CDA Duurzaamheidsberaad komt met duurzaam appèl aan onze onderhandelaars Sybrand Buma en Pieter Heerma

 

Onderwerp: Duurzaam appel aan de onderhandelaars

Geachte onderhandelaars, beste Sybrand en Peter,

Als Duurzaamheidsberaad van het CDA zijn wij ongelooflijk blij met de keuze van vele kiezers bij de recente TK verkiezingen voor het CDA. Hun massale steun heeft onze partij aan de onderhandelingstafel gebracht voor een nieuw kabinet. Gefeliciteerd met deze mooie beloning voor 4 jaar hard werken!

Nu de onderhandelingen gaande zijn, moedigt het CDA Duurzaamheidsberaad jullie beide als onze onderhandelaars aan om de weg naar een duurzame toekomst volgens ons verkiezingsprogramma stevig overeind te houden. We hebben de 5 duurzame thema’s uit het verkiezingsprogramma hieronder nog eens op een rijtje gezet.

Namens het Duurzaamheidsberaad geef ik jullie mee dat best nog een stapje extra mag worden gezet nu het aankomt op het maken van echte afspraken over een duurzame toekomst. Deze onderhandelingen zijn dé kans om een verschuiving mogelijk te maken in de richting van een waarde(n)gedreven circulaire economie. Het Duurzaamheidsberaad rekent op jullie inzet. Wij nodigen jullie uit om onze kennis, ervaring en inzet hierbij te gebruiken. Niet alleen nu, maar ook in de mooie toekomt waar wij samen duurzaam aan willen werken.

 Met vriendelijke groet,

Klaasjan de Jong, 31 maart 2017

Voorzitter CDA Duurzaamheidsberaad

 tel. 06-11180611

mail: kjwdejong@gmail.com

Op weg naar een duurzame toekomst

De 5 duurzame thema’s in het CDA verkiezingsprogramma 2017-2021,

1.       Eerlijke economie = duurzame economie

Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten. We moeten nu verstandig investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. Niet van bovenaf opgelegd, maar door mensen en bedrijven zelf in staat te stellen deze keuzes te maken. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst is de groei naar een circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik worden hergebruikt.

2.       Alle gebouwen in 2035 CO2-neutraal

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Om dat mogelijk te maken richten we een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid op als aanjager voor de verandering. Deze bank kan geld aantrekken op de kapitaalmarkt en daarmee kunnen we onder meer alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren, wijk voor wijk en straat voor straat.

3.       Duurzame energievoorziening

Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing en CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Op grond van de klimaatafspraken in Parijs wordt ook van Nederland een extra inspanning gevraagd. Er moet een geloofwaardig nationaal meerjarenplan komen om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen.

Wij verwelkomen lokale initiatieven voor duurzame energie. Gemeenten dienen over de bevoegdheden te beschikken om hierbij een cruciale rol te spelen, onder meer door in hun omgevingsplannen in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden te kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.

Teneinde het draagvlak voor hernieuwbare energie te bevorderen wil het CDA de opbrengst van de energieheffing op lokaal duurzaam opgewekte energie in de gemeente houden en niet naar de Rijksschatkist laten vloeien.

4.       Slimme mobiliteit

Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst moet het mogelijk worden om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Doorontwikkeling naar schonere luchtvaart en binnenvaart met nieuwe technologie is daarbij essentieel om het milieu en de luchtkwaliteit te beschermen.

5.       Duurzame landbouw

Duurzame landbouw, veeteelt en visserij dienen gestimuleerd te worden. Innovatie van de hele landbouwsector is hard nodig om op termijn binnen Europa zelfvoorzienend te worden op het gebied van basisvoedsel. Een zelfvoorzienend Europa is minder afhankelijk van landen waarvan we niet afhankelijk zouden moeten willen zijn. Bovendien is het duurzamer als voedsel minder afstand hoeft af te leggen tussen producent en consument. Daarbij willen we naar evenwichtsbemesting toe in de agrarische sector.  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bijeenkomst 11 mei op Plein in Den Haag

Uitnodiging bijeenkomst 11 mei op plein Den Haag

Beste vrienden van het duurzaamheidsberaad,

Onlangs stond in dagblad Trouw een oproep van CDA prominenten die vinden dat het wat fletse duurzame profiel van het CDA meer kleur verdient.

