3. (Een leven lang) Leren

3 (Een leven lang) Leren

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De opvoeding van kinderen is een verantwoordelijkheid van hun ouders. Naast het gezin vormt onderwijs ook een belangrijke bron van overdracht van waarden en normen. Daarom is het van fundamenteel belang, dat ouders keuzevrijheid hebben inzake de school voor hun kinderen. Een herkenbare en duidelijke identiteit geeft kleur aan een school. Het bijzonder onderwijs moet gekoesterd worden.

Het CDA staat pal voor: Vrijheid van onderwijs: Vrijheid van oprichting van een school, Keuzevrijheid voor een school. Het CDA is voor kleinere scholen.

3.1 Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is voor het CDA een onmisbare schakel in goed onderwijs. Oorspronkelijk betekende vrijheid van onderwijs dat ouders hun eigen school mochten oprichten. Dat is de meest ideale situatie omdat dan de betrokkenheid van ouders vanzelfsprekend is. Het CDA streeft een partnerschap na tussen ouders en leerkrachten. Gezamenlijk zijn ze er voor de kinderen.      partnerschap succesvol te maken, zullen ouders en leerkrachten beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de verantwoordelijkheden van de ander moeten respecteren.
In het Almeerse onderwijs is gelukkig geen sprake van segregatie: er zijn geen zwarte en witte scholen. En dat moeten we zo houden. Het is prachtig als kinderen van verschillende culturen samen opgroeien. Dat geeft toekomst aan een veelkleurige samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen om segregatie binnen dezelfde school te voorkomen. Zorgen baart dat bij VMBO sprake is van meer armoede bij de gezinnen: een meerderheid die de ouderbijdrage niet kan betalen. Armoedebeleid is ook van belang om kinderen gelijke kansen te geven op onderwijs.

3.2 Kracht van kleine scholen
De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van het onderwijs is niet groot. Toch kan de gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van deskundigheidsbevordering, voorkoming van misstanden, voorkoming van schoolverzuim en voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Verder moet de gemeente terughoudend zijn in het beïnvloeden van het beleid van scholen. In het onderwijs is de bezieling van de leerkrachten belangrijk. Zij kunnen de leerlingen motiveren, iets meegeven waardoor ze in hun leven sterk kunnen staan. Niets is zo dodelijk voor die bezieling als betutteling van boven af. De kracht van kleine scholen wordt sterk onderschat. Het samengaan van scholen in grotere onderwijsverbanden is niet altijd een verbetering. Wanneer scholen aan de getalsnormen voldoen moet fusie niet worden aangemoedigd.

Het CDA waakt voor te veel overheidsinvloed op het onderwijs vanuit de overheid. De gemeente moet het onderwijs niet zien als oplosmachine voor maatschappelijke problemen.

3.3 Belang van betrokken leerkrachten
Als er zorgen zijn over een klein deel van de ouders die de opvoedkundige taak niet aankunnen, dan is het zaak om deze ouders te ondersteunen of te begeleiden. Jeugdzorg instellingen moeten meer dan nu het geval is de leerkrachten betrekken bij de beoordeling en behandeling van gedragsafwijkingen van kinderen. De signalering door leerkrachten van ernstige gedragsafwijkingen of ernstig ontaarde thuissituaties is belangrijk.
Er is een tekort aan bevoegde leerkrachten met name in het voortgezet onderwijs. Onvoldoende betaalbare huurwoningen is een deel van het probleem. De gemeente stimuleert de vervulling van de vacatures door hulp bij het vinden van huisvesting voor de nieuwe leerkrachten die zich meerder jaren aan een onderwijsinstelling wil verbinden.

3.4 Pesten
Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Pestgedrag ondermijnt het gevoel van veiligheid bij kinderen. Daarom moet pestgedrag worden aangepakt. In de aanpak is het echter niet zinvol om kinderen in te delen in daders en slachtoffers.
Van ouders, kinderen en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit boosheid, irritatie, angst, cynisme of onverschilligheid. Anders gezegd: doe elkaar recht en zoek oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Het CDA vindt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Maar ze moeten die verantwoordelijkheid wel nemen.

