2. Economie

2. Economie

Werk geeft mensen erkenning, voldoening en een gevoel dat ze meetellen. Met werk kunnen mensen zich ontwikkelen en het zorgt natuurlijk voor inkomen. Werk is feitelijk de meest belangrijke factor om er in de samenleving bij te horen en mee te kunnen doen. Voor wie geen werk heeft, brengt dat zorgen. Om iets nieuws te beginnen en om bij te blijven is bijscholing of omscholing nodig (Een leven lang leren). Voor het CDA is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een voortdurend punt van aandacht. Werk hoeft niet perse in Almere te liggen. Een baan in de regio is ook een baan voor Almere.

De bestrijding van werkloosheid onder 45-plussers is gedurende de vorige raadsperiode goed aangepakt onder de leiding van de CDA-wethouder. Dit beleid moet voortgezet worden om vrucht te kunnen dragen (zie ook hoofdstuk Meedoen).
Almere was eerder ambitieus om werkgelegenheid te scheppen in Almere: een honderdduizend banenplan en een eigen Economic Development Board in Almere (EDBA). Er is de laatste jaren echter nauwelijks grond aan nieuwe bedrijven verkocht. Ondertussen heeft de EDBA een meer bescheiden rol gekregen. Voor deze rol is de organisatiestructuur van de EDBA niet nodig. De programma's van de drie thema's (up-cycling, big data, gezondheid) kunnen ook zonder de EDBA uitgevoerd worden.

2.1 Almere staat niet alleen
Samenwerking moet steeds meer gezocht wordt in de regio. De samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van alle 33 gemeenten die binnen dit verband participeren. Meer dan elders in de regio is er in Almere ruimte voor bedrijven. Samenwerking en vertrouwen binnen Metropool Regio Amsterdam (ofwel de Noordvleugel van de Randstad) is de basis om de bedrijven evenwichtiger te verdelen over de regio. De economie houdt niet op bij de stadsgrenzen. Heel geleidelijk begint het besef te ontstaan dat de regio Almere hard nodig heeft. De werving van bedrijven kan effectiever met behulp van de Amsterdam Economic Board van de MRA. Naast goede samenwerking in de MRA is ook een goede betrokkenheid bij de provincie Flevoland en de stadsregio Utrecht  en regio Amersfoort van belang.
Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een goede infrastructuur voor Almere. De alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Een IJmeerverbinding voor zowel auto en treinverkeer is noodzakelijk. De verdere uitbreiding van Almere via Almere Pampus kan pas plaatsvinden als de IJmeerbrug gerealiseerd wordt. De verdubbeling van de N305/N301 is nodig om een betere doorstroming te krijgen in de richting Nijkerk/Amersfoort.

2.2 Dienstverlening aan bedrijven
De gemeente moet participeren in bestaande of te verbeteren bedrijfsoverleg-structuren binnen Almere. Het is van belang om te weten wat bedrijven beweegt om zich in Almere  te vestigen en daar te blijven. Knelpunten kunnen dan beter onderkend worden. De dienstverlening aan nieuwe en bestaande bedrijven via het ondernemersplein moet optimaal zijn. Het CDA wil vooral meer aandacht voor de bestaande ondernemers. De communicatie over het ondernemersplein moet goed zijn, ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP- ers) en kleine bedrijven.
Meer dan elders zijn er in Almere veel ZZP- ers en startende kleine bedrijven. Het past bij de pioniersgeest van Almere: durf om met iets nieuws te beginnen. Het is van belang om als gemeente te luisteren naar de specifieke wensen en vragen van deze ZZP- ers en starters. De dienstverlening op dit gebied staat nog in de kinderschoenen. Een proactieve houding van de gemeente is noodzakelijk. ZZP- ers dragen veel bij aan de creativiteit en dynamiek van de arbeidsmarkt. Onder ZZP- ers kan ook sprake zijn van verborgen armoede en eenzaamheid. Van 60 % van de kinderen in armoede is één van de ouders een ZZP-er. Het CDA vindt dat er een breed onderzoek moet komen om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen. Er moet dan ook duidelijk zijn waar ondernemingsstimulering en opleiding nodig zijn.
 
Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) vormen de kurk waar de economie op drijft. De aantrekkingskracht van Almere voor deze bedrijven moet vergroot worden door goede communicatie en het meedenken met deze bedrijven. Er is een grote toestroom van buitenlandse bedrijven naar de regio Amsterdam. Almere profiteert daar nog onvoldoende van. Via de MRA zal meer naar Almere verwezen moeten worden. De gemeentelijke informatie voor expats is onvoldoende. Zo blijkt dat expats meestal geen kennis hebben van het Expat Center Almere. Een uitbreiding en verbetering van het Engels talige deel van de website is noodzakelijk om de reeds in Almere wonende expats beter te informeren en verwerving van expats en buitenlandse bedrijven te bevorderen.

2.3 Winkelbedrijven
Een veranderende economie brengt nieuwe problemen met zich en vraagt om andere oplossingen. Door toename van de verkoop via internet neemt de winkelverkoop drastisch af. Nieuwe winkelcentra moeten niet een bedreiging vormen voor de levensvatbaarheid van de bestaande winkelgebieden. Ruimte bieden op bedrijventerreinen voor bedrijven die alleen verkopen via internet geeft nieuwe kansen. Het winkelaanbod in het stadshart zou meer gericht moeten worden op funshoppen. In het stadshart hoort een combinatie van recreatie, Retail en horeca. Leegstand is een bedreiging voor een bruisend stadshart. De ondernemers weten het beste wat gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het stadsbestuur aan de slag om het winkelen aantrekkelijker te maken. In crisistijd en bij achterblijvende bevolkingsgroei past geen uitbreiding van het winkelaanbod, maar wel meer diversiteit. Het is belangrijk aan te sluiten bij de identiteit van de verschillende stadskernen. Wanneer aan deze diversiteit vastgehouden wordt, vullen de winkelcentra elkaar aan. Voorkomen moet worden dat alleen de grote winkelketens overblijven in de stad.
Het CDA vindt economie niet alles. Mensen moeten ook in staat gesteld worden voldoende tijd aan elkaar te besteden. Ondernemers  mogen niet gedwongen worden door verhuurders om mee te doen aan zondagsopenstelling.

Het CDA is tegen een 24-uurseconomie. Collectieve rustmomenten hebben een meerwaarde.

2.4 Luchthaven
Het CDA is voor uitbreiding van Lelystad Airport. Voor de bedrijvigheid en extra werkgelegenheid voor de regio is dit een kans. Maar niet tegen elke prijs! Het CDA wil bekijken wat de lange termijn effecten zijn voor bevolking, milieu en werkgelegenheid (People, Planet, Profit). Het CDA wil geen nachtvluchten tussen 23.00 en 6.00 uur.
Het CDA houdt stevig de vinger aan de pols rond de vraag of het vliegveld voldoende werkgelegenheid oplevert. Bindende afspraken moeten gemaakt worden met betrekking tot de aanvliegroutes zodat deze Almere niet belemmeren bij de verdere uitbreiding van de stad. Het CDA vindt dat er duidelijke informatie moet komen voor huidige en nieuwe Almeerse inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport.


Speerpunten:

  • Het CDA wil dat de bestrijding van de 45-plus werkloosheid in de nieuwe raadsperiode een sterk vervolg krijgt.

  • Het CDA wil binnen de Metropool Regio Amsterdam steviger afspraken om te zorgen dat bedrijven naar Almere komen.

  • Het CDA wil veel aandacht voor de ZZP-ers. Er moet een breed onderzoek komen naar de positie (inclusief inkomensproblematiek) van ZZP-ers.

  • Het CDA vindt dat voor het onderwijs de vraag vanuit arbeidsmarkt meer leidend moet zijn en dat het bedrijfsleven meer dient te investeren in het opleiden van mensen, met name mensen die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces staan.

  • Het CDA wil dat er, ter bevordering van de diversiteit, ruimte komt voor kleine ondernemers en winkeliers in de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.