Heeft u het gemist, dan kunt u het alsnog lezen via onderstaande link:

https://www.trouw.nl/democratie/hoe-groen-wil-het-cda-het-land-doorgeven-~ad2d8a9f/

Klaasjan de Jong, voorzitter van het CDA-duurzaamheidsberaad, was één van de geïnterviewden. De Jong: ‘In de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord wordt de duurzame koers voor de komende jaren bepaald. Een belangrijk moment om het belang van duurzame keuzen goed op het netvlies te hebben. Een partij als het CDA, die geeft om de toekomst van haar kinderen, zou duurzaamheid steviger kunnen en moeten omarmen’.

Duurzaam kleur bekennen

Geïnitieerd door Greenpeace is er op donderdag 11 mei a.s. een bijeenkomst op het Plein in Den Haag (tegenover de Tweede Kamer) gehouden waarbij CDA-leden en VVD-leden aandacht hebben gevraagd voor  het belang van duurzame keuzen. De bijeenkomst was een succes, spontaan en goed bezocht. Het CDA - Duurzaamheidsberaad was goed vertegenwoordigd met circa 35 personen. Er was veel media aandacht ( Trouw, NRC en radio 1 gesproken) .

Zie ook: https://www.trouw.nl/groen/cda-ers-en-vvd-ers-gaan-demonstreren-voor-het-klimaat~ab850641/

Door mij is namens het duurzaamheidsberaad een korte speech gehouden, onder het motto " Duurzaamheidsberaad schaart zich met duurzame oproep achter Buma ".     

De tekst van de speech was als volgt: 

Speech Klaasjan de Jong, voorzitter van het CDA Duurzaamheidsberaad 

Inleidend Voorstellen, Klaasjan de Jong, voorzitter van het CDA Duurzaamheidsberaad.Het Duurzaamheidsberaad is een netwerkorganisatie van CDA-leden rond het thema duurzaamheid. 

Vandaag 3 zaken:

1.       Duurzaamheid en het CDA

2.       Duurzaamheid, geen vrijblijvende keuze

3.       Oproep aan de onderhandelaars

 1.       Duurzaamheid en het CDA, hoe zit dat?

Het CDA is een partij van de toekomst - wij willen de aarde beter doorgeven aan onze kinderen. Dat vraagt verder kijken dan de waan van de dag. 

Dezelfde woorden zou ik kunnen houden over 'duurzaamheid'. Duurzaamheid heeft alles te maken met wat je doorgeeft aan je kinderen, het vraagt een kijk op de toekomst die verder reikt dan de waan van de dag.  Het is een opdracht die rentmeesterschap vraagt, het gevoel van verantwoordelijkheid voor effecten die optreden in de toekomst. 

Het CDA en duurzaamheid hebben zodoende veel met elkaar gemeen. Ze kunnen elkaar veel bieden en passen goed bij elkaar. 

2.       Duurzaamheid, een vrijblijvende keuze? 

Als voorzitter van het CDA-duurzaamheidsberaad besef ik dat het doorgeven van de aarde aan onze kinderen een brede opdracht inhoudt, een opdracht die verder reikt dan duurzaamheid alleen.

Een duurzame toekomst is gediend met bestaanszekerheid, werkgelegenheid, een gezond ondernemersklimaat voor zelfstandige ondernemers, voor het MKB en ook voor grote internationale bedrijvigheid.

Een duurzame toekomst is ook gebaat bij betaalbare zorg, een vangnet voor kwetsbaren, een veilige leefomgeving, goede bereikbaarheid, ruimte om te wonen, te leven en te recreëren.

Een duurzame toekomst is gediend met een toekomstvast perspectief op behoud en versterking van welvaart.

Het doorgeven van de aarde aan onze kinderen, zoals het CDA voorstaat, is daarmee een bredere opdracht dan duurzaamheid alleen. 

Maar stel u eens voor:

De aarde doorgeven aan onze kinderen zonder duurzame keuzen... wat betekent dat voor de wereld die we achterlaten? 

Het klimaatakkoord van Parijs kwam niet tot stand uit luxe… het is een wereldwijde afspraak die uit bittere noodzaak geboren is. Smeltende ijskappen zorgen op tal van plaatsen  voor problemen. Veranderingen in de temperatuur en in de verdeling van neerslag hebben wereldwijd grote impact. Daarom kun je niet volstaan met een beetje duurzaamheid. 

Duurzaamheid is meer dan doorgeven. Het maken van duurzame keuzen is een opdracht van onze kinderen en kleinkinderen aan de huidige generaties. 

3.       Oproep aan de onderhandelaars 

Vandaag roepen wij de onderhandelaars op om keuzen te maken waarin het belang van duurzaamheid ruimhartig doorklinkt. 

