6. Wonen

6 Wonen

Almere heeft unieke kernkwaliteiten: rust, ruimte en groen. In Almere zijn betaalbare woningen met een goede kwaliteit. Hier heb je een huis met een tuin vlakbij de voorzieningen van de grote stad. De Almeerse inwoners zijn trots op het groen in hun directe omgeving. Ze zijn blij dat de kinderen veilig voor de deur kunnen spelen. Dat willen ze vooral zo houden en terecht. Het CDA staat achter ze.

6.1 Groen
De groene ruimtelijke structuur is leidend bij de planning van nieuwe stadsdelen. Het goed verbinden van de groene gebieden met fiets- en wandelpaden en ecologische routes is van belang voor mens en dier. De parken in Almere worden intensief gebruikt. Kinderen spelen er, honden worden er uitgelaten, de fietspaden worden druk gebruikt, scholen geven er buiten les en sporters trainen er voor hun grote wedstrijd. Parken zijn voor recreatie en niet om te bebouwen. Voorzieningen die de recreatieve beleving verbeteren wil het CDA bevorderen: bootverhuur, natuurlijke speelplaatsen met klimbomen, theehuisjes en vissteigers. De diversiteit van stadsparken, buurtplantsoenen en sportparken moet gehandhaafd worden. In de parken en bossen mogen geen woningen gebouwd worden.
Het onderhoud van de watergebieden verdient in de komende jaren extra aandacht. Het betreft onder andere het tegengaan van het dichtslibben, maaien van waterplanten (Weerwater), tegengaan van blauwalg en het goed verbinden van vaarwegen. Het realiseren van een ecologische waterroute is van belang voor recreatie en ecologie.
Het CDA hecht aan de meerkernige opzet van Almere en wil dat de afzonderlijke kernen voldoende voorzieningen behouden.

6.2 Gescheiden verkeerssysteem
Uniek in Almere is dat auto's, bussen, fietsers en voetgangers hun eigen wegen, banen en paden kennen. Hierdoor is de verkeersveiligheid veel groter dan in andere grote steden. Het CDA wil ook in nieuwe wijken vrije busbanen en fietspaden. De Evenaar in Almere Buiten is een weg die veel onveilige fietspadkruisingen kent. Het CDA wil dat er een verbeterplan gemaakt wordt samen met bewoners, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
Almere is bij uitstek een geweldige stad om te fietsen. Het vele groen in Almere maakt het ook aantrekkelijk om te fietsen. Het CDA wil graag dat Almere de fietsstad van Nederland wordt. Er zijn nog steeds verbeterpunten in Almere te vinden. Een aantal punten uit ons zwartboek van onveilige kruisingen is nog niet aangepakt. Het gebied van de Evenaar met zijn vele onveilige en onlogisch ingerichte kruisingen bijvoorbeeld. De verlichting van fietspaden en de bewegwijzering (zeker bij wegomleggingen) moet op veel plaatsen verbeterd worden. Het CDA wil een enquête onder fietsers om Almere een fietsstad bij uitstek te maken. De uitkomsten van deze enquête moeten in samenspraak met Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en bewoners verwerkt worden in een actieplan Almere Fietsstad.
Om het winkelcentrum in het stadshart te stimuleren is een goede bereikbaarheid met openbaar en eigen vervoer belangrijk. Gratis fiets parkeren, bekostigd uit de openbare middelen, in bewaakte stallingen is daarbij noodzakelijk. Fietssnelwegen zoals het Spoorbaanpad hebben een grote toekomst met de opmars van de elektrische fiets. Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven als fietssnelweg, maar wel op een veilige wijze uitgevoerd.

Uitbreiding met nieuwe routes naar buurtgemeenten moeten worden gemaakt in samenwerking met de provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
Kind veilige routes naar school, kinderopvang, sportparken etc. (kind-lint) zoals in Poort worden ook in andere stadsdelen ingericht.
In Almere Poort is de circulatie van het autoverkeer niet goed. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode ingezet om dat te verbeteren. Met het groter worden van de stad moeten de interne verkeersaders voldoende capaciteit krijgen. De aan- en afvoerwegen van en naar de A6 vormen een eerste aandachtspunt.

