9. Rentmeester zjn

9 Rentmeester zijn

Rentmeesterschap is een belangrijk CDA-begrip dat inhoudt dat we zorgvuldig omgaan met de aarde, die we in bruikleen hebben en die ook toekomstige generaties een toekomst moet kunnen bieden. Het rentmeesterschap komt tot uiting in een verantwoorde wijze beheren en ontwikkelen van de stad. Ook het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld hoort bij het goed rentmeester zijn.

9.1 Natuur
In Almere gaan stad en natuur samen. Almere is gezegend met prachtige natuurgebieden aan de rand van de stad: de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. Het CDA staat achter het beleid om de Oostvaardersplassen toegankelijker te maken zonder de unieke natuurwaarde van het gebied aan te tasten. Recreatieve voorzieningen aan de rand van het gebied die gericht zijn op het beleven van de natuur worden aangemoedigd.
Het ecologisch verbinden van natuur en groen in de stad verhoogt de biodiversiteit. Voor de mens zijn de fietsverbindingen tussen de groenverbindingen belangrijk voor de beleving van de natuur. Het CDA is in Almere vaak opgekomen voor het behoud van de parken in de stad. Het CDA is tegen het bouwen van woningen in het groen. Het groen in de buurt is voor de bewoners van belang voor het kunnen wandelen, sporten, spelen en het uitlaten van honden. De eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van de hond. Het meenemen van zakjes en schepje bij het uitlaten van honden moet verplicht gesteld wordt. Het houden van huisdieren is goed, maar overlast voor anderen moet tegen gegaan worden. Schriftelijke vragen van het CDA hebben geleid tot een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening tegen vechthonden.
De stadsparken zoals Beatrixpark en Lumierepark mogen meer voorzieningen herbergen: restaurant, speeltuin, kunst en theatervoorstellingen in de open lucht. De voorzieningen mogen geen parkeeroverlast geven in park en woonwijk. De parken in de buurt horen een rustiger uitstraling te hebben.
Het CDA is voor het inzaaien van bermen en de ruimte onder de hoogspanningsleidingen met bloemen omdat dit bijdraagt aan een honingbijvriendelijke stad. Bevordering van natuureducatie door middel van de Stichting Stad en Natuur is waardevol voor zowel kinderen als volwassenen.

Goed rentmeesterschap betekent voor het CDA: zorgdragen voor een leefbare gezonde groene stad.

9.2 Stadslandbouw
Een goed voorbeeld van een samengaan van beheer en landbouw is de schaapskudde die het gras in de stad kort houdt en de reuzenberenklauw bestrijdt. Meer dieren in de stad zoals de Schotse hooglanders in de Noorderplassen verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad. De zorg voor de dieren moet wel goed geregeld zijn met de ondernemer die verantwoordelijk is. De combinatie van landbouw en wonen in Oosterwold moet daadwerkelijk een bijdrage leven aan een duurzame stad. Stadslandbouw kan de afstand tussen consument en producent verkleinen en wordt daarom ondersteund. Ook kleine initiatieven in de stad van bewoners met fruitbomen en volkstuinen passen hier goed bij. Problemen van volkstuincomplexen met verzakking en daardoor slecht functionerende drainage worden opgelost.

9.3 Beheer
Het beheer van buurt en park is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. Het CDA wil privé-initiatieven veel meer bevorderen. De bewoners weten het best wat goed is voor hun buurt.
Bewoners maken zich terecht zorgen over de verloedering van de stad door te veel bezuinigingen op beheer en onderhoud. Onkruidbestrijding op verharde delen van de stad kan effectiever worden aangepakt door zorgvuldig en selectief gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit kan ook vanuit milieuoogpunt beter dan alleen met borstelmachines en bosmaaiers.
De grondverzakkingen waar Almere meer dan andere gebieden in Nederland mee te maken heeft, vereisen dat groot onderhoud goed ingepland moet worden. Meer geld moet hiervoor gereserveerd worden. Bij het onderhoud wordt ook de waterberging betrokken.