Het CDA duurzaamheidsberaad is:  ·       verklaard voorstander van eerlijke competitie (internationale afspraken om eigen concurrentiepositie overeind te houden - level playing field),  ·       verklaard tegenstander van eenzijdige lastenverzwaringen (wel lastenverschuivingen ten faveure van schonere en zuinigere alternatieven), ·       voorstander van het instellen van een investeringsfonds waarmee duurzame innovatie versneld wordt, ·       pleitbezorger voor duidelijke keuzen - die de markt richting geven en in staat stellen vervolgstappen te zetten.

Help gemeenten,  ondernemers, corporaties, en mensen in de samenleving  duurzame keuzen te maken. 

Vandaag roepen wij onze onderhandelaars Sybrand Buma en Pieter Heerma  op om keuzen te maken waarin het belang van duurzaamheid ruimhartig doorklinkt. Maak het waar! Immers, de aarde beter achterlaten, dát gaat niet zonder duurzaamheid. 

Hartelijke groet,

Klaasjan de Jong

Voorzitter CDA Duurzaamheidsberaad

tel. 06-11180611

mail: kjwdejong@gmail.com  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Bijeenkomst met excursie op 22 april in St. Maartensbrug (NH) over Duurzame Landbouw

 

Bijeenkomst met excursie op 22 april 2017 over "Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking". Wij zijn te gast te midden van de bloeiende bollenvelden van Noord- Holland in St. Maartensbrug bij de familie Huiberts, Ruigeweg 39- 1752HB St. Maartensbrug. De inloop is vanaf 12.30 uur. U kunt het programma vinden onder het kopje "Deelnemers" of opvragen via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

Het programma is onderstaand weergegeven

       “Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking”

Locatie:  Biologisch bloembollenbedrijf van de  familie  Huiberts

Ruigeweg 39  - 1752 HB  St. Maartensbrug (NH)*

Programma:

12h30                Inloop met mogelijkheid iets drinken.    

13h00                Opening door  Klaas Jan de Jong, voorzitter CDA-Duurzaamheidsberaad       

                          Dag thema en relatie voldoende gezond voedsel wereldwijd

13h05                Welkom door gastheer en vrouw John Huiberts en Johanna Huiberts

 
Presentatie  en bezichtiging van hun gewassen met bloeiende bollen, nuttige compostering en integrale samenwerking met veehouderij en groenteteelt.   

14h00:               Jaap van Wenum, voorzitter Akkerbouw LTO Nederland 

Akkerbouwer in Kootwijkerbroek.                                                                     

Beleid LTO m.b.t. duurzame landbouw en gebruik van biomassa voor energie.                                 

14h20:              Louis Dolmans, Doornik Natuurakkers. Initiatiefnemer voedselbossen

Natuur inclusieve regionale landbouw, met circulaire economische processen.        

14h40              Sander Lensink, beleidsadviseur ECN in Petten en fractievoorzitter Schagen.             

            Landbouw en duurzame energie in nabije toekomst.

15h00                Discussie o.l.v. de voorzitter.  

Om 15.45 uur afsluiting  van de bijeenkomst.                                                                               

Landelijke en lokale politici zijn uitgenodigd.                                                                                  

Voor een goede planning verzoeken wij u om u zo mogelijk vooraf aan te melden : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl   Het is een open bijeenkomst, dus ook partners en gasten zijn van harte  welkom op deze hopelijk prachtige zaterdag.  Nodig  graag ook jonge mensen uit.

Namens het Bestuur van het CDA-Duurzaamheidsberaad,  Helma Kip ( vice –voorzitter) in samenwerking met  Wilbrord Braakman

* Het bedrijf van de familie Huiberts is te bereiken via de N9 richting Den Helder via de vlotbrug van Burgervlotbrug. Na 500m links is de Ruigeweg 39. Vrienden en partners kunnen ook extra wandelingen maken door de bloeiende velden en vogels waarnemen of gewoon wandelen dan wel een fietstochtje maken door de prachtige bollenvelden. Zuidwaarts naar Burgerbrug of noordwaarts over de vlotbrug naar St Maartensvlotbrug (beide richtingen ca. 3 km). Evt. informatie op 06 4444 7001, Wil Braakman, lid van het Beraad en mede organisator.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advies DOPP over duurzaamheidsbeleid aan onderhandelaars bij de formatie.

