29 april 2020

Het dilemma van de Tong

Na de bijzondere Statenvergadering van 22 april (voor het eerst digitaal, schriftelijk stemmen zodat de uitslagen van de stemmingen pas zes dagen later bekend waren) is er duidelijkheid over onder meer de moties die waren ingediend over de Tong van Lucifer. De één haalde het niet, de andere wel. Maar een duidelijk antwoord op de vraag wat er met het kunstwerk moet gebeuren is er nog niet.

Het kunstwerk is eerder dit jaar beschadigd geraakt bij een storm en ligt sindsdien opgeslagen, wachtend op een eventuele restauratie. Maar die gaat hoe dan ook geld kosten, en het is de vraag waar dat geld vandaan moet komen. Ook aan andere opties – een verplaatsing naar een andere plek, bijvoorbeeld – hangt een prijskaartje.

Inmiddels heeft een groep Flevolanders de situatie aangegrepen om een petitie te starten om het kunstwerk op z’n minst niet op de Knardijk terug te laten keren. Het kunstwerk zou godslasterlijk zijn en aanstootgevend voor gelovigen. Deze is inmiddels ruim 1500 keer getekend (stand 29 april).

Een aantal partijen in Provinciale Staten, waaronder SGP, CU, Forum voor Democratie en PVV, hebben naar aanleiding van de stormschade een motie ingediend met daarin als verzoek: “Het kunstwerk te herplaatsen op een plaats waar risico’s voor toekomstige grote uitgaven t.b.v. herstel door weer en vandalisme geminimaliseerd zijn.” Ons is ook gevraagd om deze motie te steunen, maar dat hebben we niet gedaan.

Financiële dekking

Het is namelijk erg ongebruikelijk om een motie in te dienen zonder een goede financiële dekking. En die ontbrak in deze motie. Verplaatsing van een kunstwerk gaat hoe dan ook geld kosten (nog afgezien van de kosten van restauratie), en de indieners van de motie hebben niet aangegeven waar dat geld vandaan moet komen. Het cultuurbudget van de provincie heeft er geen aparte post voor. Het is sowieso op dit moment volstrekt onduidelijk hoeveel geld zo’n verplaatsing moet (en mág) kosten.

Vandaar dat wij, samen met GroenLinks, een alternatieve motie hebben ingediend waarin we het college vragen om “een voorstel voor her- of verplaatsen van het kunstwerk inclusief een dekkingsvoorstel, waarin tevens is opgenomen de kosten voor reparatie”.  Verder vragen we “een overzicht van de gemaakte kosten en afspraken t.a.v. dit kunstwerk en de feitelijke achtergrondinformatie over dit kunstwerk.” Ook op dit laatste punt bestaat nog veel onduidelijkheid.

Een dergelijk overzicht wordt t.z.t. in Provinciale Staten besproken. Het verschil tussen beide moties is dus dat wij nadrukkelijk hebben gevraagd naar de kosten en waar dat geld vandaan moet komen, plus antwoord op de vraag wat er in het verleden nou eigenlijk is afgesproken over het kunstwerk en met wie. Zijn er bijvoorbeeld wel mogelijkheden om het kunstwerk te verplaatsen? Pas als we die informatie hebben, kunnen we als Provinciale Staten een goed en afgewogen besluit nemen.

Uiteindelijk bleek na de stemming dat de motie van SGP, CU e.a. net geen meerderheid haalde (20 tegen 20 stemmen, waardoor de motie is verworpen), en die van CDA en GroenLinks is aangenomen.

Aanstootgevend?

U ziet: de moties, en ook het debat in PS, gingen niét over de vraag of het kunstwerk godslasterlijk of aanstootgevend is. Dat is ook een lastige kwestie. Voor kunst in het algemeen geldt zo vaak: wat de één mooi vindt, vindt de ander weer lelijk. En over smaak valt niet te twisten. Wij zijn er ons als CDA-fractie van bewust dat er onder u, onze achterban, wisselend wordt gedacht over de Tong van Lucifer. Sommigen van u willen het kunstwerk weg, anderen vinden van niet. We respecteren alle meningen, en vinden het daarom belangrijk dat eerst alle opties goed in beeld worden gebracht.

Als politici hebben we verschillende afwegingen te maken, en dat zijn niet alleen principiële. Vooralsnog hebben we in het debat van vorige week vooral de financiële en zakelijke kant van het verhaal belicht. Afhankelijk van de uitkomst van ons verzoek aan het college nemen we t.z.t. een goed onderbouwd standpunt in, waarin we alle feiten en meningen zullen meenemen.

 Reageren? Dat kan op statenfractie@cda-flevoland.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.