5. (Een leven lang) Meedoen

5 (Een leven lang) Meedoen

Het CDA staat voor een samenleving waarin ieder mens telt, een samenleving waarin individu en gemeenschap elkaar versterken. In Almere bouwen we niet alleen een stad, ook een samenleving. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

5.1 Armoedebeleid
In onze complexe snel veranderende samenleving kunnen mensen buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor het CDA is dat we iedereen een leven gunnen waarin hij/zij (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden. Iedere inwoner van de stad moet daarvoor zijn verantwoordelijkheid nemen: als ouder, leerkracht, werkgever, klasgenoot, buurvrouw, etc. Het CDA vindt dat er nieuwe instrumenten moeten komen om de samenwerking tussen overheid en maatschappelijk veld gelijkwaardig vorm te geven (Publiek Private Samenwerking). Met geld alleen redden we het niet. Subsidiering op de traditionele manier voldoet niet meer en moet doorontwikkeld worden.

Barmhartigheid en solidariteit zijn kernwoorden voor het CDA bij het armoedebeleid. Barmhartigheid betekent omzien naar de ander die hulp nodig heeft. Solidariteit betekent naast de ander staan. Een barmhartig en solidair beleid betekent dat iedereen een tweede kans gegeven wordt om uit de schulden te komen en zijn leven weer op orde te brengen.


Omdat de oorzaken van armoede zo divers zijn, is een vraaggerichte aanpak nodig. Dit vereist een andere manier van denken binnen de overheid en bij hulpverleners. Aanbod gericht werken is makkelijk, maar niet effectief. Het louter verstrekken van geld en goederen leidt niet tot een duurzame uitweg uit de armoede. Wel een maatgerichte aanpak die aansluit op de individuele problematiek. Kinderen in armoede zijn voor hun ontwikkeling gebaat met bijdragen op het gebied van sport en cultuur: sportabonnementen, zwemles, bibliotheekkaarten. Maar ook nieuwe arrangementen die bewezen bijdragen aan voorkoming van overerving van armoede zijn noodzakelijk.

Het Almeerse Rekenkamerrapport Armoedebeleid uit 2009 concludeert dat de effectiviteit van het armoedebeleid in de toenmalige vorm geen bijdrage levert aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de doelgroep van het armoedebeleid. Door de inspanningen van de CDA wethouder in de afgelopen raadsperiode is een ander armoedebeleid uitgewerkt. Het CDA zal in de komende periode zich inzetten voor de toetsing van dit beleid aan de werkelijkheid en verdere verbeteringen voorstellen.

5.2 Participatie
Essentieel bij de bestrijding van armoede is het benutten van de eigen kracht van mensen. Het hebben van werk is het krachtigste middel om uit de armoede te komen. De nadruk die het CDA steeds legt op de bestrijding van 45-plus werkloosheid houdt daar direct verband mee. Het ontdekken van eigen waarde en positieve impulsen met ervaringsplaatsen of coaching kan een tegenwicht vormen voor de frustratie van eindeloos solliciteren. De overheid is een schild voor de zwakkere in de samenleving. Mensen kunnen door lichamelijke, psychische of sociale beperkingen een beschermde plek nodig hebben op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt  worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

Uithuiszetting gepaard gaand met de ernstige sociale en psychische effecten van dakloosheid moet met alle kracht voorkomen worden. Het vergroot de problemen en kosten alleen maar. De schuldhulpverleningstrajecten worden zo efficiënt mogelijk ingezet.
Een duurzame uitstroming uit de bijstand wil het CDA bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Inventieve oplossingen met uitzendbureaus die werk bieden met behoud van uitkering, worden voorgestaan. Parttime werken in combinatie met bijstand moet mogelijk zijn. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid worden de doelstellingen meetbaar gemaakt zodat geleerd kan worden van wat wel en niet werkt.

5.3 Werk is een medicijn
Vraaggericht en oplossingsgericht werken vereist een samenhangende aanpak. Immers, mensen zonder werk en in armoede hebben naast inkomensproblemen vaak problemen op allerlei andere gebieden van het leven: wonen, schulden, verslaving, psyché, zorg, opvoeding van kinderen etc.
In de sociale wijkteams moet het mogelijk gemaakt worden om een dergelijke samenhangende aanpak te gebruiken. Werk is een medicijn voor veel problemen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn naast betaald werk onmisbaar voor de samenleving. Veel mensen zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger voor hun naasten en voor de eigen omgeving. De inzet van vitale senioren wordt steeds meer van grote betekenis.
Er zijn veel bewonersinitiatieven op buurt- en wijkniveau die een positief effect hebben op de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Participatie vanuit de bevolking in het beleid van de overheid werkt en verbetert de samenleving van binnen uit.
Participatie wordt ook bevorderd door een goede afhandeling van klachten en meldingen openbare ruimte.

5.4 Migranten
Integratie en participatie van migranten blijft in de komende decennia de aandacht vragen in Almere. In de lokale gemeenschap die het CDA in Almere voor ogen staat, zijn migranten goed geïntegreerd. Integratie is geen assimilatie: mensen hebben recht op hun eigen (gezins-) leven, godsdienst, cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in het publieke domein mag dat tot uitdrukking komen in eigen instellingen en verbanden. Onze samenleving waarborgt grondrechten die niet altijd vanzelfsprekend zijn in de landen waar migranten vandaan komen. Misstanden of gebruiken die in strijd zijn met deze grondrechten en Nederlandse wetgeving moeten aan de kaak gesteld worden. Het op scherp stellen van tegenstellingen wijst het CDA echter af.

5.5 Floriade
De Floriade biedt grote kansen voor de werkgelegenheid en het aan het werk helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De combinatie van evenement, de activiteiten er naar toe, en de woonwijk er na, geeft grote kansen.

Speerpunten

  • Het CDA wil stapsgewijs naar een sluitende aanpak (of werk of onderwijs of zorg)  voor iedereen die een uitkering ontvangt.

  • Het CDA wil dat gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan 'meedoen' naar de wijk gedecentraliseerd worden.

  • Het CDA wil concrete acties tegen discriminatie op de arbeidsmarkt op ras, leeftijd, geslacht of sekse.

  • Het CDA wil de zeggenschap van inwoners, klanten en maatschappelijke organisaties vergroten door het 'right to challenge' in te voeren.

  • Het CDA stelt voor een fonds te vormen om nieuwe vormen van publiek private samenwerking te stimuleren op onder anderen het gebied van armoedebeleid.

  • Het CDA vindt dat er een goedkoop busabonnement moet komen voor ouderen in de daluren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.