Advies DOPP over duurzaamheidsbeleid aan onderhandelaars bij de formatie 

Beste allen, 

Het CDA Duurzaamheidsberaad neemt deel aan het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen ( DOPP), waarin de duurzame achterbannen van 6 partijen participeren. Dit betreft de volgende partijen: VVD, CDA, D66, Groen Links, PvdA en Christen Unie.

Bijgaand treffen jullie de definitieve versie aan van het advies van het duurzaamheidsoverleg van de politieke partijen (DOPP) aan de Regeer-akkoord-onderhandelaars. Dit stuk zal a.s. dinsdag (25-4-2017) symbolisch worden overhandigd aan Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energie Akkoord.

Uiteraard heeft niet iedere partij (alleen) haar eigen prioriteiten hierin kunnen verwerken, maar het compromisgehalte viel uiteindelijk nog wel mee.

Wij hebben als CDA deelnemers geprobeerd de lokale besluitvorming en - verantwoordelijkheden m.b.t. de energietransitie erin te krijgen.

Anderen hebben bijvoorbeeld iets stevigs willen zeggen over (snelle) sluiting van kolencentrales. Dat is dan weer door het stellen van enkele voorwaarden beperkt. De financiële paragraaf gaat voor CDA begrippen wellicht wel wat ver, maar bevat ook geen echte onbespreekbare punten.

Aan het Partijbureau  is gevraagd om ervoor te zorgen dat dit stuk bij het Dagelijks Bestuur en de Onderhandelaars onder de aandacht wordt gebracht.Dit zal ook vanuit de andere deelnemende partijen gebeuren. Het Bestuur en de Onderhandelaars moeten niet verrast kunnen worden.

 

Hieronder heeft het CDA Duurzaamheidsberaad gepoogd er 10 in het oog springende punten uit te halen waarvan de eerste drie mogelijk het beste bij ons eigen programma zouden kunnen aansluiten?

  • Gaswinning naar beneden tot een veilig niveau voor de inwoners, uiteindelijk voor piek, buffer en precisie toepassing in de industrie.
  • Circulair wordt hart van economie waaronder circulaire/duurzame landbouw
  • Ontwikkelen NL-Invest tot een Ontwikkelingsbank voor Innovatie en duurzaamheid
  • Meer ruimte voor innovatie
  • Belastingdruk van arbeid naar vervuiling en grondstoffen
  • Nationaal energieakkoord 2.0 als onderdeel van een klimaatwet
  • Opstellen routekaart voor sluiting kolencentrales
  • Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, gebaseerd op normen WHO
  • Internationale handelsbevordering en handelsmissies in teken duurzaamheid
  • Subsidies, fiscale voordelen die tegengesteld werken aan vergroening worden afgebouwd

met vriendelijke groet,

Helma Kip

vice vz. CDA Duurzaamheidsberaad en namens dit beraad deelnemer in het DOPP overleg

Het DOPP stuk kun je vinden op deze site onder het kopje “deelnemers”en vervolgens “ uitnodigingen en verslagen”.

________________________________________________________________________________________________________________________

Eerste Duurzame Nieuwsbrief

 

 Eerste duurzame nieuwsbrief.

Beste volger van het CDA duurzaamheidsberaad,

Wij heten je graag welkom als lezer van onze eerste duurzame nieuwsbrief. Met enige regelmaat gaat het CDA Duurzaamheidsberaad jou informeren over actualiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Onze nieuwsbrief opent met een duurzame hartenkreet aan onze onderhandelaars voor een nieuw kabinet. Je hebt een kopie van onze brief aan de onderhandelaars onlangs ontvangen. Daarnaast organiseert het Duurzaamheidsberaad in april en mei 2 interessante bijeenkomsten, één op zaterdag 22 april met een landbouw-excursie in de bloeiende bollenvelden in de Kop van Noord-Holland en een maand later onze Duurzame dag op zaterdag 20 mei (Hogeschool Utrecht).

 Laat je uitdagen. Wie graag de handen uit de mouwen steekt en met ons mee wil doen is welkom, je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

 Je kunt de eerste nieuwsbrief opvragen via ons emailadres  info@cdaduurzaamheidsberaad.nl.   Je kunt de nieuwsbrief vinden onder het kopje " deelnemers" en vervolgens "verslagen". Reageren kan ook via ons email adres. We zien je opmerkingen , reacties en suggesties graag tegemoet. Wilt je met ons de handen uit de mouwen steken, laat het mij weten en alvast van harte welkom.

Veel leesplezier gewenst, en wie weet, tot binnenkort bij een van onze activiteiten.

Klaasjan de Jong

Voorzitter CDA Duurzaamheidsberaad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.