In deze handreiking tref je een voorbeeld aan hoe je afdeling het onderwerp duurzaamheid in de lokale politiek in het verkiezingsprogramma van 2018 kan uitwerken. Deze zijn opgesteld in samenwerking met de CDA-Bestuurdersvereniging.

Mocht je nog aanvullende ideeën hebben dan stellen wij er prijs op die te ontvangen zodat die ook aan andere afdelingen kenbaar gemaakt kunnen worden. Graag indienen bij jobgrovenstein@live.com.

CDA en duurzaamheid. 

Er valt veel te zeggen over duurzaamheid en als CDA ligt dat in het verlengde van Rentmeesterschap.

Gemeenten verschillen, kleine kernen hebben een andere problematiek en andere mogelijkheden dan grote steden. Maar steeds geldt, dat mensen vaak meer kennis, creativiteit en innovatiekracht hebben dan waar gemeenten van uit gaan. Er is een toenemende ondernemerscultuur. Dat is ook nodig om de problemen aan te pakken, zoals hoog energiegebruik, veel afval, veel congestie in het verkeer, etc.

Daarom: ”De Energieke Gemeente”  of  ”De Ondernemende Gemeente”

Duurzaamheid in alle beleid

Wanneer we duurzaamheid op het niveau van de gemeente als gemeengoed beschouwen, dient het in alle gemeentelijke onderwerpen een integraal leidend principe te zijn. In alle voorstellen voor college en raad dienen de gevolgen voor duurzaamheid te worden meegewogen, net zoals de financiële houdbaarheid.

Inspireer en geef het voorbeeld – samen kunnen we meer!

Probeer organisaties, ondernemers en mensen te verleiden door ruimte te geven en zelf het goede voorbeeld te geven. Maak de verbinding(en) met het maatschappelijk middenveld.

Ondersteun initiatieven door het instellen van ‘revolving funds’ (instapgeld) voor initiatieven die in uw gemeente belangrijk zijn.

(Een ‘revolving fund’ is een fonds dat geld investeert in specifieke projecten, waarna het geld dat door aflossing weer terugkomt, beschikbaar is voor nieuwe leningen; dit is een modern alternatief voor subsidies.)

Rentmeesterschap: goed omgaan met wat ons is toevertrouwd

Dat begint met het niet verspillen van energie en grondstoffen. Bijvoorbeeld door de gemeentelijke gebouwen beter te isoleren, LED verlichting te gebruiken en zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Alle gemeentevoertuigen moeten milieuvriendelijk zijn, elektrisch of op aardgas. Voorkom energiemisbruik.

Zorg voor een leefbare omgeving, bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie en het stimuleren van groen binnen de gemeente (minder verhard oppervlak, bomen, etc.). Denk bij ruimtelijke plannen aan het reserveren van ruimte voor het decentraal opwekken van zonne- en windenergie. Maar denk ook aan het beter gebruik van (koude en) warmte van installaties of uit de bodem.

Hierna staan de concrete suggesties. Waar bekend zijn voorbeelden van gemeenten genoemd, vaak door inspanning van CDA-ers.

Voorbeelden voor het opstellen van een duurzame milieuparagraaf voor het verkiezingsprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

1. Klimaat en Milieu

1.1 Een belangrijke kernwaarde van het CDA is het rentmeesterschap: we hebben de aarde in bruikleen gekregen van onze Schepper en mogen de aarde door een duurzaam beheer aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven. De klimaatproblematiek en het milieuvraagstuk is zeer urgent. De prioriteit dient daarom zeer hoog te liggen.

1.2 In de komende raadsperiode ontwikkelt de gemeente een routekaart om op termijn een klimaatneutrale gemeente te worden inclusief het optimaal scheiden van afval volgens het Diftar principe. Deze routekaart wordt voor 1 januari 2019 opgesteld over hoe en wanneer de gemeente 'energieneutraal' moet zijn en wanneer Diftar wordt geïmplementeerd.

1.3 Het (nieuwe) klimaat/milieuprogramma moet gebaseerd zijn op de bovenstaande doelstellingen inclusief een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

1.4 De gemeente sluit zich aan bij de Vereniging Klimaatverbond Nederland en geeft daarmee een impuls aan het huidige duurzame beleid.

1.5 Bij het vervangen van het wagenpark van de gemeente worden auto's met minimaal het B-label of elektrische auto´s aangeschaft.

1.6 Bij vervanging van de elektrische staatverlichting stapt de gemeente over op zuinige, duurzame en schakelbare armaturen en lampen, dus LED-verlichting

1.7 Het CDA wil dat de gemeente milieubewust gedrag stimuleert en daartoe de samenwerking bevordert tussen burgers, milieuorganisaties en bedrijven.

1.8 Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inspannen om tot één van de schoonste gemeenten van Nederland te behoren. Het huidige beleid wordt geïntensiveerd door extra investeringen te doen om o.a. de overlast van zwerfvuil, kauwgom, peuken en hondenpoep te bestrijden.

1.9 Het CDA wil dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed, bedrijfspanden, zonneweides en het plaatsen van windturbines, dit laatste eventueel in samenwerking met de omliggende gemeenten.

 

De lijst met aanbevelingen is compacter en dan die welke wij hebben uitgebracht voor de verkiezingen 2014. De ambitie is er niet minder om.

Succes met het opstellen van jullie programma en vooral succes in maart 2018!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.