8. Sport en cultuur

8 Sport en cultuur

8.1 Sport en bewegen
Bewegen is belangrijk, als ontspanning en om gezond te blijven. Deelname van jongeren aan sportactiviteiten wordt gestimuleerd. Samen met scholen wordt een offensief gestart om met een gezonde levensstijl overgewicht bij jongeren te voorkomen. Sportdeelname bevordert teamgeest en het leert jongeren om zich in te zetten voor elkaar. Voorwaarde is dat er een goede sfeer is op de sportvelden en dat normloos gedrag tegen gegaan wordt. Ouders horen daar bij een goed voorbeeld te geven. Voorlichtingsacties op dit gebied worden gestimuleerd.

Het CDA wil dat normen en waarden gehandhaafd worden in de sport. Geweld, schelden en vloeken hoort niet bij sportief gedrag.

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook kunnen sporten zonder financiële belemmering. Daarom zijn we voorstander van een sportfonds voor mensen met een laag inkomen. De sportaccommodaties moeten degelijk zijn maar niet duurder dan elders in het land, want indirect betaalt de sporter dat door de hogere huur die de gemeente moet berekenen.
Heel veel jongeren stoppen halverwege de middelbare school met sporten. Het CDA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij willen dat onze inwoners hun leven lang blijven bewegen. Sport en beweging is niet alleen iets voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Initiatieven op dit gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De openbare ruimte moet uitnodigen om te fietsen, te wandelen en te sporten. Het Rondje Weerwater speelt daar een belangrijke rol in maar ook de parken in de andere stadsdelen. Gehandicaptensport wordt gestimuleerd.
Almere heeft alles in zich om een echte sportstad te worden: veel actieve sportverenigingen, veel individuele sporters, beginnende topsportontwikkeling. Een club in het betaald voetbal vervult een samenbindende functie en kan in publiekscampagnes gebruikt worden. Toch is het niet de taak van de overheid om beroepssport te subsidiëren. Voor de breedtesport heeft de gemeente wel een stimulerende en faciliterende rol. De aanleg van een playground in woonwijken met veel jongeren met een achterstand heeft positieve effecten. De playgrounds moeten een blijvende functie vervullen. De inzet van sportcoaches is daarbij belangrijk.

8.2 Recreatie
In Almere is nog veel te winnen met betrekking tot recreatie. Initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie worden bevorderd. Er zijn veel stranden met zwemwater. Die kunnen benut worden voor recreatie, eens te meer als de verspreiding van blauwalg afdoende wordt bestreden. De komst van een buitenzwembad in het Weerwater wordt mogelijk gemaakt.

Het CDA is een voorstander van het bevorderen van gemeenschapsvorming door het stimuleren van buurtinitiatieven op het gebied van cultuur, sport en recreatie.

8.3 Cultuur
Cultuur is van maatschappelijk belang. Het is een middel om je te onderscheiden en te verbinden. Cultuur moet voortkomen uit de Almeerse samenleving en gedragen worden door die samenleving. De gemeente Almere geeft in verhouding met vergelijkbare gemeenten weinig uit aan cultuur. Het CDA vindt dat er een goede basis van cultuurvoorzieningen moet zijn. Het maakt de stad aantrekkelijker voor mensen die hier willen komen wonen en voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeente mag een stimulerende rol vervullen met het naar Almere halen van musea en culturele manifestaties. Maar het CDA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met verstrekken van structurele subsidies daarvoor.

Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, die alleen maar aangeboord hoeven te worden. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden. Het subsidiebeleid moet daarom ook ruimte bieden voor kleine initiatieven. Cultuurbeleid moet niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid zijn. Cultuurbeleid moet een aanjaagfunctie vervullen.
In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien. In aanraking komen met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie is het speerpunt van het gemeentelijk cultuurbeleid, zowel in als buiten de school.

8.4 Lokale omroep
Een lokale omroep in deze grote stad kan een belangrijke rol vervullen in de controle op de lokale democratie. Als voorwaarde voor een nieuwe lokale omroep wordt een afsprakenkader vastgesteld. Door samenwerking verplicht te stellen met de regionale omroep kan gezorgd worden voor stabiliteit en kwaliteit. Verbondenheid met de samenleving is essentieel en moet geregeld worden. Samenwerking met HBO en MBO onderwijs (stages) vindt het CDA waardevol.  Het internet wordt steeds belangrijker als nieuwsbron en speelt daarom een centrale rol bij de lokale omroep. Geld kan gebruikt worden voor aandachtstrekkers als het rechtstreeks verslaan van lokale sportwedstrijden en politieke verslaggeving. Voor een goed functionerende omroep is voldoende geld nodig, het landelijk richtsnoerbedrag is leidend.

8.5 Floriade
Het CDA is een groot voorstander van de Floriade. Het evenement in 2022 en vooral de vele activiteiten die in het kader van de Floriade georganiseerd worden, zorgen voor een geweldige promotie van de stad. Het gezamenlijk werken met grote wereldsteden op de Floriade aan een duurzame zelfvoorzienende stad geeft grote uitdagingen die niet in geld zijn uit te drukken. Door de combinatie met een groene stadswijk zijn de risico's beperkt, zeker in vergelijking met de grote kosten van afwaardering van bouwgronden. De voorlichting over de Floriade naar de burgers is onvoldoende geweest, waardoor veel onjuiste beelden zijn ontstaan. De komst van het Floriade-werkbedrijf vindt het CDA een grote stap in de goede richting. Hiermee kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk geholpen worden. De bijdragen van het bedrijfsleven, het Rijk, provincie, Amsterdam en de regio aan de Floriade zijn essentieel. Participatie van bewoners bij de inrichting van het gebied heeft prioriteit.

Speerpunten: 

  • Het CDA wil dat sport en beweging gestimuleerd wordt bij ouderen.

  • Het CDA wil dat het Jeugdsportfonds wordt opengesteld voor alle leeftijden om  sporten voor iedereen mogelijk te maken.

  • Het CDA wil dat sport gestimuleerd wordt bij jongeren van 12 jaar en ouder, om te voorkomen dat ze stoppen met sport op middelbare school leeftijd.

  • Het CDA hecht aan goede lokale journalistiek en zal zich ervoor inzetten dit op passende wijze te stimuleren.

  • Het CDA wil intergenerationele beweegtuinen (speeltuinen voor junioren en senioren).


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.