28 juni 2022

Ledenbrief over stikstof: Er ontbreekt nog veel aan stikstofplannen

De stikstofplannen van het kabinet hebben de afgelopen weken tot grote onrust en zorg in de agrarische sector geleid, ook in Flevoland. Voor onze fractie en gedeputeerde aanleiding om een brief aan de Flevolandse CDA-leden te sturen. Deze kunt u hieronder lezen.

Beste Flevolandse leden van het CDA,

Twee weken geleden presenteerde minister Van der Wal haar plannen om te komen tot een reductie van de stikstofemissies van 50%. Het gevolg was een schokgolf door agrarisch Nederland. Boerenbedrijven zouden moeten verdwijnen, in sommige delen van ons land zou landbouw al helemaal niet meer mogelijk zijn, een dreun voor de leefbaarheid van het platteland en twijfels over de haalbaarheid en noodzaak van de plannen.

En als klap op de vuurpijl: het inmiddels beruchte kaartje met de vele kleurtjes.

Voor Flevoland liet het kaartje een transitiegebied in Noordoostpolder zien met daarbij het reductiepercentage van 47%, grote stukken van het Natuur Netwerk Nederland met een opgave van tot wel 95% en randen langs het IJsselmeer die daar groen gekleurd waren omdat het IJsselmeer nu eenmaal een Natura 2000-gebied is. Niet eerder waren dergelijke kaarten en kleuren toegepast.

Verbazing
Net als bij velen van u was de verbazing bij ons groot. Wat betekende dit kaartje voor de eigen Flevolandse stikstofaanpak waarmee we in maart zijn begonnen? Had de minister daar geen rekening mee gehouden en ging ze als een olifant in een porceleinkast dwars door het  voorzichtig opgestarte proces? Het leek alsof de minister daar helemaal aan voorbij ging.  

Over agrariërs die al volop bezig zijn met innovaties op hun bedrijf werd ook nauwelijks gesproken.

Andere sectoren?
Bovendien was het voor ons moeilijk te accepteren dat de landbouw wéér als enige werd genoemd als veroorzaker van stikstofemissies. Er werden weliswaar plannen aangekondigd voor de aanpak van sectoren als de luchtvaart, transport, industrie, etc., maar we vinden het onbegrijpelijk dat er niet is gekozen voor één nationaal stikstofplan waarin alle sectoren worden meegenomen.  

Flevoland is een landbouwprovincie. We zijn er voor aangelegd en wat hier wordt geproduceerd, is van wereldklasse. Dat moet zo blijven en dat is en blijft ook het uitgangspunt bij de ingewikkelde maatregelen die ons te wachten staan.

‘Praatplaat’
De minister noemt de plannen een ‘startpunt’ en het kaartje is een ‘praatplaat’. Wij hopen dat er in de komende tijd vanuit dat startpunt wordt ingezien dat de plannen wel de nodige aanpassingen nodig hebben.

Het CDA Flevoland denkt daarbij aan de volgende zaken:

  • In de plannen wordt met geen woord gesproken over de verschillende mogelijkheden die agrariërs moeten hebben om hun bedrijf aan te passen. Er wordt alleen over opkopen gesproken, maar het moet voorál gaan over innovatie, extensivering (minder vee), verplaatsing, (vrijwillig) stoppen, etc. Dit op basis van de keuze die de boer zelf kan maken, en op basis van een ruimhartige compensatie.
  • Er wordt evenmin gesproken over de PAS-melders. Dat vindt het CDA onacceptabel. Zij wachten al lang genoeg op een oplossing voor hun probleem. De CDA-fractie in Provinciale Staten én in de Tweede Kamer zal hier op blijven aandringen.
  • In Flevoland zijn we volop bezig met nieuwe vormen van landbouw. Er is ruimte om te experimenteren en te ontwikkelen. Die ruimte moet er blijven, waarbij de reductie-maatregelen de experimenten niet in de weg mogen zitten.
  • Met het Rijk moet overlegd worden of de opgelegde reductieopgave van 24% echt wel noodzakelijk is voor Flevoland.
  • In deze versie van de plannen ontbreekt nog iets: het toekomstperspectief voor de boeren. Wat leveren al die maatregelen nu eigenlijk op voor de bedrijven zelf? Is er een duurzaam perspectief voor een goede, eerlijke boterham en een gezonde economische toekomst? Zonder een dergelijk perspectief is het nóg moeilijker om de sector enthousiast te krijgen om mee te gaan.
  • De aanpak in Flevoland mag geen dictaat van de minister zijn dat wij slaafs moeten volgen. De aanpak moet gebeuren op basis van onze eigen Flevolandse Aanpak Stikstof en ons eigen gebiedsproces. Wij gaan ook geen nieuwe gebiedsprocessen beginnen in de ingekleurde gebieden waar de opgave eenvoudigweg onhaalbaar is, bijvoorbeeld in het transitiegebied in Noordoostpolder. Daar ligt voor ons de grens.

Onze landbouw-woordvoerder in de Tweede Kamer Derk Boswijk heeft in de afgelopen dagen veel over dit onderwerp gezegd in de media en in de Kamer. Hij pleit voortdurend om breder te kijken dan alleen naar het stikstofprobleem. Naar de leefbaarheid van het platteland, de sociaal-economische impact van al deze maatregelen, maar ook naar het verdienmodel van de boer. Of zoals hij het bij WNL zei: “De winsten van de supermarkten zijn nog nooit zo groot geweest, maar de boeren hebben nog nooit zo weinig verdiend.”

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Flevoland zal de komende tijd nauwgezet de voortgang (of juist een gebrek daaraan) van de Flevolandse aanpak volgen. We doen dat in de Statenzaal, maar ook bij agrariërs aan tafel. We blijven graag met iedereen in gesprek en we worden graag op de hoogte gehouden. Aarzel daarom niet als u met ons dat gesprek wilt hebben, wij komen graag bij u langs. Verder kunt u via onze social mediakanalen en onze website op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.

Namens CDA Flevoland,

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Landbouw
Johan van Slooten, fractievoorzitter

Contact met de Statenfractie? Mail naar statenfractie@cda-flevoland.nl.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.