3.5 Laaggeletterdheid
Ongeveer 16% van de Almeerse inwoners tussen 18 en 70 jaar kan onvoldoende lezen en schrijven. Dit zijn zowel mensen van Nederlandse als niet Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid leidt vaak tot een isolement. Het CDA heeft zich steeds ingezet voor het terugdringen van laaggeletterdheid en zal dat blijven doen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor volwassenen om een eerder opgelopen achterstand in te halen. Er zal structureel geld vrijgemaakt moet worden voor het oplossen van laaggeletterdheid.

3.6 Passend onderwijs
Door een klassikale manier van onderwijs kunnen sommige leerlingen het tempo niet bijhouden, terwijl andere kinderen juist onvoldoende worden uitgedaagd. In beide gevallen kan dat tot uitval in het onderwijs leiden. Zowel speciaal onderwijs als onderwijs aan hoogbegaafden verdient aandacht. Het CDA waakt voor onvoldoende mogelijkheden in Almere. Wanneer er echt geen passende scholen zijn in Almere moet er zorg gedragen worden voor goed schoolvervoer. Het CDA vindt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs moeten krijgen. Bij voorkeur is dat het reguliere onderwijs.

3.7 Aanschouwelijk onderwijs
Het ondersteunen van scholen door het aanbieden van projecten voor natuur- en cultuureducatie is een goede zaak. In het kader van de Floriade is het goed om de scholen te betrekken bij initiatieven om meer voedsel in Almere te verbouwen. Aanschouwelijk onderwijs bij stadsboer en milieuorganisaties moet gestimuleerd worden. Daarbij kan ook aangesloten worden bij projecten over gezond eten en het voorkomen van obesitas.

3.8 Studentenstad
 Het CDA is blij dat door de inzet van een eerdere CDA-wethouder en een CDA-gedeputeerde, Windesheim zich gevestigd heeft in Almere. Het is een winst voor Almere dat door de komst van Windesheim en Aeres het aantrekkelijker is om in Almere te studeren. De stedelijke samenleving wint aan waarde met de komst van studenten. Een flinke uitbreiding van de opleidingen op HBO- en WO-niveau is noodzakelijk. Dat moet inzet zijn bij besprekingen in Den Haag. Het CDA wil dat Almere een aantrekkelijke studentenstad wordt en wil initiatieven die dit bevorderen ondersteunen. Betaalbare eenvoudige studentenhuisvesting is daarbij essentieel.
 Het CDA pleit voor meerdere MBO scholen in de stad. Het techniek onderwijs op voortgezet onderwijs moet gestimuleerd worden ook al vergt dat meer inzet van middelen door de scholen. In de toekomst zal in de maatschappij de robotisering en gebruik van ICT toepassingen toenemen. Anticipatie van HBO- en MBO-onderwijs op deze en andere innovatieve ontwikkelingen is noodzakelijk.

Speerpunten:

  • Het CDA wil in overleg met de schoolbesturen de ouderbetrokkenheid, en -verantwoordelijkheid vergroten als een onmisbare schakel in goed onderwijs.

  • Het CDA staat pal voor keuzevrijheid in onderwijsvormen van ouders voor hun kinderen en zal ontwikkelingen toetsten aan de vraag of er voldoende keuzeruimte blijft.

  • Er moet structureel geld zijn voor het oplossen van laaggeletterdheid.

  • Pesten is te gek voor woorden. Het CDA wil acties van alle betrokken partijen om van Almere een pestvrije stad te maken.

  • CDA wil in samenspraak met Almeerse onderwijsinstellingen en grote werkgevers een 'leven lang leren' gaan invoeren.

  • Het CDA zet in op beleid dat de komst van meer hoger onderwijs nar de stad bevordert.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.