9.4 Duurzame energie
Naast duurzaam bouwen en energiebesparing zal de toepassing van duurzame energie in de komende jaren veel aandacht vergen. Aansluiten bij bewonersinitiatieven heeft daarbij voor het CDA prioriteit. Windmolens worden in de bebouwde kom niet toegepast.
De glastuinbouw in de Buitenvaart moet kansen krijgen om op innovatieve wijze zich te ontwikkelen. Grootschaliger toepassing van warmtekrachtkoppeling en alternatieve vormen van duurzame energie kunnen daarbij helpen. Het CDA is in dit verband voor het onderzoek naar ultradiepe geothermie (dieper dan 5 km). Voor een stad die op weg is naar een toekomst zonder aardgas kan deze nieuwe energiebron ook kansen bieden voor de stadsverwarming zonder aardgas. Uit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek moet eerst blijken dat de toepassing effectief en veilig is.
Almere kan een voortrekkersrol vervullen als pilotstad CO2-vrij vervoer. Elektrische oplaadpalen in alle parkeergarages en oplaadpunten voor e-bikes in alle fietsenstallingen is daar een onderdeel van. Het bevorderen van het fietsen verbetert de duurzaamheid nog meer en sluit hierbij naadloos aan. Het gratis bewaakt stallen van fietsen moet mogelijk blijven in het centrum van de stad.

Rentmeesterschap betekent voor het CDA: niet de kop in het zand steken maar zorgen voor een duurzame toekomst

9.5 Afval
Het verminderen van de hoeveelheid afval en het goed scheiden van afval hoort bij een goed rentmeesterschap. Efficiëntie moet leidraad zijn in welke mate achteraf gescheiden wordt en in welke mate de bewoner dat vooraf moet doen.

9.6 Financiën
Een verantwoord financieel beleid betekent dat een goede gezonde meerjarenbegroting die niet de rekening doorschuift naar de toekomst. De jaarrekening en begroting moet transparant en voldoende toegankelijk zijn voor raadsleden. De raad neemt het voortouw tot beleidswijzigingen. Dat vergt een andere instelling van het College. De belangrijke keuzes zullen door het hele jaar gemaakt worden en worden niet opgespaard tot de behandeling van de begroting.
Het betrekken van bewoners bij de begroting door middel van de motiemarkt is een succes gebleken. Verder uitbouw door bewoners op innovatieve wijze te raadplegen wordt overwogen.
Naast de beoordeling van rechtmatigheid wordt het financieel beleid ook beoordeeld op de doelmatigheid en doeltreffendheid. Naast de accountant kan de raad ook andere deskundigheid raadplegen. Het weerstandsvermogen wordt op peil gehouden.
Lokale heffingen en leges worden geheven op basis van kostendekkendheid. De gemeenteraad gaat terughoudend om met verhogen van de Onroerend Zaak Belasting, los van inflatiecorrectie.
Het CDA staat alleen verhoging voor als dit nodig is om het onderhoud van de stad betaalbaar te houden. Het CDA is voor experimenten met wijkbegrotingen, waarbij bewoners invloed kunnen uitoefenen op hoe geld verdeeld wordt over plannen in de wijk. Ook kan gedacht worden aan experimenten met wijkraden met gedelegeerde bevoegdheden.
Het CDA is tegenstander van onevenredige beloningen. Salarissen boven de wethouders norm en hoge ontslagvergoedingen passen niet bij zorgvuldig beheer van publieke middelen.

Rentmeesterschap betekent voor het CDA ook: zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld


Speerpunten

  • Het CDA is tegen het bouwen van woningen in parken en groengebieden.

  • Het CDA wil buurtinitiatieven op het gebied van groenbeheer stimuleren.

  • Het CDA wil dat grootonderhoud niet uitgesteld wordt.

  • Het CDA wil dat Almere een proefgebied wordt voor CO2 vrij vervoer.

  • Het CDA wil meer slimme verbindingen binnen het gemeentelijk beleid zodat mensen met een kleine beurs meer profiteren van duurzaamheidsubsidies en voordelen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.