Natuurbeleid

Resolutie van het CDJA en het CDA-Duurzaamheidsberaad over natuurbeleid

Het CDA-partijcongres op 2 juni 2007 in vergadering bijeen,

 

constateert dat:

1.    diverse nationale wetten gaan over bescherming van natuurwaarden;

2.    natuurbeleid onder meer vorm krijgt door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);

3.    rentmeesterschap een uitgangspunt is van het CDA;

 

overweegt dat:

4.    de nationale natuurwetgeving uitvloeisel is van de wil om natuurschade te voorkomen en kwetsbare gebieden en soorten te beschermen;

5.    de Europese Unie streeft naar een hoog niveau van bescherming van kwetsbare en zeldzame gebieden en soorten, dat is vastgelegd in de Vogel en Habitatrichtlijn (VHR);

6.    wetgeving herkenbaar moet zijn en uitvoerbaar in uiteenlopende praktijksituaties;

7.    Nederland een hoge milieudruk kent, vergeleken met de 26 andere landen van de Europese Unie;

8.    natuurbeleid een functie kan vervullen in relatie tot de klimaatproblematiek, waterbeheer en recreatie;

spreekt uit dat:

9.    de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet moeten worden omgevormd tot één nieuwe Natuurbeschermingswet;

10.  de nieuwe Natuurbeschermingswet zorgt voor een sterke verankering van het rijke Nederlandse natuurbezit, waarbij internationale regelgeving wordt gerespecteerd;

11.  CDA-politici op alle niveaus zich inzetten voor (grensoverschrijdende) natuurcompensatie,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.