Landbouw

 • Het aangepaste Gemeenschappelijk Landbouw Beleid moet simpeler worden en meer toegespitst op de positie van de familiebedrijven en jonge boeren in plaats van grote multinationals
 • De landbouwsector is in strategisch opzicht verwaarloosd. Het CDA wil dat Europa zoveel mogelijk
  zelfvoorzienend wordt, voedseltekorten door politieke spanningen op het wereldtoneel moeten we voorkomen
 • Voldoende landbouwgrond en visgronden is cruciaal voor onze voedselvoorziening. We moeten deze grond beschermen en het voor niet-Europese investeerders zeer moeilijk maken om grond in Europa op te kopen
 • Regelgeving die nieuwe technologieën in productie en veredeling in de weg staan, moet gemoderniseerd worden om de voedselproductie naar de toekomst toe te waarborgen
 • We willen een eerlijke markt, met eerlijke concurrentie en een eerlijke prijs voor de producerende boeren. De Europese mededinging moet dat laatste dan ook toestaan
 • Daarnaast blijft de erkenning als beheerder van natuur en landschap in het landelijk gebied bestaan
 • Douaneheffingen moeten steviger worden ingezet om dumping van producten op de Europese markt te voorkomen
 • Onze kwaliteitsstandaarden moeten ook gelden voor producten van buiten Europa, en zo nodig moet dit resulteren in heffingen om oneerlijke concurrentie te voorkomen
 • Het CDA wil dat onderzocht wordt of we voor bijvoorbeeld de landbouw de klimaatdoelen op Europees in plaats van op landelijk niveau kunnen stellen. Dan kan de reductie plaatsvinden op de plekken waar dat het meeste effect heeft
 • Voor transities in de landbouw zijn investeringen van Europa nodig in innovatie en vernieuwing, vooral op het gebied van het beschermen van de landbouwbodem. Het is belangrijk dat de investeringsprogramma’s ook boeren ondersteunen bij onderzoek en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.