CO2-afvang door algen

Het CDA partijcongres op 31 mei 2008 in vergadering bijeen in Utrecht,

 

constaterend dat:

1.        het kabinet de ambitie heeft om de CO2 uitstoot in 2020 met 30% te reduceren t.o.v. 1990;

2.        het afvangen van CO2 die vrijkomt bij gas- en kolenelektriciteitscentrales daartoe een belangrijke bijdrage kan leveren;

overwegend dat:

  1. de combinatie van afvang en opslag leidt tot een aanzienlijke rendementsverlaging van de elektriciteitsopwekking;
  2. ondergrondse opslag van CO2 na afvang leidt tot langdurige beheersverplichting;
  3. er alternatieven voor opslag in ontwikkeling zijn in de vorm van algenkweek;
  4. algen een goede basis zijn voor de bereiding van biobrandstoffen en andere bio producten;

 

spreekt uit dat:

1.        de verdere ontwikkeling van CO2 afvang door algen krachtig gestimuleerd moet worden door de regering;

2.        er zo spoedig mogelijk een grootschalig proefproject met CO2 afvang door algen wordt opgestart;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting

Afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS) staat momenteel volop in de belangstelling. Er is een proefproject opgestart in Rotterdam door E-ON en TNO en er wordt een proef opgezet in het Eemsgebied door RWE en Gasunie. CCS is echter omstreden. Het kost veel energie: het netto rendement van de centrale daalt van rond 45% naar 35%. Om dezelfde hoeveelheid elektrische energie op te wekken is dan zo'n 25-30% extra brandstof nodig. Daarnaast levert het een beheersprobleem in dezelfde orde als de opslag van kernafval: een verplichting over generaties.

Algen groeien snel in een omgeving met een hoog CO2 gehalte, waarbij de CO2 opgenomen wordt. Tegelijkertijd zijn algen een goede basis voor de productie van biobrandstoffen en andere bio producten. Door rookgassen van centrales af te vangen en te benutten voor algenkweek worden dus twee slagen gemaakt: de CO2 uitstoot van de elektriciteitscentrales wordt aanzienlijk verminderd en er komt gelijk veel biomassa beschikbaar voor de productie van biobrandstoffen. Daarom is het CDA Duurzaamheidsberaad van mening dat het algenalternatief zo snel mogelijk prioriteit in aanpak moet krijgen ten opzichte van CCS en dat daarin gelijkwaardige bedragen geïnvesteerd moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.