Het CDA wil dat de realisatie van voldoende woningbouw, met de daarbij behorende infrastructuur, wordt aangemerkt als absolute topprioriteit in de Nationale Omgevingsvisie van het Rijk. Het voorstel van CDA-Kamerlid Erik Ronnes, dat hij vorige week deed in debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, is dinsdag tijdens de stemmingen aangenomen. In de Nationale Omgevingsvisie, ook wel de NOVI genoemd, geeft het kabinet aan hoe de ruimtelijke inrichting van ons land er de komende jaren uit moet gaan zien.

Ronnes: “De cijfers bewijzen het telkens weer: er wordt te weinig gebouwd en het gaat niet snel genoeg. Voor heel veel mensen is het enorm lastig om een betaalbare woning te vinden. Van starters, tot ouderen, tot gezinnen. De minister moet meer daadkracht tonen, ook naar de toekomst toe. Daarom moet wonen een topprioriteit worden in de nieuwe omgevingsvisie.”

Voor een deel bepalen gemeenten over de ruimtelijke inrichting in lokale omgevingsvisies, maar ook landelijk moeten prioriteiten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld om urgente opgaven als klimaatverandering en de energietransitie aan te pakken. De nieuwe wet moet onder meer zorgen voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming.

Volgens het CDA moet het kabinet echter niet voorbij gaan aan de plicht die zij heeft, namelijk het grote tekort aan beschikbare woningen oplossen. De Grondwet schrijft voor dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen, terwijl de wachttijden voor sociale woningen steeds verder oplopen en de prijzen van koopwoningen veel te hoog zijn.

Ronnes: “Wonen is een grondrecht. Het wordt tijd dat het kabinet aan haar zorgplicht gaat voldoen. Mensen willen nú een betaalbare woning. Daar moet vaart mee gemaakt worden. Tegelijkertijd moeten nu al plannen worden gemaakt voor de lange termijn: regeren is vooruitzien. Demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de woningvraag van de toekomst.”

Snel meer woningen voor spoedzoekers
Ook heeft het kabinet deze week bekend gemaakt dat het aan de slag gaat met het CDA-voorstel van Erik Ronnes om zo snel mogelijk meer (tijdelijke) noodwoningen te bouwen voor ‘spoedzoekers’. Er komt onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing en gemeenten kunnen voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. Met het plan van aanpak geeft Ollongren gehoor aan de aangenomen motie van Erik Ronnes om 15.000 tijdelijke en flexibele woningen te bouwen, om de druk op de woningmarkt verder te verlichten.

Erik Ronnes: ‘Mensen hebben nú een betaalbare huur- of koopwoning nodig. Het kabinet pakt mijn plan om spoedzoekers te helpen nu met beide handen aan. Minder regels, meer geld en heel snel meer broodnodige huurwoningen. Belangrijke stap in de goede richting! Op naar een eerlijke woningmarkt.’

--

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wonen een grondrecht is terwijl er een groot tekort aan beschikbare woningen is;

overwegende dat goede infrastructuur tussen de Randstad en gebieden daarbuiten waar men te maken heeft met krimp, leegstand, teruglopend voorzieningenniveau en leefbaarheid essentieel is;

verzoekt de regering in de Nationale Omgevingsvisie vast te leggen dat de realisatie van voldoende woningbouw, met de daarbij behorende infrastructuur, als topprioriteit wordt aangemerkt;

en gaat over tot de orde van de dag,

Ronnes

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.