over het aanpassen van de afval-richtlijn, is besloten tot een afvalverwijderingsbijdrage voor elektrische producten, is de lat verhoogd voor hergebruik van huishoudelijk afval. Actueel zijn discussies over meststoffen (ook hier speelt de vraag: wat is afval, en wat is grondstof) en over plastics (circa 1/3 van alles kan hergebruikt worden; dit hangt nauw samen met het ontwerp van producten).

 Tweede Kamer – vasthouden aan lange termijn doelstellingen

Maurits von Martels (lid Tweede Kamer) ziet duurzaamheid als een morele plicht. Hij schetst het dilemma dat in veel discussies over duurzaamheid een rol speelt: de emotie van sentimenten uit de omgeving die tegenover de lange termijn koers staan. Hij licht het toe met voorbeelden uit de gewasbescherming, en pleit voor koersvastheid. Het jaar 2050 wordt gebruikt als richtjaar voor volledig circulaire economie. Dat klinkt voor velen nog ver weg, maar is best dichtbij, als je bedenkt dat de veranderingen die daarvoor nodig zijn, zowel ingrijpend zijn als enige tijd vragen.

 Conclusies Circulaire economie

Circulaire economie – concrete voorbeelden laten zien dat de eerste stappen al worden gezet. Dat stemt positief, maar tegelijk is het nog maar een pril begin. Er is nog veel pionierswerk te verzetten voor de echte  beweging naar een circulaire economie op gang komt. Eén van de deelnemers vatte de duurzame opdracht aan onszelf compact samen: ‘we zullen moeten, er is geen plan B’.                                             

Hartelijke groet,Klaasjan de Jong

Eventuele vragen kun je kwijt op info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens  de vergadering aanklikken.

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Ik vraag graag je aandacht voor het volgende.  Het bestuur komt graag in contact met leden die bereid zijn om gedurende enige tijd de kar van het Duurzaamheidsberaad mede te trekken als lid van het DB. Onze penningmeester heeft afscheid genomen en er is behoefte aan verdere versterking van het bestuur. Voor de uitbouw van onze activiteiten is dat zeker gewenst. Denk daar eens over na en bel of mail mij. Ik zal je met genoegen informeren. 

NIEUWS:

CONGRES CDA van 2 juni

Op het congres was het CDA Duurzaamheidsberaad aanwezig met een stand. Diverse belangstellenden vroegen of het mogelijk is om gepresenteerde stukken via onze ( dus deze) website te bekijken en eventueel te downloaden. Het betreft met name het CDA Discussiestuk VOEDSEL, LANDBOUW EN NATUUR en het betreft de nota over OBJECTGEBONDEN FINANCIERING van verdergaande energiebesparende maatregelen. De beide stukken zijn toegevoegd bij de bijlagen van de : DuURZAME DAG 2018 ( zie boven).

De laatste bijeenkomst met excursie was op 16 december 2017 in het Westland.  Deze was georganiseerd in samenwerking met CDA Westland.  Voor de  stukken deze bijeenkomst  kun je  in het menu nog doorklikken op het kopje " deelnemers" en vervolgens " bijeenkomst met excursie 16 december 2017" . De bijeenkomst was met zo'n 35 deelnemers goed bezocht en zeer interessant. Na een toelichting op duurzame glastuinbouw door Jacco Vooijs, voorzitter Westland van LTO Glaskracht, gaf Marco van Soerland directeur Trias boring Westland een overzicht van de booractiviteiten en de doelen. Begin 2018 zal blijken of op de te bereiken diepte van circa 4000 meter voldoende heet water te vinden zal zijn. Daarop is goede hoop en dat zou in Nederland en dus in het Westland een uniek succes kunnen worden. Vervolgens verplaatsten wij ons naar de locatie Groeneweg van Telersvereniging Prominent. Daar werd een toelichting op duurzame teelt van trostomaten gegeven door Jacco Besuijen, manager inkoop en energie. Dat leidde tot interessante discussies. Vervolgens was er, allen stevig ingepakt, een rondleiding in de kassen. Graag hier nog eens dank aan alle betrokkenen die deze excursie mogelijk maakten.

Resolutie glyfosaat Voor het congres van 4 november 2017 heeft het Duurzaamheidsberaad een resolutie ingediend waarin gepleit wordt voor een beleid dat er op gericht is om in de toekomst het gebruik van glyfosaat overbodig te maken. Je kunt de resolutie vinden onder het menu, het kopje deelnemers en vervolgens "uitnodigingen verslagen en stukken".  De resolutie is aangenomen!

Brief met complimenten aan onderhandelaars nieuw regeerakkoord. Aan Sybrand, Pieter en Ruth is een brief gezonden waarin de waardering wordt uitgesproken voor het tot stand komen van de milieu paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het DZB voelt zijn geduld beloond met een stevige duurzaamheidsparagraaf en gezonde milieu ambities. Je vindt de brief onder het menu, daarna "deelnemers" en vervolgens kopje "uitnodigingen, verslagen en stukken".

Antwoord Sybrand Buma:                                                                                                              Beste Klaasjan,                                                                                                                              Hartelijk dank voor je mail. Ik ben blij dat je tevreden bent met het resultaat. Ik geloof ook echt dat we met dit kabinet verschil kunnen maken. De uitvoering van de duurzaamheidsagenda wordt een belangrijke opgave. De ambitie is hoog, en het is belangrijk dat wij als partij daarin ook onze rol gaan spelen.              Met hartelijke groeten, Sybrand Buma

Nieuwsbrief  no 2 oktober 2017. De nieuwsbrief, no2, van oktober 2017 is uit.  Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens " uitnodigingen ,verslagen en stukken".  

De bijeenkomst met excursie op zaterdag 22 april 2017 in St. Maartensbrug (NH) was een succes. Het thema was "Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking". Wij waren te gast op het biologisch bloembollenbedrijf van de familie Huibers. Met een opkomst van circa 45 personen was het een goed bezochte bijeenkomst. De sprekers waren zeer informatief en met vervolgens een rondleiding door de fraaie bollenvelden van de familie Huibers was het een succesvolle bijeenkomst met excursie. Dank aan de organisator vanuit de vakgroep Landbouw en Natuur. Je kunt de stukken van de lezingen opvragen via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Hier kun je ook met verdere vragen, opmerkingen en suggesties terecht.

Kijk ook op ons twitteraccount:  @CDADuurzaamDZB  Deze twitter account , die je ook gewoon via internet kunt volgen, is echt van harte aanbevolen voor actuele en interessante gedachtewisselingen. 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van het CDA-Duurzaamheidsberaad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.