16 oktober 2019

Nieuwe boerenprotesten: Pak stikstofprobleem breed aan

Vandaag (woensdag 16 oktober) protesteren boeren opnieuw tegen de recente beleidsregels over de stikstof. Het CDA Flevoland begrijpt dit protest. Het komt voort uit de jarenlang groeiende regeldruk en het beeld dat alle milieu- en natuurproblemen door de boeren zelf moeten worden opgelost. Wij zijn ervan overtuigd dat boeren graag mee willen werken aan de bescherming van natuur en milieu, maar het moet ze natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden. Bovendien moeten ze niet de énigen zijn van wie dit soort maatregelen worden verwacht.

Met de nieuwe beleidsregel lijkt het haast alsof het (opnieuw) alleen de boeren zijn die de schuld én de verantwoordelijkheid voor de oplossing in de schoenen geschoven krijgen. Het CDA Flevoland wil van dat beeld af. Het stikstofprobleem is een probleem dat we met z’n allen moeten oplossen, niet alleen de boeren.

Ruimte
De beleidsregel zoals die vorige week is ingevoerd betekent overigens niet dat boeren meteen niets meer kunnen en mogen doen. De komende tijd moet benut worden om met elkaar (sector, provincies en LNV) in gesprek te komen over de invulling van de maatregelen. Die ruimte is er tot ongeveer medio januari omdat dan de benodigde wetgeving zich aandient.

Normen
In die gesprekken kan LNV meer duidelijkheid geven over hoe ver de maatregelen nu eigenlijk gaan en welke consequenties ze hebben (b.v. Hoe gaan we om met de ruimte die ontstaat door bedrijven die worden afgestoten/opgekocht?). Bovendien kan nog eens goed gekeken worden naar rekenmethodes en het eventueel aanpassen van de normen.

De doelstelling moet zijn: de agrarische sector wil z’n deel leveren, maar het moet dan wel een fair share zijn. De sector is bereid mee te werken aan een oplossing, ook voor de andere economische sectoren, zodat Nederland niet helemaal plat komt te liggen. Maar nogmaals: het kan niet allemaal op het bordje van de boeren komen te liggen.

Flevoland heeft er nu niet voor gekozen om de beleidsregel op te schorten. We verwachten wel dat op korte termijn het ministerie, de provincies en de sector tot een gezamenlijke aanpak gaan komen die op draagvlak kan rekenen in de agrarische sector. Deze week vinden daarover al de eerste gesprekken plaats.

En het belangrijkste is en blijft: voer het gesprek met de boeren en niet over de boeren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.