6.3 Huisvesting
Wonen is en blijft voor alle Almeerse inwoners, onafhankelijk van hun inkomen, een belangrijk goed. Voor de gemeente is het belangrijk om oog te houden voor de wensen en behoeften van iedereen. Studenten hebben andere behoeften dan senioren. Het CDA vindt dat tenminste 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector gerealiseerd moet worden. De wachtlijst voor de actief woningzoekende moet zo kort mogelijk worden (halvering in komende raadsperiode). Zowel betaalbare appartementen als betaalbare eengezinswoningen zijn nodig om in de vraag te voldoen.
In Almere zijn veel minder goedkope huurwoningen beschikbaar dan in andere grote steden. Daarom is, naast de huurtoeslag, het woonlastenfonds nog steeds nodig als extra tegemoetkoming in de woonkosten. Het CDA ziet graag dat dit fonds op termijn niet meer nodig is. Op innovatieve wijze moeten er goedkopere woningen gebouwd worden, die wel betaald kunnen worden door de doelgroep. Het CDA wil een studie naar de mogelijkheden.
Naast meer bouwen is het belangrijk dat we als gemeente samenwerken met de wooncoöperaties en private partijen om doorstroming in de goedkope huursector te bewerkstelligen. Mensen die door een hoger inkomen niet meer in een sociale huurwoning hoeven te wonen (scheef wonen) zullen gemakkelijker verhuizen wanneer er meer aantrekkelijke huurwoningen in het middensegment zijn
Het komend decennium komen er veel ouderen bij in Almere. Het CDA wil dat flink ingezet wordt op een inhaalslag voor betaalbare seniorenwoningen. Gebouwd moet worden naar de wensen van de ouderen zelf en die wensen zijn heel divers: ruime levensloopbestendige woningen, kleine appartementen, seniorenwoningen in de eigen wijk, groepsgewijs wonen. Sommige ouderen willen niet verhuizen en willen alleen aanpassing van de woning, anderen zijn wel in voor splitsing van de woning. Het CDA wil dat geluisterd wordt naar de mensen en dat er oplossingen komen wanneer de regelgeving in de weg staat.

6.4 Innovatief wonen
Het project ‘Ik bouw mijn huis betaalbaar in Almere’ is succesvol en is een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe om te gaan met de woningmarkt. Particulier opdrachtgeverschap komt tegemoet aan de wensen van veel mensen. Maar ook normale projectbouw voor de middenklasse, die geen tijd heeft voor veel bemoeienissen die particulier opdrachtgeverschap met zich mee brengt, moet mogelijk blijven.
Mensen die groepsgewijs willen wonen, vanwege dezelfde levensstijl, dezelfde zorgbehoefte of dezelfde culturele tradities, kunnen dit doen met collectief opdrachtgeverschap. Deze mogelijkheid moet meer kenbaar gemaakt worden. Woonvormen waarbij ouderen met hun volwassen kinderen bij elkaar wonen, moeten gestimuleerd worden. Ouderen kunnen hun kinderen naar Almere halen of andersom kinderen hun ouders.

6.5 Woonoverlast
Als het woongenot verstoord wordt door overlast van buren kan dit veel impact hebben. Dit probleem verdient meer aandacht. Buurtbemiddeling kan hierin een belangrijke rol spelen. Sinds 2017 is het ook mogelijk dat de burgemeester een gedragsaanwijzing geeft, wanneer overlast ondanks bemiddeling ernstig blijft. Een gedragsaanwijzing is een afdwingbare maatregel. Het CDA wil dat omtrent deze sinds juli 2017 bestaande mogelijkheid beleidsregels worden opgesteld. Goede samenwerking tussen woningbouwcorporatie, hulpverlening, politie en gemeente is essentieel.

Speerpunten

  • Het CDA wil de  gescheiden verkeerssysteem onverkort in stand houden en zet knop het nog veiliger maken van de bus-  en fietsenbaan.

  • Het CDA wil Almere de fietsstad van Nederland maken.

  • Het CDA wil dat woonvormen waarbij mensen voor elkaar zorg willen dragen  worden gestimuleerd.

  • Het CDA wil investeren in  woonoverlastbestrijding en buurtbemiddeling. Conflicttafels waarbij afspraken worden gemaakt tussen bewoners kunnen hier deel van uit maken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.