11 november 2021

Begroting 2022: aandacht gevraagd voor landbouw, visserij en energie

Op woensdag 10 november besprak Provinciale Staten de begroting voor 2022. Elk jaar is dit weer de mogelijkheid voor de fracties om aan te geven welke onderwerpen zij de belangrijkste vinden. Het CDA vroeg dit keer (extra) aandacht voor de landbouw, de visserij, de "invulling" van Flevoland, de energietransitie en de kwaliteit (of gebrek daaraan) van fietspaden die niet in eigendom zijn van de provincie.

Hieronder de tekst van de financiële beschouwingen zoals uitgesproken door fractievoorzitter Johan van Slooten:

In de inleiding van de Programmabegroting 2022 wordt een algemeen beeld van Flevoland anno 2021 geschetst, en de positie die onze provincie inneemt in ons land. En ik citeer: “Geconstateerd wordt dat voor grote nationale opgaven steeds vaker naar provincie Flevoland wordt gekeken, denk aan woningbouw, transities op het gebied van energie, circulariteit, landbouw, logistiek en datacentra.” Dit maakt ons nieuwsigerig: hoe kijkt GS naar deze constatering? Moeten we dit zien als mooie uitdagingen die we in Flevoland met al onze mogelijkheden goed aankunnen, of moeten we juist voorzichtig zijn dat we niet te véél naar ons toe halen?

Landbouw
Wàt er ook verandert, de positie van de landbouw in onze provincie blijft stevig verankerd. En dat is een goede zaak. We zien in deze begroting dat er volop geëxperimenteerd en geïnnoveerd wordt, op het gebied van kringlooplandbouw of proeftuinen. Het CDA onderschrijft nut en noodzaak van die experimenten, maar ze roepen wel de vraag op: hoe groot is eigenlijk de schaal waarop dit op dit moment gebeurt, ten opzichte van de totale landbouw in Flevoland? Er wordt gesproken over tien proeftuinen bijvoorbeeld; is dat veel? En misschien wel de belangrijkste vraag: bereiken we daarmee eigenlijk wel ons doel, namelijk een volledige kringlooplandbouw ?

De plek van de landbouw in Flevoland mag nog wel extra uitgelicht worden. Het CDA, VVD, CU, PVV en SGP doen dat met een motie voor de vorming van een agrarische hoofdstructuur.

Afgelopen vrijdag was het CDA-Kamerlid Derk Boswijk – met onder meer landbouw en visserij in zijn portefeuille – voor een werkbezoek in Flevoland. In het gesprek met de agrariërs in Nagele ging het onder meer over de noodzaak van een goed verdienmodel voor de sector als het gaat om noodzakelijke veranderingen. Wij zijn het met hem en de agrariërs eens, en in ons beleid, ook in Flevoland, zal dat voorop moeten staan. Hoe kan onze provincie daar aan meewerken?

Visserij
Op Urk kreeg Boswijk een haast dramatisch verhaal te horen over de huidige situatie in de Noordzeevisserij. Na het pulskorverbod zijn de verdiensten in een vrije val terecht gekomen waardoor er geen geld is voor noodzakelijke innovatie. De provincie heeft destijds mee geïnvesteerd in de ontwikkeling van het MDV-schip; er zijn al signalen uit de sector dat er gewerkt wordt aan nieuwe innovaties maar wil de provincie daar opnieuw een rol in spelen?

Kijk hieronder naar fractievoorzitter Johan van Slooten die de beschouwingen uitspreekt. De tekst gaat onder de video verder.

Energie 2030
De energietransitie is actueler dan ooit, met torenhoge energieprijzen, meer mensen die zonnepanelen op hun dak willen, maar ook de constatering eerder dit jaar van GS dat de doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te zijn niet wordt gehaald. Het wordt ook in  deze begroting benoemd. De ambities worden verbreed (terwijl we nog niet eens weten of de eisen voor 2030 veranderen door bijvoorbeeld een nieuw kabinet of de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow), maar zijn die (extra) ambities ook haalbaar? Dáárover vinden wij in deze begroting weinig concreet. Of ze dan ook nog betaalbaar zijn, zowel voor de burger als voor de provincie, lezen wij evenmin weinig.

Fietspaden
Als het gaat om mobiliteit hebben we het vaak over de grote projecten als de IJmeerlijn, de Lelylijn, verbreding van de N50 en de A6, een mogelijke treinverbinding tussen Almere en Utrecht. Allemaal even hard nodig, wat het CDA betreft. Maar laten we voor deze beschouwingen er één klein aspect uit halen. De fietspaden. Er wordt geïnvesteerd in het fietspadennetwerk, wat een goede zaak is, maar we zien ook dat met name recreatieve fietspaden die niet van de provincie zijn, maar bijvoorbeeld van terreinbeheerders, soms slecht worden onderhouden. Er zijn verschillende voorbeelden van in de provincie. Is GS bereid hierover de terreinbeheerders aan te spreken?

Inflatie?
En dan tot slot. De inflatie stijgt. IN deze begroting is daar begrijpelijkerwijs nog geen rekening mee gehouden, maar welke gevolgen dan deze stijging hebben voor onze financiële positie?

Reactie GS
De gedeputuurden hebben onze vragen beantwoord. Wat de landbouw betreft, nut en noodzaak van innovatie maar óók van een goed en eerlijk verdienmodel voor de agrariërs werd onderstreept door GS. Op 'energieneutraal 2030' komen wij nog terug, want daar kregen we (nog) geen helder antwoord op. GS gaf aan dat er al gesproken wordt met terreinbeheerders als het gaat om de kwaliteit van de fietspaden in bos- en natuurgebieden. De CDA-fractie zal daar t.z.t. op terug komen met GS. De inflatie lijkt vooralsnog geen al te grote problemen op te leveren.

De CDA-fractie in overleg tijdens de begrotingsvergadering. Vlnr: Johan van Slooten, Wim Klink en Chris Schotman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.